Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

4. Самостійна робота студентів

4.1. Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни (підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій, робочі зошити, рекомендована відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література).

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять.

5. Оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни „Кримінальне право України. Частина Загальна”

5.1. Облік успішності студента за модульно-рейтинговою системою

Протягом року успішність студента визначається шляхом оцінювання засвоєння ним матеріалу окремо за кожен модуль. Наприкінці вивчення кожного змістового модулю викладачем проводиться підсумкове оцінювання академічної успішності студента. Оцінка за окремий змістовий модуль виставляється як сума двох оцінок:

1) кількість балів, отриманих студентом за видами навчальної діяльності (участь у семінарах, колоквіумах, виконання практичних завдань, підготовка рефератів, аналітичних оглядів та інших письмових робіт, за винятком курсової роботи яка оцінюється окремо);

2) оцінка, отримана за результатами проведення модульного контролю.

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума модульних оцінок та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю.

5.2. Оцінювання навчальної роботи

п/п

Вид роботи

Оцінка

(у балах, min-max)

Примітки

1.

Складання іспиту

0-40

Семестровий екзамен складається під час літньої екзаменаційної сесії і проводиться в письмовій формі; безсесійні технології семестрового контролю знань студентів в Університеті не використовуються.

2.

Робота в аудиторії (виступ на семінарі, відповідь на колоквіумі, доповідь рішення завдання на практичному занятті тощо)

4

3

2

відмінна якість роботи (повна й вичерпна відповідь на теоретичні питання, знання та вільне використання понятійних термінів, грамотне й аргументоване розв’язання практичного казусу) оцінюється у 4 бали

добра якість роботи (достатня відповідь на теоретичні питання, незначні помилки у ключових визначеннях теми, розв’язання практичного завдання з несуттєвими недоліками) оцінюється у 3 бали

задовільна якість роботи (неповне висвітлення теоретичних питань, невпевнені відповіді на додаткові запитання, незнання деяких основних дефініцій, розв’язання практичного завдання із суттєвими помилками або непереконливою аргументацією) оцінюється у 2 бали

4.

Написання реферату, аналітичного огляду за визначеною викладачем темою

2-12

Здійснюється за визначеною викладачем темою. Протягом року кожен студент виконує один реферат або аналітичний огляд.

Замість виконання реферату зараховується наукова публікація, участь в наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

Оцінюється викладачем на підставі поданих студентом матеріалів.

5.

Виконання модульного контролю

0-30

Студентам пропонується 30 тестових завдань. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 1 бал.

6.

Доповнення усної відповіді іншого студента під час семінару, практичного заняття, колоквіуму

1

Оцінюється якісне, повне доповнення. яке додатково висвітлює сутність поставленого питання чи усуває допущену помилку

За рішенням кафедри студент може отримати додаткові (заохочувальні) бали за:

- якісну роботу протягом семестру і високі результати модульних контролів;

- участь у роботі наукових конференцій та олімпіад;

- підготовку наукових публікацій тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.