Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Що собою являє фінансове планування?

 2. Які Ви знаєте функції стратегічного планування?

 3. Що означає термін „довгостроковість”?

 4. На яких основних напрямках базується формування стратегії економічного розвитку корпорації?

 5. Які стратегії розвитку нині домінують у провідних зарубіжних компаніях?

 6. Чому обсяг капіталовкладень є ключовим показником довгострокового планування?

 7. Для чого менеджери компанії розробляють прогнозні фінансові звіти?

 8. У чому полягає сутність методу фінансового планування?

 9. Які зміни сталися за останні роки в області фінансового планування в Україні?

 10. У чому полягають основні відмінності вітчизняного досвіду фінансового планування від зарубіжного?

 11. Який зміст бізнес-плану функціонуючого підприємства?

 12. Що собою являють оперативні фінансові бюджети?

 13. Яка послідовність складання бюджету руху грошових коштів?

 14. З якою метою розробляється бюджет за балансовим листом?

 15. Які інформаційні джерела використовують для складання бюджету за балансовим листом?

Література

[20, 25, 31, 33, 36]

4. Методичні рекомендації до ПРАКТИЧНИХ занять

Модуль 1. Теоретико-практичні основи управління корпоративними фінансами

Змістовий модуль 1. Загальні положення організації діяльності корпорацій

Практичне заняття № 1

Тема 5. Ціна капіталу та управління його структурою

Мета заняття: Закріпити знання щодо розрахунку середньозваженої вартості капіталу корпорації.

План заняття

 1. Закріпити теоретичні знання щодо сутності ціни капіталу.

 2. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.

Обладнання: методичні вказівки до виконання практичної роботи, калькулятори, законодавча база.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Розраховуючи доцільність рефінансування облігацій компанії, слід проводити розрахунки у такому порядку.

При заміні облігації щорічна економія на сплаті відсотків на одну облігацію становитиме:

Е = (Со – Сп) * 1000 (1.1)

Нинішня вартість цієї економії:

(1.2)

Чиста нинішня вартість операції рефінансування складе:

NPV = PV – Cp (1.3)

Якщо одержаний показник має позитивне значення, то рефінансування вигідне для компанії.

Розраховуючи середньозважену кількості простих акцій в обігу, слід взяти до уваги, що кількість акцій в обігу після випуску нових акцій розраховується як сума кількості акцій на початок звітного періоду та продажу нових акцій. При цьому кількість акцій на кінець звітного періоду розраховується як різниця між вищезазначеною сумою та кількістю придбаних акцій.

Розраховуючи середньозважену кількість акцій, користуються формулою:

, (1.4)

де Кі – кількість акцій на певний період;

Ні – порядковий номер місяця, на який припадає певна кількість акцій;

12 – звітний рік, місяців.

Для визначення теоретичної ціни облігації користуються наступною формулою:

, (1.5)

де PVA - теперішня вартість щорічних виплат доходу за облігацією;

PVN - теперішня вартість номінальної вартості облігації; А - фіксований щорічний дохід (ануїтет);

Т - кількість років обігу облігації;

N - номінальна вартість облігації;

r - ринкова процентна ставка за борговими зобов'язаннями.

Очікувану ставку доходу по акції розраховують наступним чином:

, (1.6)

де: D – сума поточного дивіденду на акцію;

N – нова ціна акції;

C – поточна ціна акції.

Необхідну ставку доходу визначаємо за формулою:

Ks = Rf + β (Km – Rf) (1.7)

Якщо необхідна ставка перевищує очікувану, тобто акція переоцінена, за суму С її купувати не варто.

Зауважимо, що прибуток, на який розраховує інвестор-власник акції (облігації), тобто вартість певного активу, є вартістю цінного паперу (вартістю капіталу, залученого за його допомогою) для емітента.

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу здійснюють за формулою:

WACC = daKa + dпр.а.Кпр.а. + dбКб , (1.8)

де da, dпр.а., dб - питома вага відповідно акціонерного капіталу, привілейованих акцій і боргових зобов'язань у загальній сумі капіталу;

Ка, Кпр.а., Кб - вартість відповідно акціонерного капіталу, привілейованих акцій та боргових зобов'язань.