Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Тема 4: Аналіз фінансової звітності корпорацій

Склад і особливості складання фінансової звітності акціонерного товариства. Фінансова звітність як засіб обміну фінансовою інформацією між фірмою та зовнішніми користувачами. Форми фінансової звітності, які складають корпорації. Чистий прибуток на акцію (ПНА). Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію. Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію.

Зміст річного звіту ВАТ. Консолідована фінансова звітність.

Показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку. Показники фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, рентабельності. Основні фінансові коефіцієнти, що використовуються для загальної оцінки фінансового стану АТ. Коефіцієнти ліквідності (короткострокової платоспроможності). Коефіцієнти ефективності використання активів (оборотності). Коефіцієнти рентабельності (прибутковості). Коефіцієнти ринкової активності. Інтегральні показники фінансового стану корпорації. Бенчмаркінг.

Тема 5: Ціна капіталу та управління його структурою

Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу. Поняття вартості капіталу. Вартість грошей у часі. Процентна ставка. Дисконт (облікова ставка). Період окупності інвестицій.

Ануїтет. Звичайний та безстроковий ануїтети. Майбутня і теперішня вартість ануїтету.

Оцінка простих акцій. Визначення ціни облігацій.

Методичний підхід до формування капіталу. Визначення ключової мети формування капіталу. Модель стратегічного планування капіталу. Основні принципи формування капіталу. Позитивні і негативні сторони використання власного і позикового капіталу.

Середньозважена і гранична вартість капіталу. Внутрішні і зовнішні грошові фонди корпорації. Фінансові і організаційно-управлінські чинники, які впливають на вибір джерел фінансування. Поняття середньозваженої вартості капіталу. Гранична вартість капіталу.

Методи визначення вартості (ціни) компанії. Мета і задачі оцінки вартості (ціни) компанії. Основні терміни, які використовуються при оцінці майна. Основні фактори, що впливають на оцінку майна. Принципи оцінки майна. Етапи оцінки майна. Підходи і методи оцінки майна.

Методи розрахунку оптимальної структури капіталу. Поняття структури капіталу корпорацій. Основні фактори, що визначають структуру капіталу. Логічна послідовність процесу оптимізації структури капіталу. Порядок здійснення організації структури капіталу за критерієм доходності власного капіталу. Методика оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості (ціни). Порядок оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансового ризику.

Змістовий модуль 2. Формування власного та залученого капіталів

Тема 6: Управління власним капіталом

Політика формування власного капіталу. Цілі, які переслідує політика формування власного капіталу. Методика розрахунку коефіцієнта маневреності власного капіталу. Внутрішні і зовнішні джерела формування власного капіталу. Основні етапи розробки політики формування власних фінансових ресурсів корпорацій. Методика розрахунку загальної потреби у власних фінансових ресурсах в прогнозному періоді. Порядок розрахунку коефіцієнта сталого економічного росту.

Оцінка окремих елементів власного капіталу. Особливості оцінки власного капіталу. Порядок здійснення розрахунку вартості власного капіталу. Методика розрахунку ціни власного капіталу, що залучаться за допомогою емісії звичайних і привілейованих акцій.

Емісійна та дивідендна політика. Мета і задачі емісійної політики. Етапи стандартної процедури емісії акцій. Порядок здійснення розміщення акцій. Особливості розміщення акцій ВАТ і ЗАТ. Поняття емісійної політики. Етапи розробки ефективної емісійної політики.

Ключова мета дивідендної політики. Основи теорії виплати дивідендів в країнах з розвинутою ринковою економікою. Основні підходи до вибору дивідендної політики, що застосовуються в Україні. Орган, який приймає рішення про виплату дивідендів в акціонерному товаристві. Показники ефективності дивідендної політики. Основні форми виплати дивідендів.