Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РНП_филологи_2.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
248.83 Кб
Скачать

9. Методи контролю

Основні методи контролю знань студентів з дисципліни:

за змістовими модулями 1та 2:

 • поточний контроль (усна перевірка: опитування, розв’язання проблемних ситуацій тощо) на семінарах, враховуючи, що рівень підготовки студента відображає систематичність його самостійної роботи над курсом. захист ІНДЗ. (2 модуля: модуль 1 = 10 балів (з них: усне опитування, виступи з доповідями= 5 балів; виконання СРС = 5 балів); модуль 2 = 20 балів(з них: усне опитування, виступи з доповідями = 5 балів; виконання СРС = 5 балів; виконання ІНДЗ = 10 балів); всього = 30 балів.

 • виконання змістових модульних контрольних робіт (2 роботи × 15 балів = 30 балів);

Поточно-модульний контроль: загальна сума балів – 60.

Підсумковий контроль: письмовий екзамен – загальна сума балів – 40.

 1. Поточний контроль

 • Усне (письмове) поточне опитування та виконання СРС

Опитування є одним із способів обліку знань. Критерії оцінювання відповідей:

 • повнота і правильність відповіді;

 • ступінь усвідомлення та розуміння вивченого;

 • повне і правильне викладення (оформлення) відповіді.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання (тестування) та самостійна робота

Екзамен

(балів)

Сума балів

Поточні бали, включаючи ІНДЗ

Модульна контрол. робота

Разом балів

30

30

60

40

100

Загальне оцінювання знань студентів здійснюється за 100 бальною системою з подальшим переведенням у національну систему та систему ECTS.

Шкала оцінювання: національна та ects

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., “Каравела”, 2005(8).

 • Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посібник. – К.: Інкос, 2006.

13. Рекомендована література Базова

 1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2005.

 2. Губернський Л.В. Філософія. Навч. посібник. – К.:Вікар, 2006.

 3. История философии: Запад. Россия. Восток. Кн.1, 2. - М., 2000.

 4. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. Учебник . Изд. 4-е., М.,2002.

 5. Касьян В.І. Філософія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів. – К.: Знання, 2008.

 6. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф. Философия: dtv-Atlas: Пер. с 9-го нем. изд. – М.: Рыбари, 2008.

 7. Кремень В.Г. Філософія: Логос, Софія, Розум. Підручник. – К.: Книга, 2007.

 8. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный дом, 2003.

 9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. Підручник. – К.: Академвидав, 2007.

 10. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1997.

 11. Сухина В.Ф., Кислюк К.В. Практикум по философии: Учебн. Пособие для студентов вузов. – Харьков: Фолио, 2001.

 12. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., “Каравела”, 2005(8).

 13. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посібник. – К.: Інкос, 2006.

 14. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. Учебное пособие для вузов. Пер с анг., М..2000.

 15. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник / Упоряд. Віталій Лях. – К.: Либідь, 1996.

 16. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія: Навч. посібник \Упорядники В.В.Лях, В.С. Пазенок. К., 1996.

 17. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. - К.: Либідь, 1993.

 18. Філософія. Навчальний посібник // За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2005.

 19. Філософія. Підручник // За. ред. Г.А. Заїченка. – К., “Вища школа”, 1995.

 20. Філософія: Світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2003.

 21. Философия: Учебник // Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. – М.: Русское слово, 1996.

 22. Философский словарь. – К.: А.С.К., 2008.

 23. Щерба С.П. Філософія. Підручник. – К.: Кондор, 2007.

 24. Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. – К.: КНТ, Центр. – 2008.

 25. Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи. Навч. посібник. – За ред. Г.І. Волинки. – К., 2009.

 26. Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія. – За ред. Г.І. Волинки. – К., 2009.

 27. Буслинський В.А. Історія філософії. Навч. посібник. – К., 2008.

 28. Практикум з філософії. Навч. посібник. – За ред. В.Л. Петрушенка. – К., 2008.

 29. Петрушенко В.Л. Основи філософських знань. Навч. посібник. – К., 2008.

 30. Основи філософських знань. Підручник. – За ред. В.А. Буслинського. – К., 2008.

 31. Чистіліна Т.О. Філософія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.