Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Управління корпоративними фінансами

Навчальний посібник

Дніпропетровськ – 2009

Міністерство фінансів україни

дніпропетровська державна фінансова академія

Фінансовий факультет

кафедра фінансів

Управління корпоративними фінансами

Навчальний посібник

для магістрів, що навчаються

з напряму 0501 “Економіка та підприємництво”

за спеціальністю 8.050104 “Фінанси”

Дніпропетровськ – 2009

Управління корпоративними фінансами: Навчальний посібник по вивченню дисципліни для магістрів. – Дніпропетровськ. Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 213 с.

Навчальний посібник для магістрів з дисципліни “Управління корпоративними фінансами” складений відповідно до навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичною радою Дніпропетровської державної фінансової академії у 2004 р. Мета даної роботи – надання допомоги магістрам у вивченні дисципліни.

Посібник містить конспект лекцій, питання та тести для самоконтролю, навчальні завдання, теми рефератів, глосарій, предметний показчик, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

Автори-укладачі:

Т.Ф.Григораш –

ст. викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

В.Я.Олійник –

к.е.н., доцент, зав. кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Г.В.Григораш –

викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

С.А.Корнієнко –

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

І.Л.Сазонець –

д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та маркетингу ДНУ

Г.С.Гомонюк –

начальник головного фінансового управління Дніпропетровської обладміністрації

Відповідальний за випуск:

В.О.Яновчик –

д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри фінансів

Протокол № 1 від 27.08.2004 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні

Вченої ради факультету

Протокол № 1 від 31.08.2004 р.

© Дніпропетровська державна фінансова академія

Зміст

стор.

Передмова.................................................................................................4

Тема 1. Особливості організації і функціонування корпорацій.........7

Тема 2. Діяльність корпорацій на фінансовому ринку........................27

Тема 3. Витрати, дохід і прибуток корпорації......................................48

Тема 4. Аналіз фінансової звітності корпорацій..................................69

Тема 5. Ціна капіталу та управління його структурою.......................95

Тема 6. Управління власним капіталом................................................121

Тема 7. Управління позиковим капіталом............................................136

Тема 8. Фінансування інвестицій в основний капітал.........................152

Тема 9. Фінансування інвестицій в оборотний капітал.......................169

Тема 10. Корпоративне фінансове планування....................................182

Список використаних та рекомендованих джерел...............................194

Додаток А. Баланс умовного АТ............................................................198

Додаток Б. Звіт про фінансові результати умовного АТ.....................200

Глосарій....................................................................................................202

Предметний показчик.............................................................................208

Передмова

Визначальною змістовністю сучасного етапу становлення в Україні ринкового соціально-економічного устрою є посилення капіталізації національної економіки. Зазначений процес проявляється не лише в створенні ефективної системи бізнесу (як сукупності різноманітних досконалих організаційно-правових форм господарювання із зростанням частки формувань приватної власності), а й посиленні концентрації капіталу в стратегічних для національної економіки галузях та істотною активізацією розширеного відтворення сукупного капіталу в постійнім циклі капіталообороту.

Зазначена особливість сучасного стану функціонування національної економіки в Україні породжує нову якість визначеності національного капіталу в різних аспектах її прояву. Пройшовши етап первинного нагромадження капіталу в історично короткий час, створивши зовнішньо-відповідну (формальну)структуру організаційно-правових формувань (акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо, які в переважних випадках фактично лише означали зміну вивіски і зміну печатки) національний капітал лише зараз набуває своїх природних капіталістичних рис у функціональному прояві, входить в русло реальних капіталістичних соціально-економічних відносин, стикається з невідповідність новим потребам існуючого фінансово-економічного механізму та правової регламентації господарської діяльності.

Етап концентрації капіталу переплітається з посиленням інтеграційних процесів, характерних для світогосподарської системи, що виходять за межі національних економік, які уособлюються в організаційно-правовій формі корпорацій. Остання чверть ХХ і початок ХХІ століття ознаменувались виникненням принципово нового соціально-економічного явища капіталістичної системи, що охоплює як національні народногосподарські комплекси, так і сферу їхнього взаємного співробітництва глобалізації світогосподарських зв’язків. Як суспільно-економічний феномен, глобалізація охоплює всі сторони суспільного життя, посилює взаємозалежність у виробничій, торговій, інвестиційній, фінансово-економічній та культурній сферах, загострює світогосподарську конкуренцію. Характерними ознаками глобалізації стали розширення та лібералізація торгівлі , інтернаціоналізація виробництва й обігу капіталів, глибокі зміни у фінансовій сфері, розгортання масштабності діяльності транснаціональних корпорацій, зростання їхньої експансії, переважна орієнтація попиту на світовий ринок, утворення регулятивних інститутів тощо.

Корпоратизація (як організаційна форма концентрації та інтеграції капіталу) є закономірним етапом розвитку капіталістичних відносин, значним чинником підвищення економічної ефективності виробництва. Це зумовлено можливостями нагромадження достатньої маси капіталу для інтенсифікації виробництва, поповнення і оптимізації структури основного і оборотного капіталу підприємств, підвищення масштабності і поточності масового випуску товарів споживання, вдосконалення техніки і технології виробництва, а в умовах загострення конкуренції – посилення інноваційного характеру інвестування. При цьому використовуються переваги крупного виробництва над дрібним і середнім; поглиблення розподілу праці і спеціалізації виробництва; маневрування ринками сировини, факторами виробництва, ринками збуту тощо.

Корпоратизація національних економік повідних країн світу в умовах глобалізації призводить до їх домінуючого стану, що здійснюється шляхом зосередження в їх розпорядженні фінансового контролю. Це призводить до посилення залежності від них країн з меншим рівнем економічного розвитку, що створює загрозу перетворення їх в сировинний придаток з долею довічного аутсайдера. Зазначене створює відповідний виклик для країн перехідної економіки, які повинні “вписатися” у новий світогосподарський порядок, забезпечити конкурентоспроможність власного виробництва та зав’язати міждержавні партнерські стосунки в цілях економічної безпеки та реального фінансово-економічного суверенітету.

Таким чином, ігнорування об’єктивного процесу корпоратизації національного капіталу в Україні, збереження законодавчих перепон та відповідної ідеології ворожого ставлення до так званих олігархів замість активної регуляторної державної політики концентрації капіталу та вдосконалення фінансово-економічного механізму його функціонування може завдати значної шкоди національним інтересам України. Існуючі в Україні корпорації та сам процес корпоратизації економіки взагалі мають стати потужним локомотивом піднесення темпів соціально-економічного зростання та цивілізаційного поступу нашої держави. Те, що іншим країнам при еволюційному розвитку капіталізму необхідно було декілька десятиріч, в Україні має бути здійснено в стислий період. Це посилює актуальність проблеми і зумовлює необхідність чіткого розуміння змістовності і ролі корпоратизації та корпоративних фінансів.

З поширенням акціонерної форми господарювання в Україні постає проблема ефективної підготовки фахівців з управління корпоративними фінансами, які мали б сучасний теоретичний базис та практичні навички з урахуванням особливостей функціонування корпорацій у національній ринковій економіці.

Поняття “управління корпоративними фінансами” для України відносно нове. Законодавча база для регулювання діяльності корпоративних структур недостатня: в окремих сфера вона повністю відсутня, а в інших – недосконала і в цілому запізнюється проти швидко зростаючих потреб. Проте, як економічне явище, корпоратизація економіки і корпоративне управління в цілому, а також управління корпоративними фінансами мають не лише економічне, а й істотне соціально-суспільне значення. Воно полягає у генерації ринкової ідеології в суспільстві, утвердженню демократичних засад та механізмів громадськості. Більш того, сприяє становленню нового розуміння змістовності соціальної справедливості та колективізму, адекватних ринковому соціально-економічному устрою суспільства, що втілюється в комплексі корпоративної культури і соціального партнерства.

В навчальному посібнику “Управління корпоративними фінансами” розкрито питання економічної природи корпорацій та корпоративних фінансів, особливості їх організації і функціонування в сучасній економічній системі ринку. Вузловими питаннями управління корпоративними фінансами виділено менеджмент власного і позикового капіталу корпоративних структур та процесу розширеного відтворення корпоративного капіталу. це знайшло відображення в питаннях інвестування основного і оборотного капіталу, його диверсифікації в процесі фінансово-господарської діяльності та досягненні максимально-можливої прибутковості корпорацій, а відтак – принципів фінансової стратегії управління корпоративним капіталом.

Автори сподіваються, що наведений у навчальному посібнику матеріал буде сприяти формуванню системного сприйняття проблеми управління корпоративними фінансами в контексті становлення в Україні досконалої моделі ринкового господарювання, професійних знань та практики корпоративного фінансового менеджменту як студентами вищих навчальних закладів освіти, так і фахівців-менеджерів корпоративних структур.