Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Практичні завдання

Задача 1

Ставка купона облігацій корпорації, що перебувають в обігу, Со = 12%. Ставка купона облігацій нового випуску, що дорівнює поточній ринковій ставці, Сп = 10%. Премія інвесторам з розрахунку на одну облігацію Ср = 300 дол. Номінальна вартість облігації 2000 дол.

Задача 2

Розрахуйте середньозважену кількість акцій за даними табл. 1.

Таблиця 4.1

Облік кількості простих акцій в обігу

№ з/п

Показник

Кількість простих акцій, шт.

1

Кількість акцій на початок звітного періоду (на 1 січня звітного року)

500

2

Продаж нових акцій за грошові кошти (31 травня звітного року)

500

3

Акції в обігу після випуску нових акцій

?

4

Придбання власних акцій за грошові кошти (1 грудня звітного року)

200

5

Кількість акцій в обігу на кінець звітного періоду (на 31 грудня звітного року)

?

Задача 3

Визначити теоретичну ціну облігації, якщо N = 200 грн.; щорічний фіксований дохід – 20%; облігація погашається через 5 років; середня ринкова ставка за борговими зобов’язаннями – 20%.

Задача 4

Акції з β = 1,2 продаються за 70 дол. кожна. Поточний дивіденд становить 3,0 дол. Компанія-емітент розвивається стабільно і передбачається, що через рік акція коштуватиме 75 дол. Безпечна ставка Rf = 7%, середня ринкова ставка Кm = 12%. Яка очікувана та необхідна ставка доходу за цими акціями? Чи варто їх купувати?

Задача 5

Компанія має структуру капіталу, яка складається із 30% довгострокового боргу, 5% привілейованих акцій та 65% акціонерного капіталу (нерозподілений прибуток плюс прості акції) і продовжує утримувати таке співвідношення, тобто da = 0,65; dпр.а. = 0,05; dб = 0,30; Ка = 13,4%; Кпр.а. = 10,3%; Кб = 10%. Податок на прибуток становив 25%.

Література

[1,5,8,9,15,24,31]

Змістовий модуль 2. Формування власного і залученого капталів

Практичне заняття № 2

Тема 7. Управління залученим капіталом

Мета заняття: Закріпити знання щодо управління залученим капіталом.

План заняття

1. Закріпити теоретичні знання щодо сутності залученого капіталу.

2. Розрахунок загальної потреби у власних фінансових ресурсах у прогнозному періоді.

Обладнання: методичні вказівки до виконання практичної роботи, калькулятори, законодавча база.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Розрахунок вартості додаткового капіталу, що залучають за рахунок емісії звичайних акцій (ВКЗА) рекомендують здійснювати за формулою:

, (1.9)

де ВКЗА – вартість власного капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій, шт.;

КЗА – кількість додатково випущених звичайних акцій, шт.;

ДЗА – сума дивіденду, що припадає на одну звичайну акцію у звітному періоді, грн.;

І – плановий індекс зростання дивідендів з чистого прибутку акціонерам;

- сума власного (акціонерного) капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій;

ВЕ – витрати з емісії звичайних акцій по відношенню до загальної суми емісії акції, долі одиниці.

Вартість позикового капіталу у формі банківського кредиту визначають за формулою:

, (1.10)

де ПКБК – вартість позиченого капіталу, який залучають у формі банківського кредиту;

Сп – ставка проценту за банківський кредит, %;

ПП – ставка податку на прибуток, долі одиниці;

РВБК – рівень витрат позичальника по залученню банківського кредиту в його сумі, долі одиниці.