Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

 1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу:

- Концепція управління оборотними активами.

- Фінансовий цикл.

 1. Побудувати структурно-логічну схему підходів до оцінки оборотних активів.

 2. Зробити класифікацію оборотних активів.

 3. Написати есе «Агресивна політика управління оборотними активами».

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає економічна природа інвестицій в оборотні активи?

 2. Які відмінності характерні для оборотних активів?

 3. Які елементи входять до концепції управління оборотними активами підприємства?

 4. У якому порядку визначають виробничий і фінансовий цикли на підприємстві?

 5. Які чинники визначають склад і структуру оборотних коштів?

 6. Для чого потрібне управління готівкою на підприємстві?

 7. У чому полягає самостійність підприємств при управлінні оборотними коштами?

 8. Які задачі вирішуються при комплексному оперативному управлінні оборотними активами?

 9. Що розуміють під поточними фінансовими потребами?

 10. За допомогою яких параметрів вимірюють поточні фінансові потреби?

 11. Які основні чинники впливають на величину поточних фінансових потреб?

 12. Яким чином на величину поточних фінансових потреб впливає обсяг маржинального доходу?

 13. У чому полягає сутність спонтанного фінансування?

 14. Які існують способи покриття поточних фінансових потреб?

 15. Який зміст агресивної моделі управління оборотними активами?

 16. У чому полягає сутність консервативної моделі управління оборотними активами?

 17. Які основні положення помірної моделі управління оборотними активами?

 18. У чому полягає сутність вибору політики комплексного оперативного управління оборотними активами і поточними пасивами?

Література

[20, 22, 23, 24, 27, 33, 37]

Тема 10. Корпоративне фінансове планування

Мета роботи: поглибити знання щодо фінансового планування

План вивчення теми

1. Стратегічні напрями розвитку і об’єкти планування.

2. Практика фінансового планування в Україні та за кордоном.

3. Бюджетування підприємства.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. Стратегічні напрями розвитку і об’єкти планування.

Фінансове планування полягає у прогнозуванні фінансових показників і складанні форм фінансових планів, що відбивають взаємозв'язок і певні пропорції між цими показниками.

Існує 12 головних напрямків, на яких базується формування стратегії економічного розвитку корпорації, їх перелік, зміст, а також характеристика з погляду потреби у фінансуванні (обсяг капіталовкладень) та ступеня фінансового ризику наведено в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Базові шляхи розвитку корпорацій

№ з/п

Базовий шлях розвитку корпорації

Характерні ознаки

Характеристика вартості та ризикованості

Обсяг капіталовкладень

Ступінь фінансового ризику

1

Концентрація зусиль на поточному бізнесі

Збільшення обсягів виробництва тієї самої продукції (виконання робіт, надання послуг)і закріплення за собою тогосамого ринку збуту. Забезпечуєповільні темпи розвитку і підвищення рентабельності

Мінімумдодаткових фінансовихресурсів

Мінімальний

2

Розширенняринку

Розширення ринку збуту тієї жпродукції (виконання робіт,надання послуг або з невеликою модифікацією) за рахунокмаркетингових заходів(збільшення каналів розподілу,зміна змісту реклами і засобівсприяння продажу). Забезпечуєпомірні темпи розвиткуі підвищення рентабельності

Помірніінвестиції

Помірний

3

Оновленняпродукції

Суттєва модифікація продукціїабо створення нових моделей.Забезпечує помірні темпирозвитку і підвищення рентабельності

Те саме

Те саме

4

Інновація

Упровадження оригінальних,новітніх ідей, створення продукції з якісно новими характеристиками. Забезпечує значнепідвищення рентабельності(можливість отримання надприбутку) у разі успіху або великізбитки (імовірність банкрутства) у випадку провалу

Значнікапіталовкладення,тривалийтермінокупності

Високий

5

Горизонтальнаінтеграція -стратегіяпоглинання конкурентів

Зростання фірми за рахунокоб'єднання (або придбання)з підприємствами, що випускають таку ж (або подібну)продукцію. Забезпечує високітемпи розвитку, помірне абовисоке підвищення рентабельності

Помірніінвестиції

Помірний

6

Вертикальнаінтеграція

Встановлення контролю (абопридбання) над посередниками:між фірмою та кінцевимспоживачем - прогресивнаінтеграція; над посередниками(або виробниками),що постачають сировину(матеріали) - регресивнаінтеграція. Забезпечує помірнітемпи розвитку і підвищеннярентабельності

Те саме

Те саме

7

Спільнепідприємство

Об'єднання з іноземним капіталом. На основі спільного прававласності не дає змогу залучитина вигідних умовах необхідніресурси (трудові, матеріальні,фінансові). Забезпечує високітемпи розвитку і підвищеннярентабельності

Залежитьвід конкретногопроекту

Залежитьвідконкретногопроекту

8

Концентричнадиверсифікація

Розширення діяльностіза рахунок придбанняпідприємств, що виробляютьіншу продукцію, але з високоюсумісністю з поточним бізнесом.Придбання підприємств,продукції, ринків збуту, технології яких подібні до власних,але не ідентичні їм

Великіінвестиції

Зменшення фінансовогоризику

9

Конгломератнадиверсифікація

Розширення діяльності за рахунок придбання високоприбуткових підприємств незалежно відвиду їх діяльності. Синергічнийефект від злиття - суттєвепідвищення рентабельності

Великіінвестиції

Суттєвезменшенняфінансового ризику

10

Зменшення витрат

Якщо фірма переживає періодзниження доходів, використовуються різноманітні заходи щодозменшення витрат, щоб фірмазмогла подолати негативнітенденції та вижити. Спостерігається зниження темпів розвитку та рентабельності

Скорочення(або заморожування)інвестицій

Зменшення ризикубанкрутства

11

Частковийрозпродаж

Якщо стратегія скороченнявитрат не була ефективною,може бути прийняте рішенняпродати окремі компонентисправи, що мають високуринкову вартість і цим поліпшити фінансове становищефірми. Спостерігається зниження темпів розвитку і рентабельності

Частковеповерненняпопередніхкапіталовкладень

Зменшення ризикуфінансових втрат

12

Ліквідація

Продаж компанії окремимичастинами за планом з тим,щоб ліквідувати її з найменшими втратами для акціонерів.Здійснюється тоді, коли передбачається банкрутство компанії. Планова ліквідація можезабезпечити вигідний продажмайна. Результат - згортаннядіяльності

Те саме

Зменшення ризикувтрат дляакціонерів

Отже, дев'ять з 12 можливих шляхів, наведених у табл. 10.1, передбачають певні темпи розвитку компанії. Проте всі фірми намагаються розвиватися і якщо, наприклад, підсумувати всі плани зростання обсягів реалізації компаній однієї галузі, то загальна сума суттєво перевищить реальні потреби ринку. А це означає, що не всі стратегічні плани можливо виконати, і тому вибір шляхів розвитку є найвідповідальнішим для менеджерів компаній.

Компанії можуть реалізовувати стратегії розвитку трьома способами:

 • використовуючи тільки внутрішні резерви в межах існуючої організаційної структури;

 • вступаючи у стратегічні альянси з іншими фірмами;

 • здійснюючи злиття і поглинання.