Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Релігієзнавство для студентів.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
797.18 Кб
Скачать

Тема 17, сучасні нетрадиційні конфесії в україні

Нетрадиційні віросповідання - це збірне поняття для означення нових релігійних рухів і культів, що виникли в сучасному світі, насамперед у США у XX ст., а в Україні з'явилися після розпаду СРСР. В релігієзнавчій літературі нетрадиційні віросповідання розглядаються як прояв глибоких кризових явищ в культурі та релігії в сучасну епоху та пошук нових цінностей та орієнтацій.

Нетрадиційні конфесії в Україні, як і в інших країнах, поді­ляються на дві основні форми організації: закритого та відкритого типу. Перші прийнято називати терміном "секти". Вони незареєстровані, діють таємно, повністю чи частково не сприймають тра­диційні вірування. Власні вірування вважають єдиновірними. Пред­ставники іншого напряму, навпаки, намагаються активно взаємо­діяти з владою, іншими традиційними релігійними конфесіями, засобами масової інформації, всіляко рекламують свою діяльність.

Розрізняють нетрадиційні віросповідання, що виникли в руслі азійської релігійної традиції, головним чином індуїзму та буддизму, а також нетрадиційні віросповідання, що виникли в середині різних напрямів християнства та іудаїзму, є віросповідання, що еклек­тично поєднують світові та національні віросповідання.

До нетрадиційних віросповідань в Україні орієнтального або азійського походження можна віднести неоіндуїстські конфесії, такі як: "Товариство Свідомості Кріпни", організація віри Багаї, Центри (громади) Шрі Чінмоя, Церква Єднання, Велике Біле Братство, Наука розуму.

Товариство Свідомості Крішни є найбільш розгалуженим. Воно має громади в багатьох містах України. Структурна орга­нізація досить стихійна. Духовними наставниками вважають Крішну і намісника (гуру) Прабхупаді, що є засновником конфесії. Організації кришнаїтів підтримують тісні зв'язки з міжнародними організаціями.

Найвищим органом Міжнародного Товариства Свідомості Крішни (МТСК) є Всесвітня Рада.

З моменту поширення МТСК перебувала на напівлегальному становищі. Починаючи з 1990 р. МТСК функціонує легально.

У 1995 р. зареєстровано керівний орган - Всеукраїнський центр громад свідомості Крішни. На Україні зареєстровано близько 28 громад, хоча реально діє удвічі більше [33, 105].

Священною книгою крішнаїтів є "Бхагавад-Гіта", що є філо­софським складником індійського епосу "Макабхарата". Крім цього, прихильники Крішни поклоняються подрузі Крішни - Радхі та священному дереву - базиліку, яке, на їх думку, оберігає людину від хвороб і дає змогу очиститися від гріхів.

Основні складники, що визначають сутність культу крішнаїтів такі: віра в можливість приєднатися до духовної субстанції Бога Крішни через багаторазове (1728 повторень) виспівування святої великої мантри "Харе Крішна"; усвідомлення стійких причинно-наслідкових зв'язків між діяльністю людини (фізичною, розу­мовою) та її майбутньою долею; проповідування рівності всіх віруючих перед Богом та всезагальної любові до людини як визна­чальних чеснот, які дозволяють отримати спасіння від Бога.

У повсякденному житті послідовники віровчення Крішни по­винні всіляко обмежувати власні потреби, вести аскетичний спосіб життя, вживати лише вегетаріанську їжу, категорично заборо­няється вживання алкоголю, тютюну, дурманних речовин, реко­мендується спілкування лише з одновірцями. Віруючі зобов'язані систематично читати "Бхагавад-Гіту", постійно молитися Крішні, до шести разів на добу вітати Бога.

Сенс життя людини в тому, щоб розбудити у собі крішнаїтську свідомість і тим самим приєднатися до трансцендентального буття Крішни.

Менш конкретною, але досить впливовою на Україні є Орга­нізація віри Багаї. Центральним органом управління віри Багаї є Всесвітній дім справедливості. На Україні діє регіональне від­ділення - Національна духовна рада організації віри Багаї, яка розташована в Києві [34, 280].

Засновником віри Багаї є Бага-Уелла, який проголошений месією всіх релігій. Прикметники віри не заперечують ні одну з релігій світу. Більше того, вони вважають Крішну, Будду, Ісуса, Мухаммеда посланцями Бога. Місія Вага Уелла в тому, щоб об'єднати всі релігії, що спонукали до справжнього духовного прогресу людства. Послідовники віри Багаї стверджують, що головне не Об'єкт віри, а сама Віра. Лише віра в єдиного Бога об'єднає всіх людей і слугуватиме їх порозумінню. На їх думку постулати віри і закони науки не заперечують одне одному, вони лише відображають ма­теріальні і духовні цінності, які повинні гармонійно поєднуватися. Тому віруючим не забороняється користуватися всіма матеріаль­ними благами. Звичайно певні обмеження існують. Забороняється коїти будь-яке зло словом, ділом, вживати наркотики і алкоголь, мати позашлюбні зв'язки, обмежувати права і свободи кожної людини. Фактично норми, що регулюють релігійне життя прихиль­ників віри Багая, максимально наближені до принципів і норм су­часної світської моралі.

Не випадково цей культ заперечує необхідність функціонування професійних служителів. Кожна людина має право на пізнання світу і на віру. Розум і віра рівні за значенням. Будь-яка обмеженість знань породжує марновірство.

Основні свята віри Багаї присвячені дням народженням та пам'яті про кончину їх засновників. Окремо святкується період з 21 квітня по 2 травня, коли було проголошено Бага-Уллц месією всіх релігій, а також свято Нового року. Свята супроводжуються чи­танням святих книг, піснеспівом, спільною трапезою та звітами про діяльність Духовної ради та її комітетів.

На початку 90-х років XX ст. в Україні поширився рух, що отримав назву Центри (громади) Шрі Чін-моя. Основна ідея сфокусована у тезі взаємоєднання Людини і Бога. Людина прагне до Бога як до найвищої сутності, істини, ідеалу. Бог реалізує себе через людину, через її діяльність. Бог змінює і вдосконалює світ. Людина повинна дбати про своє фізичне і духовне самовдоско­налення. Але основна мета - це пізнання духовних істин. Саме вони дозволяють людині підібрати єдино вірний інструментарій та відшукати шлях до духовних істин [37,350].

Церква Єднання заснована Муном в 1954 році. Її лідер прого­лосив себе і свою дружину третіми Адамом і Євою (другим Адамом він вважає Ісуса Христа). Свою діяльність Мун вважає новим одкровенням, яке відкриває людству шлях до спасіння. Вчення Муна включає в себе ідеї східних релігій і елементи християнства. Важливо зазначити, що Мун у головній своїй праці "Божественні принципи" заперечує основні ідеї християнського віровчення, зокрема божественне походження Ісуса Христа. Мун вважає, що Ісус Христос не виконав своє призначення, бо не дав людям ду­ховне і фізичне спасіння.

Мун проголошує помірний аскетизм. Заохочується будь-яке прагнення до соціальної рівності, скромність у побуті, одязі, задо­волення мінімальних розумних потреб тощо. Всі віруючі повинні працювати, щоб забезпечити власне існування.

Основний і єдино вірний шлях до спасіння, на думку Муна - це створення досконалої сім'ї. Всі бажаючі одружитися повинні прой­ти через відповідний шлюбний обряд і отримати благословення самого Муна [34, 277].

Організаційна структура цього культу має чітку ієрархію, чітке підпорядкування в управлінні. Проповідники культу отримують спеціальну підготовку на "семінарах з лідерства" де застосовується сучасна методика з навчання та виховання. Прихильники культу проводять активну місіонерську діяльність, використовуючи для цього найрізноманітніші форми, починаючи з невеликих колективних молитов і закінчуючи широкомасштабними фестивалями, конфе­ренціями, в яких беруть участь відомі вчені та діячі культури.

Велике Біле Братство виникло у 1990 році у Києві. Заснов­ники Ю.Кривоногов і його дружина М.Цвигун оголосили себе бо­жествами. Ю.Кривоногов назвав себе Юоаном Свамі, втіленням Іоана Богослова, М.Цвигун була проголошена "Богом Живим Ма­рією Деві Христос". Їх найбільш активні послідовники отримали ймення біблійних пророків та новозавітних апостолів. Велике Біле Братство не треба ототожнювати з течією '"Біле Братство", яка має давню християнську історію. Його сподвижниками були Д.Бруно, сім'я Реріхів, а на Україні - Г.Сковорода, Т.Шевченко. Леся Ук­раїнка, І.Франко [33,35].

Світоглядні переконання Великого Білого Братства сформува­лися на основі еклектичного поєднання ідей Вед, буддизму, хри­стиянства. Основною причиною виникнення Братства є відтер­мінування неоапокаліптичного прогнозу про кінець світу, який мав відбутися у листопаді 1993 року. Основним об'єктом агітації Братства стали діти та молодь. Було зроблено ставку на протиставлення ціннісних світоглядних орієнтацій молоді та старшого покоління, завдяки чому багато молодих людей залишило своїх батьків. Наприкінці 1993 року, коли діяльність Братства стала відверто антигуманною, його діяльність була припинена.

Наука розуму. Рух виник у 30-х роках XX ст. у США. Згодом його центри виникають по всьому світу, в тому числі і на Україні. Засновник руху американський лікар-психотерапевт Е.Холмс у книгах "Творчий розум і успіх", "Наука розуму" намагався об'єд­нати ідеї індуїзму, окультизму, середньовічної філософії, християн­ства в єдину теорію. На думку Е.Холмса відмінності між всіма релігіями, а також між релігією і наукою, релігією і філософією є уявними. Насправді ж вони утворюють гармонійну цілісність. Центром цієї цілісності є безособистісний Бог. Засновники світових релігій лише люди, що виконують волю Божу. Будь-яке проти­ставлення, стверджує Е.Холмс, продукує зло, тоді як єдність ідей, поглядів виступає добром, благом, гармонією майбутнього спа­сіння людства [3, 358].

У середині XX ст. в Україні спостерігається відображення дохристиянських вірувань. Найбільш поширеною є РУНВіра (Рід­на українська національна віра). Засновником її став Лев Силенко, американець українського походження. Він закликав вірити у Дажбога, який є вічною енергією і свідомістю світу.

Основні ідеї РУНВіри викладені у "Святому Писанні" - "Мага-Віра" та Катехизмі РУНВіри "Навчання. Пісня. Молитва".

На початку 90-х років перші громади РУНВіри були зареєстро­вані спочатку в Києві, а потім в Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Вінниці, Львові.

З середини 90-х років починають виходити часописи "Рідна Ві­ра". "Світло Оріяни". Символами РУНВіри є білий прапор із зобра­женням сонця і написом "РУНВіра", тризуб "Трисуття", яке сим­волізує основні складники буття: Яв (Матеріальний світ), Нав (Ду­ховний), Прав (Правила перших двох світів). Основні ідеї РУНВіри викладені у семи законах правильного життя та сімнадцяти за­повідях.

Сім законів правильного життя:

1.Правильне мислення: а) воля; б) мета; в) відвага.

2.Правильне бажання: а) любов; б) справедливість; в) послідовність.

3.Правильне виконання: а) відповідальність; б) точність; в) дисципліна.

4.Правильне ставлення до себе й оточення: 1) повноцінне "Я"; б)незалежне "Я"; в) небайдуже "Я";

г) узгоджене "Я".

5.Правильне харчування: а) якісна пожива, б) національне вариво; г) обрядність.

6. Правильна любов: а) ненависть і ощадність; б) співпереживання;

в) духовна краса і вірність.

7. Правильна віра: а) природне народження; б) блаженне розуміння; в) правильне призначення.

Заповіді:

1. Розумій і люби Бога по-рідному.

2. Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога.

3. Самовдосконалюй розум, душу і тіло.

4. Вір у себе.

5. Люби родичів своїх.

6. Виховуй дітей своїх у дусі Рідної Віри.

7. Шануй духовність предків своїх.

8. Шануй свята Рідної Віри.

9. Не самозабувайся на чужині.

10.Не обмовляй.

11.Живи для добра Вітчизни.

12.Будь правдивим свідком.

13.Обороняй свої скарби і не привласнюй чужі.

14. Нелюби ворогів народу твого. Не будь рабом.

15. Не залишай у біді приятеля твого.

16. Не зневірюйся.

17. Люби дітей свого і чужого народу [24, 486].

В Україні мають місце і такі нетрадиційні езотеричні вірування як "Реріхівське товариство", "Асоціація "Живої етики"", "Теософія Братства Грааля", "Теософське товариство".

Серед віросповідних нетрадиційних напрямів як прояв марно­вірства, безкультур'я і злочинності можна назвати псевдо релігію, що поклоняється і обожнює зло, Сатану (Люцифера, Диявола), що має узагальнену назву "сатаністів".

Загальну характеристику цих напрямів можна прочитати в навчальній літературі з релігієзнавства, словниках тощо. При цьому радимо звернути увагу, що переважна частина їх не має культурно-релігійного коріння в культурі та світогляді нашого народу, базується на космополітично-імперському світогляді своїх носіїв та прихиль­ників, демонструє свою зневагу до української культури, мови, зви­чаїв, відображає моральну та ідейну розгубленість певної частини населення в добу розпаду комуністичної тоталітарної системи. Деякі з цих віровчень, наприклад, Реріхівське товариство, асоціація "Живої етики", Теософське товариство, система П.Іванова або Віра Бахаї чи юдо-християнство мають загальнолюдські етичні, культуро­логічні ідеї і сприяють розвитку духовності окремих заангажованих ними людей. Одночасно вони розповсюджують, здебільшого за не­великим винятком, дуже дорогу літературу російською мовою, від­вертаючи увагу від проблем українського християнства, культури.

Таким чином в Україні нетрадиційні релігії поділяються на такі напрями:

1. Нехристиянські рухи на загальноєвропейській основі. До них належать:

а) принесені з-за кордону різні міжнародні християнські місії, секти, новітні церкви: міжнародна християнська місія, християн­ська місія Еммануїл, Армія спасіння., Лівобережна Церква Христа, Церква Христа Святих останніх днів (мормони), Церква Скелі, Церква "Філадельфія". "Вогненний кущ", месійна релігійна община "Дім Бога Всемогутнього", київський християнський центр "Нове життя", християнська церква "Хвала і поклоніння";

б) відроджені християнські об'єднання українського похо­дження; Спілка християнської міжконфесійної згоди, Собор єван­гельських церков;

в) до цієї групи можна приєднати таке проросійське неохристиянське утворення, як "Церква Воскресаючої Богородиці" (Богороднична Церква), вона ж Церква Матері Божої.

2. Релігії орієнталістського напряму.

Вони переважно репрезентовані неоіндуїзмом. Це - "Това­риство свідомості Кришни", місія "Світло душі", міжнародне товариство "Всесвітня чиста релігія" (Сахаджа-Йога), київський центр Шрі Чін-Моя, прихильники Саі-Баби і течи буддійського напряму (дзен-буддизм, тибетський буддизм, ламаїзм).

3.Езотеричні об'єднання.

Реріхівське товариство, асоціація "Живої етики", послідовники Олени Блавацької, Данила Андрєєва, Олеся Бердника.

4. Неоязичництво і РУНВіра

Ці новітні культи за основу свого вчення взяли язичництво до­християнської доби і ратують за відновлення рідної віри - РУНВіра, Рідна віра, "Великий вогонь'".

5. Синтетичні неореліпї.

Це такі, як віра бахаї, Велике Біле Братство, Церква об'єд­нання Муна.

6. Саєнтологічні утворення - такі як система Іванова та різні психотехніки. А також - так звані "космічні релігії", "Товариство Астаріус", що проповідують зв'язок Землі і вищих космічних сил, і які досить умовно можна віднести до релігійних течій.

Ще умовніше відносимо до них нелегально діючу в Україні "Церкву Сатани", що проголошує себе антиподом християнства. Сатанізм бере свій початок зі стародавнього Ірану, а його основні принципи викладені у "Синій книзі". Сатанинські групи на про­тивагу християнській любові і милосердю звеличили зло та на­силля і стали небезпечним явищем у суспільному житті.

Ця класифікація неорелігій в Україні є умовною, однак вона дає певну орієнтацію в стихійному зростанні й поширенні нетради­ційних рухів і сект [29,126].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.