Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

10. Методи навчання

Курс Загальної частини кримінального права України вивчається за допомогою наступних форм та методів навчання: лекційні заняття, семінарські та практичні заняття, самостійна робота, робота в групах, індивідуальні консультації, виконання рефератів.

Лекційні заняття передбачають викладення нового теоретичного матеріалу безпосередньо викладачем. Лекції охоплюють основний матеріал навчальної дисципліни.

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, на якому студентами вивчаються попередньо визначені теми навчальної дисципліни шляхом відповідей на питання викладача. Студентами на ці заняття готуються доповіді по темам, що вивчаються. Викладачем організується дискусія по проблемним питанням теорії та практики кримінального права. Самостійна робота студента по підготовці до семінарського заняття фіксується в робочому зошиті. Його ведення є обов’язковим для кожного студента. Робота на семінарському занятті передбачає реферативну форму виступу. Теми рефератів визначаються викладачем згідно переліку, який міститься в робочій програмі. Викладачем оцінюються виступи студентів, їх участь у дискусії, знання та вміння відстоювати свою позицію.

Практичне заняття як форма навчання спрямована на формування у студента практичних навичок застосування теоретичних знань та діючого законодавства при вирішенні практичних завдань. Самостійна робота студента по підготовці до практичного заняття фіксується в робочому зошиті, ведення якого є обов’язковим для кожного студента.

Самостійна робота визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Вона забезпечується цілою низкою навчально-методичних засобів, які застосовуються при вивченні дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій, робочі зошити, рекомендована наукова фахова монографічна і періодична література. Самостійна робота може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.

11. Методи контролю

Поточний контроль, модульний контроль, семестровий контроль у формі заліку та екзамену.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

ЗАЛІК

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Контрольна

робота

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

40

100

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Екзамен

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий cеместровий контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

40

100

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

Форми контролю навчальних здобутків студентів за темами 1-21 становлять усні відповіді та відповіді на тестові завдання.

Робота в аудиторії має наступні види: виступ на семінарі, відповідь на колоквіумі, доповідь рішення завдання на практичному заняття тощо. Критерії оцінювання студентів складають:

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях, активність при обговоренні питань – 1-4 бали;

рівень знань, продемонстрований при розв’язанні завдань на практичних заняттях – 1-4 бали;

контроль у формі самостійних аудиторних робіт -1-4 бали;

участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків, підготовці публікацій -1-5 балів.

Мінімальна кількість балів, які студент повинен набрати для зарахування модулів становить – 30 балів. Студент допускається до підсумкового семестрового контролю за умови отримання необхідної мінімальної кількості балів за модулі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.