Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РНП_филологи_2.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
248.83 Кб
Скачать

7. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Питання для самостійного опрацювання

Форми виконання

Кількість

годин

1

Тема. Філософія античного світу.

Концепція людини у Платона.

Співвідношення західного та східного способів філософування.

Неоплатонізм – остання філософська течія античності.

Етичні вчення давньогрецьких мислителів.

Порівняльна таблиця,

тези виступу,

доповіді.

2

2

Тема. Філософія середньовічного суспільства.

Особливості розвитку західної та східної патристики (на основі західного та східного способів філософування).

Значення містичних практик для самовизначення середньовічної та сучасної людини.

Порівняльна таблиця, есе, доповіді.

2

3

Тема. Філософія Відродження та Реформації.

Передумови виникнення та особливості розвитку філософії епохи Відродження та Реформації.

Тези виступу, конспект.

2

4

Тема. Філософія Нового часу та доби Просвітництва.

Соціально-економічні та духовні підвалини філософії Нового часу.

Емпіризм Ф. Бекона та раціоналізм Р. Декарта.

Б. Спіноза та Г. Лейбніц – тотожність та відмінність їх вчень про субстанцію.

Б. Паскаль про місце та роль людини у світі.

Тези виступу, доповіді, порівняльна таблиця, аналітичний звіт.

2

5

Тема. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні.

Особливості української філософії, як складової української духовної культури.

Філософські пошуки часів Київської Русі.

Києво-Могилянська академія – осередок філософії в Україні XVII- XVIII ст.

Життєвий та творчий шлях Г.С. Сковороди.

Університетська філософія в Україні XIX ст.

Особливості розвитку української філософії XX ст.

Опорний конспект, тези доповіді, таблиця за персоналіями

4

6

Тема. Онтологія.

Уявлення про буття як субстанцію та як становлення.

Проблема буття в XXIст. Синергетика.

Порівняльна таблиця, аналітичний звіт, тези доповідей.

2

7

Тема. Гносеологія.

Основні поняття гносеології.

Цінність науки та її значення для сучасної людини та суспільства.

Есе, словник термінів, тези доповідей.

2

8

Тема. Антропологія.

Проблема людини в сучасній філософії

Анотаціяпершоджерела, тези доповідей.

2

Разом

18

Опрацювання питань для самостійної роботи, пропонується студентам виконувати на підставі додаткових інформаційних джерел (періодичні видання) та Інтернет ресурсів, які наведені у переліку рекомендованої літератури.

Результати самостійної роботи, що презентуються студентами на семінарських заняттях, включають в себе публічні виступи з доповідями, за якими попередньо готуються письмові тези. Нижче представлена тематика пропонованих доповідей.

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ

1. Роль міфології в становленні філософії.

 1. Проблема науковості філософського світогляду.

 2. Роль філософії в культурі.

 3. Статус філософії та її взаємовідносини з іншими науками.

 4. Від міфу до логосу: становлення давньогрецької філософської думки.

 5. Естетичні ідеали античності.

 6. Філософські погляди епікурейців у сучасному контексті.

 7. Сократ – людина та філософ.

 8. Християнська апологетика, її роль у формуванні середньовічної філософії.

 9. Суперечка про універсалії як головна проблема середньовічної схоластики.

 10. Проблема людини та історії в філософії Августина Аврелія (Блаженного).

 11. Провідні ідеї розвиненої містики та їх роль у людському самоусвідомленні.

 12. Погляди І. Канта на природу людини.

 13. Філософське розуміння свободи у творах Й.Г. Фіхте.

 14. Трансцендентальний ідеалізм Ф. Шеллінга.

 15. Філософія права Г.В. Ф. Гегеля.

 16. Критика філософської системи Г.В.Ф. Гегеля сучасними філософами.

 17. Вчення К. Маркса про людину та суспільство.

 18. Концепт Надлюдини у філософії Ф. Ніцше.

 19. “Філософія абсурду” А. Камю.

 20. З. Фрейд – засновник психоаналізу.

 21. Ситуація постмодерну в сучасній філософії.

 22. Символічний обмін та симуляція: “знаки” Ж. Бодрійяра.

 23. Концепція влади М. Фуко.

 24. Деконструкція Ж. Дерріда.

 25. Синергетика як парадигма осягнення світу.

 26. Зміна парадигми в фізиці XX ст. – підстава трансформації філософських уявлень про буття.

 27. “Фундаментальна онтологія” М. Гайдеггера – пошук основи буття.

 28. Співвідношення суб‘єкта та об’єкта пізнання як проблема сучасної філософії.

 29. А. Бергсон про роль інтуїції в пізнанні.

 30. Проблема розуміння в сучасній філософії.

 31. Астрологія: міф чи наука.

 32. Глобалізація та антиглобалізм.

 33. Доля українського суспільства: спроба прогнозування.

 34. Проблема “кінця історії”.

 35. Нація та національна держава в сучасному світі.

 36. Сучасна економіка: хаотична система чи керований організм?

 37. Роль комп’ютерних технологій в трансформації сучасного суспільства.

 38. Глобальні проблеми сучасності.

 39. Соціальні інститути як втілення влади суспільства над особистістю.

 40. Суб‘єктивація – “мистецтво існування” сучасної людини.

 41. Емансипація жінки: переваги та втрати.

 42. Раціональне та ірраціональне в житті людини: проблема співвідношення.

 43. Проблема свободи людської істоти у кіберпросторі.

 44. Вплив масової культури на особистість.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.