Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується у межах наукової тематики кафедри, індивідуальних планів викладачів, тематики студентської науково-дослідної групи.

Індивідуальна робота з дисципліни «Управління корпоративними фінансами» передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання - написання реферату.

Варіант завдання студенти обирають з переліку представлених тем у навчально-методичному посібнику згідно списку академічної групи.

Максимальна кількість балів за виконання індивідуальної роботи – 20 балів.

Критерії оцінювання:

 • Наявність бібліографічного огляду наукової літератури і виконаного реферату (максимальна оцінка – 5 бал).

 • Підготовка наукової доповіді і тез доповіді (максимальна оцінка – 10 бали).

 • Виступ на студентській науковій конференції (максимальна оцінка – 5 бали).

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Модульний контроль

Модульний контроль проводиться у письмовій формі. Завдання до модульного контролю складаються на основі програми навчальної дисципліни «Управління корпоративними фінансами». Контрольне завдання містить:

 • Чотири теоретичних завдання (максимальна оцінка за одне завдання– 5 балів).

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при вирішенні теоретичного завдання становить: 0-5 балів.

Критерії оцінювання:

При виконанні теоретичних завдань студент повинен:

 • надати повну відповідь;

 • обґрунтувати свою думку;

 • навести приклади та пояснення.

Кількість балів зменшується:

 • за суттєві помилки в розкриті питання – до 2-х балів;

 • за відсутність обгурунтування своєї думки – до 2-х балів;

 • за не послідовне викладання матеріалу – до 0,5 бали.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.

Якщо студент має загальну підсумкову оцінку з дисципліни «FX» за шкалою ECTS, то він допускається до складання академічної заборгованості і повинен її ліквідувати (за денною формою навчання) протягом перших двох тижнів наступного семестру.

Якщо при перескладенні студент отримує оцінку «FX» за шкалою ECTS, то протягом наступних двох тижнів він має право перескласти іспит з дисципліни в комісії, яка призначається розпорядженням декана факультету. У разі повторного отримання оцінки «FX» або «F» за шкалою ECTS студент не допускається до вивчення нових дисциплін без укладання з академією договору на повторне вивчення курсу та може продовжити навчання у наступних семестрах, якщо він має не більше двох заборгованостей.

8. Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України  вiд 12.07.2001  № 2664-III (зі змінами та доповненнями).

 2. Про обіг векселів в Україні: Закон України вiд 05.04.2001  № 2374-III (зі змінами та доповненнями).

 3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України вiд 28.12.1994  № 334/94-ВР (із змінами та доповненнями).

 4. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України вiд 18.06.1991  № 1201-XII (зі змінами та доповненнями).

 5. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2000 №3(зі змінами та доповненнями).

 6. Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.01 № 18(зі змінами та доповненнями).

 7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Все про бух. облік. - 2000. -№11. - С. 65-101.

 8. Порядок продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 №1201/167(зі змінами та доповненнями).

 9. Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах. Затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 р. - № 331(зі змінами та доповненнями).

 10. Про управління державними корпоративними правами: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.98 №1741(зі змінами та доповненнями).

 11. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - Т. 1, 2. – К.: Ника-Центр, 1999. - (Серия «Библиотека финансового менеджера», Вып. 3).

 12. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.

 13. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – СПб.: Питер, 2002. -– 544 с.

 14. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративних финансов: Пер. с англ. - М.: Олимп-бизнес, 1997.

 15. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник (Переклад з англійської). – К.: КП «ВАЗАКО». Видавництво «МОЛОДЬ», 1997. – 1000 с.

 16. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997.-799 с.

 17. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (Зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

 18. Грідчина М.В. Финансовый менеджмент: курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2002. – 160 с.

 19. Крайник О.П., Клепикова З.З. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Держуніверситет, Львівська політехніка. – К.: “Дакор”, 2000. – 260 с.

 20. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. / С. Росе й др. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.

 21. Росс С., Вестерфилд Р., Джордано Б. Основы корпоративных финансов. – М.: “Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 с.

 22. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.

 23. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /Под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2004. – 656 с.

 24. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник /Суторміна В.М. та інш. – За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993. – 47 с.

 25. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 26. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. // А.М. Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 27. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

 28. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХVIII. – 686 c.

 29. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с. (Університетська бібліотека)

Додаткова література

 1. Анохин С. Особенности управлення корпоративними финансами // Финансы. Бизнес. - 2000. - № 6. - С. 23-28.

 2. Анохин С. Управление финансовыми активами // Финансы. Бизнес. - 2000. —№7. - С. 21-28.

 3. Карбовник О.І. Шляхи фінансування акціонерних підприємств в Україні // Фінанси України. – 1998. - №5. – С. 82-85.

 4. Короленко М. В. Дивідендна політика акціонерного товариства // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 58-63.

 5. Малишев Б. Правові аспекти управління відкритим акціонерним товариством // Економіка, фінанси, право. - 1999. - № 8. - С. 25-29.

 6. Мозговий О. Фондовий ринок нарощує м'язи // Уряд, кур'єр. - 2000. - №9. - С. 4.

 7. Савчук В. П., Скрипник Р. А. Порівняльний аналіз підходів до оцінки вартості акціонерного капіталу та можливості їх застосування // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 2000. - № 2. - С. 54-57.

 8. Сірош М. В. Перспективи підвищення ефективності корпоративного сектора економіки та корпоративного управління // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 2000. - № 2. - С. 73-75.

 9. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 10. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

Додаток А