Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

15. Інформаційні ресурси

Верховний Суд України: http://www.scourt.gov.ua

Верховна Рада України: http://rada.gov.ua

Міністерство юстиції України: http://www.minjust.gov.ua

Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.court.gov.ua

Іі. Загальні положення

1. Вступ

Кримінальне право є однією з профілюючих юридичних дисциплін. Знання цього предмету є важливою умовою набуття майбутніми правознавцями професійних знань та навичок, забезпечить в майбутньому грамотну, успішну практичну діяльність у правоохоронних органах, суді, адвокатурі тощо.

Метою вивчення Загальної частини кримінального права є систематизоване засвоєння студентами теоретичних знань про головні принципи, катего­рії, положення та кримінально-правові інститути кримінального права, навчання їх правильному орієнтуванню в Загальній частині чинного кримінального законо­давства, набуття вміння застосовувати норми кримінального пра­ва. Вивчення цього курсу повинне сприяти формуванню у студентів поглядів на закон про кримінальну відповідальність як важливий засіб захисту людини, суспільства та держави від суспільно небезпечних посягань. Окрім того, отримані при вивченні Загальної частини кримінального права знання необхідні для опанування Особливої частини кримінального права, а також ряду суміжних навчальних дисциплін (кримінології, криміналістики, кримінально-процесуального права, спецкурсів з кримінального права).

Слід нагадати також, що кримінальне право входить до переліку фахових дисциплін, з яких складається державний екзамен. Тому якість його вивчення впливає на підсумкову оцінку рівня науково-теоретичної і практичної підготовки випускника, на вирішення питання про здобуття ним певного освітнього рівня, присвоєння йому відповідної кваліфікації та видачу документа про вищу освіту.

2. Зміст та структура курсу

Курс Загальної частини кримінального права містить два модулі: перший складається із сукупності тем, що послідовно вивчаються у першому семестрі, другий – з тем, що є предметом вивчення та оцінки у другому семестрі.

3. Види навчальних занять із Загальної частини кримінального права. Загальні вказівки до їх підготовки

Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу. Лекції є елементом курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина». Відвідування лекцій є обов’язковою складовою вивчення курсу.

Зверніть увагу: 1) присутність студента на лекціях з кримінального права передбачає наявність у нього окремого зошиту для систематизованого їх конспектування. Окрім конспекту, на лекції студент обов’язково повинен мати текст Кримінального кодексу України (з актуальними на час проведення заняття змінами й доповненнями до нього);

2) до початку лекції за темою рекомендується, орієнтуючись на , необхідно, з урахуванням структури курсу (див п. 2 Загальних положень), відшукати у Кримінальному кодексі України нормативні положення, які безпосередньо стосуються теми. Наприклад, перед відвідуванням лекції за темою № 1.10 “Суб’єктивна сторона злочину” слід ознайомитися з положеннями ст.ст. 32-25 КК.

Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання визначених викладачем завдань (казусів).

Практичні заняття з кримінального права є активною формою опанування навчального матеріалу, яка дає можливість набути навичок практичного застосування положень кримінального законодавства до конкретних життєвих ситуацій, закріпити теоретичні знання з предмету. Під час цих занять студентами під контролем викладача обговорюються заздалегідь підготовлені рішення завдань, здійснюється розв’язання контрольних завдань, їх перевірка та оцінювання.

Як правило, на одне практичне заняття виноситься три завдання за однією навчальною темою.

Зверніть увагу: 1) для вирішення завдань має бути відведено окремий зошит. Рішення кожного завдання повинне бути виконане у письмовій формі, та містити належне мотивування та докладну аргументацію висновку, посилання на відповідні норми кримінального законодавства;

2) в разі необхідності, при розв’язанні завдання слід звертатися до положень, що містяться в Рішеннях Конституційного Суду України, постановах Пленуму Верховного Суду України, міжнародних угодах, законах чи підзаконних нормативно-правових актів, з обов’язковим посиланням на них в тексті рішення (назва, пункт, стаття, частина тощо);

3) при використанні положень, що містяться в літературі (науково-практичних коментарях до КК, монографіях, наукових публікаціях) слід послатися на це джерело з використанням загальноприйнятих стандартів (автор, назва, рік і місце видання, сторінка). Однак, при цьому помилковим є намагання обґрунтувати рішення лише посиланням на коментар до Кримінального кодексу або на підручник. Слід пам’ятати, що доктринальне тлумачення закону не має обов’язкової сили;

4) абсолютно неприпустимим варіантом рішення казусу є коротка, лаконічна відповідь, позбавлена аргументації (наприклад: „діяння не є злочином”, „слід застосувати таку-то статтю КК” тощо). Такі рішення, навіть якщо вони взагалі й вірні, визнаватимуться незадовільними;

5) обставини, викладені у фабулах завдань, слід вважати такими, що доведені в установленому законом порядку. Довільна зміна умови студентом не допускається. У тому разі, коли інформація, що міститься в умові завдання, дозволяє знайти кілька варіантів кримінально-правової оцінки вчиненого (що не виключено), студент повинен проаналізувати їх, обов’язково зазначаючи, з яких конкретних обставин випливатиме те чи інше рішення.

Фабули завдань взято з матеріалів слідчої або судової практики, деякі з них мають умовний характер. З етичних міркувань прізвища осіб, що фігурували у справах, покладених в основу фабул, не наводяться.

Починаючи відповідь по вирішеному завданню студент повинен самостійно викласти його умову (фабулу казусу). Вміння викласти фабулу казусу свідчить про засвоєння його суті та самостійність роботи над завданням.

Викладач оцінює повноту й обґрунтованість рішень, складених студентами, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати й відстоювати свою позицію тощо. Отримані оцінки враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує дискусію з попередньо визначених проблем. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність в дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію та ін.

Рекомендується певний порядок підготовки до семінарського заняття: ознайомитися з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті; звернутися до конспекту лекцій, вказівок лектора щодо особливостей вивчення теми; опрацювати основні положення кримінального законодавства, які стосуються теми, рекомендовану для вивчення літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми; засвоїти поняття, які є основними (опорними) для цієї теми; продумати кожне питання, яке виноситься на обговорення, план відповіді.

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує від науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання. Окрім того, під час консультацій студенти відпрацьовують аудиторні заняття, на яких вони були відсутні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.