Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Molchanova_A.YU._Universitetskoe_obrazovanie.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
09.12.2018
Размер:
468.48 Кб
Скачать

Рекомендуемая литература і. Основная литература

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навчальн. посібн. — Львів: Світ, 2004

 2. Байденко В.И. Болонский процесс: Курс лекций. – М.: Логос, 2004. – 208 с.

 3. Вища освіта України і Болонський процес: Навч.посіб./За ред.. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004

 4. Довідник для студентів. – Донецьк: ДонНУЭТ, 2007. – 60 с.

 5. Електронні ресурси для науки і освіти: створення, збереження, доступ: Матеріали міжвуз.наук.-практ.конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 125 с.

 6. Електронні ресурси для науки, освіти і виховання: Матеріали міжвуз.наук.-практ.конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 207 с.

 7. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч.посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 676 с.

 8. Омелянович Л.О., Панько О.А., Фірсов Д.В. Вища освіта України і Болонський процес: Опрний конспект лекцій. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005

 9. Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006

 10. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак. – К.: ВД Професіонал, 2006. – 208 с.

 11. Семенова А.В., Гурін Р.С., Осипова Т.Ю. Основи психології і педагогіки: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006

 12. www.donduet.edu.ua

 13. www.kmu.gov.ua

 14. www.rada.gov.ua

Іі. Дополнительная литература

 1. Болонський процес в дії: матеріали "Круглого столу", провед. ін-том вищ. освіти АПН України та редакцією тижневика "Освіта", (трав. 2004р.-лют. 2005р.) / Інститут вищ. освіти АПН України, Європ. ун-т .-К., 2005. – 96 с.

 2. Виховна робота зі студентською молоддю: Навчальний посібник /Осипова Т.Ю., Бартенєва І.О., Біла О.О та ін. - Одеса: Фенікс, 2006

 3. Гаршина О. К. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю: Навчальний посібник / Гаршина О. К., БурлуцькиЙ С. В. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 136 с.

 4. Гусинский Э.Н. Построение теории образования на основе междисциплинарного системного подхода. – М.: Школа, 1994. – 184 с.

 5. Згуровський М.З. Стан та завдання вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – К.: ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2004

 6. Лісова, Н. О. Основи наукових досліджень. Методика і методологія: навч. посіб. для студ. екон. спец. ден. і заоч. форми навч. . - Донецьк, 2006 . – 180 с.

 7. Мельник В.М. Искусство быстрого и интенсивного чтения. – К.: О-во «Знание», 1990. – 48 с.

 8. Мірошниченко М. Пил на чоботах методу, або Дещо про опорні конспекти//Nова освіта України. – 1992. – №1. – С.44-46

 9. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття. — К.: Знання, 2006. — 253 с.

 10. Орлов П.І., Луганський О.М. Інформаційні системи та технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: Наук.-практ.посіб. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 292 с.

 11. Освіта в Україні / Укр. наук.тов-во геральдики та вексилології , автор-упоряд. В.В. Болгов. – К.: Новий Світ, 2006. – 144 с.

 12. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європейського унів-ту, 2004

 13. Сіменко І.В. Вища освіта України і Болонській процес : метод. вказівки і завдання для викон. самост. роботи. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006

 14. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М.: Высш. школа, 1991. – 176 с.

 15. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - К: ЦУЛ, 2007. - 176 с.