Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

10.3. Бюджетування підприємства

Бюджетування– це процес розробки і формування планових бюджетів, які об’єднують плани керівництва підприємства, і в першу чергу виробничий і маркетинговий плани.

Мета бюджетування– забезпечення комерційно-виробничого процесу необхідними, як за обсягами, так і за структурою грошовими ресурсами. Для досягнення головної мети мають бути вирішені такі задачі бюджетування:

 • встановлення об’єктів бюджетування;

 • розробка системи бюджетів з виділенням операційних і фінансових бюджетів;

 • розрахунок відповідних показників бюджетів;

 • розрахунок необхідного обсягу грошових ресурсів, що забезпечують фінансову стійкість, платоспроможність і ліквідність балансу підприємства;

 • розрахунок величини внутрішнього і зовнішнього фінансування, виявлення резервів їх додаткового залучення;

 • прогноз доходів, витрат і капіталу корпорації.

У загальній системі бюджетів виділяють основний (консолідований) і локальні бюджети.

Основний бюджет– це фінансовий, кількісно визначений вираз маркетингових і виробничих планів, необхідних для досягнення поставлених цілей.

Локальні бюджетислугують похідною інформаційною базою для складання основного бюджету.

Головна ідея системи бюджетуванняполягає в тому, що ключові параметри економічної діяльності підприємства уточнюють на рівні його окремих структурних підрозділів в розрізі видів доходів і витрат. Для цього створюють відповідні центри відповідальності: доходів, витрат, прибутку і інвестицій.

Центр відповідальності– це набір статей бюджету підприємства (об’єднаних за спільною ознакою), за планування і виконання яких несе відповідальність один з менеджерів підприємства або керівник структурного підрозділу.

Система бюджетування на будь-якому підприємстві складається з двох ключових підсистем:

 • бюджетів структурних підрозділів, які складаються за центрами відповідальності (центрами фінансового обліку);

 • наскрізного бюджету, який характеризує діяльність підприємства в цілому.

Система бюджетів підрозділяється також на операційний і фінансовий бюджети.

Операційний бюджетвключає складання бюджетів доходів і витрат, базою для розробки якого є більш детальні бюджети: продажу продукції, інших витрат; виробництва; витрат на матеріали і енергію; оплати праці; загальновиробничих і загальногосподарських витрат; амортизаційних відрахувань, податковий та ін.

Фінансовий бюджетскладається з бюджету руху грошових коштів і прогнозного балансу активів і пасивів (бюджету за балансовим листом). Складання бюджету доходів і витрат є відправною точкою процесу наскрізного бюджетування на будь-якому підприємстві. Даний бюджет являє собою розрахункову оцінку доходів і витрат, а також їхню структуру на майбутній період.

Питання для самоконтролю

 1. Що собою являє фінансове планування?

 2. Які Ви знаєте функції стратегічного планування?

 3. Що означає термін „довгостроковість”?

 4. На яких основних напрямках базується формування стратегії економічного розвитку корпорації?

 5. Які стратегії розвитку нині домінують у провідних зарубіжних компаніях?

 6. Чому обсяг капіталовкладень є ключовим показником довгострокового планування?

 7. Для чого менеджери компанії розробляють прогнозні фінансові звіти?

 8. У чому полягає сутність методу фінансового планування?

 9. Які зміни сталися за останні роки в області фінансового планування в Україні?

 10. У чому полягають основні відмінності вітчизняного досвіду фінансового планування від зарубіжного?

 11. Який зміст бізнес-плану функціонуючого підприємства?

 12. Що собою являють оперативні фінансові бюджети?

 13. Які основні етапи фінансового планування?

 14. Які переваги має бюджетне планування?

 15. Які основні види фінансових планів?

 16. З якою метою будують графік беззбитковості?

 17. Який зміст і призначення бюджету доходів і витрат?

 18. У чому полягає мета розробки і зміст інвестиційного плану (бюджету)?

 19. Яка мета розробки і зміст кредитного плану підприємства?

 20. У чому полягає сутність бюджетування?

 21. У чому полягає мета і задачі бюджетування?

 22. Які підсистеми входять до процесу бюджетування?

 23. Яке призначення і зміст бюджету доходів і витрат?

 24. Яка послідовність складання бюджету руху грошових коштів?

 25. З якою метою розробляється бюджет за балансовим листом?

 26. Які інформаційні джерела використовують для складання бюджету за балансовим листом?