Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу:

 • Функціонування фінансового ринку

 • Місткість фінансового ринку

2. Побудувати структурно-логічну схему функціонування фінансового ринку.

3. Розробити сценарій типової фінансової кризи.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає роль корпорацій на фінансовому ринку?

 2. Які сегменти включає в себе фінансовий ринок?

 3. Назвіть основних учасників фінансового ринку.

 4. Чим відрізняються первинний і вторинний фінансові ринки?

 5. Які основні параметри характеризують фінансовий ринок як об’єкт управління?

 6. Які види товару пропонуються на внутрішньому фінансовому ринку?

 7. На які цілі використовуються кошти, отримані з фінансового ринку?

 8. Які операції здійснюють корпорації з власними цінними паперами на фондовому ринку?

 9. Яка роль корпоративних облігацій у діяльності АТ?

 10. Які ціні папери крім акцій і облігацій можуть використовувати корпорації у своїй діяльності?

 11. У чому полягають особливості емісії і розміщення акцій на первинному ринку?

 12. Для чого акціонерні товариства можуть викупати власні акції?

 13. Що розуміють під рефінансуванням облігацій?

 14. Які особливості формування корпоративних цінних паперів в Україні?

 15. Визначте основні етапи розвитку фондового ринку в Україні.

 16. Що собою являє державне регулювання фондового ринку?

 17. Які форми державного регулювання ринку цінних паперів можуть застосовуватися в Україні?

 18. У чому полягає регламентація правил реєстрації випусків цінних паперів?

 19. Що передбачає державне регулювання цінних паперів?

 20. Які основні засоби контролю за функціонуванням фінансового ринку?

Література

[3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 41]

Тема 3. Витрати, дохід і прибуток корпорації

Мета роботи: поглибити знання про сутність витрат, доходів та прибутку корпорацій.

План вивчення теми

1. Склад витрат корпорації.

2. Виручка (дохід) організації.

3. Цінова політика корпорації та її вплив на виручку від реалізації продукції.

4. Планування прибутку

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. Склад витрат корпорації

В процесі господарської діяльності підприємства виникає комплекс грошових та інших витрат, які можуть бути виражені у грошовій формі.

Витрати можуть бути явними (вираженими у кількісних показниках) і неявними (такі як витрати праці власника підприємства, які кількісно не визначені). Явні витрати підприємства є бухгалтерськими, неявні – економічними.

Виходячи з економічного складу й призначення, витрати об’єднуються у декілька груп:

 1. на відтворення основного і оборотного капіталу. Такі витрати пов’язані зі створення, реконструкцією, розширенням основного і оборотного капіталів, вони здійснюються за рахунок власних коштів підприємства і прибутку;

 2. на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). Ці витрати пов’язані з використанням, основного, оборотного капіталу і трудових ресурсів на відповідні цілі. Вони відшкодовуються з виручки від реалізації продукції, робіт, послуг;

 3. на соціально-культурні програми. Вони включають в себе витрати на підвищення кваліфікації робітників, підготовку кадрів, битові послуги робітникам – відшкодовуються за рахунок власних коштів підприємства і прибутку.

Всі витрати підприємства розподіляються за елементами витрат, що входять до собівартості, на:

 • матеріальні витрати;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизаційні відрахування;

 • інші витрати.

Вибір форми обліку витрат здійснюється підприємством самостійно.

За джерелами покриття витрати підрозділяються на:

 • за рахунок власних і залучених джерел;

 • за рахунок бюджетних коштів;

 • за рахунок кредитних (позичених) ресурсів.

Витрати, що за економічним змістом та призначенням відносяться на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), є собівартістю. Відповідно у планових розрахунках використовуються показники таких видів собівартості продукції:

 • цехової, яка складається з витрат за центрами відповідальності;

 • виробничої, яка включає сукупність усіх витрат, пов’язаних з виготовленням продукції (робіт, послуг);

 • торговельної, яка поєднує всі витрати на збут продукції (робіт, послуг);

 • повної, що включає витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).

Крім того, всі витрати підрозділяються на:

 • умовно-постійні (що не залежать від обсягів виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг) і умовно-змінні (що залежать від даних обсягів);

 • поточні і капітальні;

 • основні і допоміжні (накладні);

 • нормовані і ненормовані.

Витрати у бухгалтерському обліку визнаються у тому звітному періоді, в якому вони мали місце.

Витратами за звичайними видами діяльності визнають витрати, пов’язані з виготовленням та продажем продукції, придбанням та продажем товарів. Такими витратами також є витрати, здійснення яких пов’язано з виконанням робіт, наданням послуг. Витрати за звичайними видами діяльності формуються з:

 • витрат, пов’язаних з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів;

 • витрат, що виникають безпосередньо в процесі переробки (доробки) матеріально-виробничих запасів для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та їх продажу;

 • витрат, що виникають в процесі продажу (перепродажу) товарів (витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та інших необоротних активів, по утриманню їх в належному стані);

 • комерційних витрат;

 • управлінських витрат.

Перелік витрат встановлюється організацією самостійно.

Операційними витратами є:

 • витрати, пов’язані з наданням за плат у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

 • витрати, пов’язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки, та інших видів інтелектуальної власності;

 • витрати, пов’язані з участю у статутних капіталах інших організацій;

 • витрати, пов’язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції;

 • відсотки, що сплачуються організацією за надання їх кредитів, позик;

 • витрати, пов’язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;

 • інші операційні витрати.

Інші позареалізаційні витрати. До інших позареалізаційних витрат належать:

 • штрафи, пені, неустойки за порушення договорів;

 • відшкодування збитків; збитки минулих років;

 • списання заборгованості; курсові різниці;

 • уцінка і інші витрати;

 • активи, отримані безкоштовно;

 • надходження у відшкодування збитків, завданих організації;

 • прибуток минулих років, виявлена у звітному році;

 • курсові різниці;

 • інші позареалізаційні витрати.

Інші надзвичайні витрати. Надзвичайними витратами вважають втрати, що виникають як наслідок надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.і.).

При плануванні витрат у фінансових розрахунках застосовується така формула:

ВЗ = ВПП + ВП – ВКП, (3.1)

де ВЗ – загальні витрати на виробництво і реалізацію продукції;

ВПП – витрати на виробництво і збут продукції на початок розрахункового періоду;

ВП – витрати на виробництво і збут продукції;

ВКП – витрати на виробництво і збут продукції на кінець розрахункового періоду.

При розрахунку витрат по нарахуванню (відвантаженню) до складу витрат на початок і кінець планового періоду входять витрати у готовій продукції на складі і у відвантажених товарах, строк сплати яких не настав. При розрахунку витрат (при касовому методі) по оплаті до складу залишків на початок року додатково включаються:

 • витрати в товарах на відповідному зберіганні;

 • витрати у відвантажених товарах, строк сплати яких вийшов.

Витрати у залишках на початок планового року обов’язково перераховуються у планові умови з урахуванням рівня інфляції, зміни цін на сировину, рівень заробітної плати і т.і. Сукупність витрат підприємства являє собою:

 • зменшення економічних вигід в результаті вибуття активів та (або) виникнення зобов’язань, що призводять до зменшення капіталу організації;

 • склад витрат на виробництво й реалізацію продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), що враховуються при оподаткуванні прибутку;

 • обґрунтування й документальне підтверджені витрати, здійснювані підприємством відповідно до чинного податкового законодавства.

Вказана сукупність витрат у бухгалтерському обліку відображається у повному обсязі і для цілей оподаткування корегується у відповідності зі встановленими законодавчими лімітами, нормами і нормативами, а також іншими обмеженнями.