Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Ііі. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

26357314

27361574

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

26357314

27361574

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, гри.

320

0,31

0,31

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, коп.

330

31

36

Дивіденди на одну просту акцію, коп..

340

-

-

Навчально-методичне видання

Автори-укладачі

Котлова Лідія Миколаївна Даценко Вікторія Володимирівна Управління корпоративними фінансами

Навчально-методичний посібник

Д21

Управління корпоративними фінансами: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0501 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит». – Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 231 с.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану і програми навчальної дисципліни «Управління корпоративними фінансами».

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних та семінарських занять, прелік індивідуальних занять, перелік питань до заліку, систему бальної оцінки, список рекомендованої літератури.

ББК 336.64

Підп. до друку ________________ Формат_84 х 108 1/32_ Папір друк. А5

Ум. друк. арк._____Тираж__8__Замовлення № _______

____________________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія управління корпоративними фінанСамИ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр

за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2013

232