Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2013

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСамИ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр

за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2013

УДК 336.64

Д21

Управління корпоративними фінансами: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0501 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит». – Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 231 с.

Навчально-методичний посібник розроблений у відповідності з навчальним планом і програмою навчальної дисципліни.

Посібник містить теоретичний та практичний матеріал щодо діяльності комерційних банків.

Посібник містить плани і методичні рекомендації до семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, індивідуальні завдання, а також перелік рекомендованої літератури.

Автори (укладачі):

Л.М.Котлова –

кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

В.В.Даценко –

кандидат економічних наук, доцент фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

М.В. Корнєєв –

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

В.О. Гордієнко –

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

В.Є.Власюк –

професор, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

фінансового факультету

Протокол № 2 від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

фінансів підприємства та банківської справи

протокол № 11 від 10.06.2013 р.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………….

4

1. Програма навчальної дисципліни..........................................

6

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам……………..

19

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи…………...

20

4. Методичні рекомендації до практичних занять…………..

186

5. Методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи………………………………………………

198

6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань…………………………………………………………….

211

7. Підсумковий контроль……………………………………….

213

8. Список рекомендованої літератури………………………...

223

Додатки……………………………………………………………

227

ВСТУП

Навчально-методичний посібник розглядає теоретичні основи управління корпоративними фінансами, структуру корпоративних фінансів.

Навчально-методичний посібник “Управління корпоративними фінансами” підготовлений згідно з вимогами по кредитно-модульній системі навчання для студентів, що навчаються з напряму 0501 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 7.050104, 8.050104 «Фінанси».

В процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього аналітичного мислення в області управління корпоративними фінансами, особливості формування власного та залученого капіталів.

Вивчення дисципліни «Управління корпоративними фінансами» ґрунтується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін фахового спрямування, як “Фінанси підприємств”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий менеджмент” та “Інвестування”.

У процесі вивчення дисципліни необхідно сприяти формуванню у студентів інтересу до професії, морально-етичних якостей, усвідомленого відношення до своїх функціональних обов’язків, творчої активності, самостійності у процесі прийняття рішень, принциповості, ініціативності, наполегливості.

Вивчення дисципліни повинно сприяти підвищенню професійної підготовки студентів в плані самостійного прийняття управлінських фінансових рішень та їх практичного застосування в учбовому, а надалі і в робочому процесі.

У процесі викладання дисципліни необхідно застосовувати опорні конспекти, схеми, технічні засоби навчання.

Програма курсу передбачає: послідовне вивчення сутності і організації фінансів акціонерного товариства, аналізу його фінансового стану, вартості і структури його капіталу, управління основним і оборотним капіталом.

При вивченні дисципліни основними видами організації аудиторної роботи є лекції та практичні заняття, які дають можливість достатньо повно опанувати програмний матеріал.

Після вивчення дисципліни студенти виконують класну контрольну роботу.

Навчальним планом передбачається виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань. Самостійна робота орієнтована на виконання таких робіт:

  • розгляд та вивчення інструктивних та законодавчих матеріалів, методики фінансових розрахунків;

  • придбання теоретичних знань шляхом конспектування літературних джерел та роботи з конспектом лекцій.

Індивідуальні завдання передбачають виконання рефератів.

Формою підсумкового контролю є залік.