Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Тема 7: Управління залученим капіталом

Склад позикового капіталу та оцінка вартості його залучення. Короткострокові кредити і позики. Довгострокові кредити і позики. Кредиторська заборгованість. Склад інформації про облікову політику компанії-позичальника. Середньозважена ставка витрат за кредитами і позиками, що передбачені на загальні цілі. Переваги у використанні довгострокових кредитів у порівнянні з фінансуванням через позики, що залучаються на фондовому ринку.

Особливості оцінки позикового капіталу. Політика корпорації по залученню капіталу. Фактори, які впливають на вибір банку для обслуговування розрахунково-кредитних операцій.

Формування позикового капіталу у формі облігаційних позик. Порядок і умови розміщення облігацій. Типи облігацій. Порядок відображення облігаційних позик в бухгалтерській звітності. Порядок оцінки вартості облігацій. Переваги і негативні наслідки розміщення облігаційної позики.

Ефект фінансового важеля та його використання в управлінні позиковим капіталом. Поняття „ефекту фінансового важеля” і його елементи. Порядок розрахунку середньої процентної ставки за кредит. Заборгованість корпорації банку. Способи розрахунку ефекту фінансового важеля. Показник спряженого впливу ефекту виробничого важеля (ЕФВ) і ефекту фінансового важеля на фінансовий стан корпорації.

Показники ефективності використання позикового капіталу. Коефіцієнт фінансової напруженості. Коефіцієнт співвідношення довгострокового і короткострокового позикового капіталу. Коефіцієнт залучення коштів в частині покриття запасів. Узагальнений коефіцієнт фінансової стійкості. Коефіцієнт капіталізації. Коефіцієнт співвідношення боргу і обсягу продаж. Середній строк надання кредиту.

Тема 8: Фінансування інвестиції в основний капітал

Інвестиційна політика корпорації. Інвестиційна політика як частина інвестиційної стратегії корпорації. Основні принципи інвестиційної політики. Фактори, які слід враховувати при розробці інвестиційної політики. Склад бізнес-плану інвестиційного проекту. Фінансова реалізація проекту, її параметри. Комерційна і бюджетна ефективність проектів.

Джерела фінансування капітальних вкладень. Амортизаційні відрахування і прибуток як джерела фінансування капітальних вкладень, їх відмінності. Порядок відображення суми дооцінки основних засобів в обліку та звітності підприємства. Особливості розрахунку амортизаційних відрахувань за нематеріальними активами. Методи планування амортизаційних відрахувань за об’єктами основних засобів.

Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів. Розрахунок рентабельності інвестицій за бухгалтерським балансом. Переваги і недоліки оцінки проекту на основі простої (бухгалтерської) норми прибутку. Динамічні моделі оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Параметри, які можна прийняти за ставку дисконтування. Порядок розрахунку чистої поточної вартості проекту. Зміст методу оцінки проектів на основі внутрішньої норми прибутку (доходності). Основні критерії для прийняття інвестиційних рішень. Порядок розрахунку ефекту фінансового важеля за інвестиційним проектом. Життєвий цикл товару на ринку.

Оцінка ефективності фондового портфелю. Методика оцінки інвестиційних якостей цінних паперів. Основні напрямки аналітичної роботи корпорації. Методи визначення величин дохідності і ризику окремих фінансових інструментів і портфеля в цілому: статистичний, експертний, комбінований. Залежність між дохідністю і рівнем ризику цінних паперів. Доходи, що отримують інвестори і фінансові посередники за цінними паперами. Порядок розрахунку повного доходу інвестора від фінансових активів. Дохідність фондового портфеля.