Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ОПГ Костюченко.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.95 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ І АЕРОЛОГІЇ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-практичної підготовки

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

для студентів всіх форм навчання

Галузі знань: 0203 “Гуманітарні науки”, 0305 “Економіка і підприємництво”.

Напрями підготовки: 6.020301 “Філософія”, 6.030501 “Економічна теорія”,6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємництва”, 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит”.

Розглянуто:

на засіданні кафедри “Охорона праці й аерологія”

від 28.11.2013 р. від 28. 11. 2013 р.

Протокол № 5 від 15. 11. 2013 р.

Затверджено:

на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 5 від 28. 11. 2013 р.

Донецьк, 2013

УДК 331.45 (075.8)

Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни Охорона праці в галузі для студентів соціально-економічних спеціальностей всіх форм навчання / Укладач М.П. Костюченко. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 146 с.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимог освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів і магістрів галузей знань 0203 “Гуманітарні науки”, 0305 “Економіка і підприємництво”.

Укладач:

М.П. Костюченко, к.п.н., доц.

Відповідальний за випуск:

Ю.Ф. Булгаков, д.т.н., професор

Рецензент:

А.П. Долженков, д.т.н., професор

© Костюченко М.П., 2013 р.

ЗМІСТ

Стор.

Вступ........................................................................................................................ 4

Лекція № 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці........................................ 6

Лекція № 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з

охорони праці в галузі.............................................................................................. 39

Лекція № 3. Система управління охороною праці на підприємствах

галузі.......................................................................................................................... 56

Лекція № 4. Ергономічні та санітарно-гігієнічні вимоги до умов

та безпеки праці на підприємствах галузі.............................................................. 65

Лекція № 5. Шкідливість електромагнітних полів. Санітарні правила

і норми при роботі з персональним комп’ютером і мобільним телефоном....... 76

Лекція № 6. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах

галузі........................................................................................................................ 92

Лекція № 7. Оцінювання ризиків та управління ризиками на

підприємствах галузі............................................................................................... 116

Лекція № 8. Соціальна ефективність заходів з удосконалення умов

та охорони праці..................................................................................................... 131

Лекція № 9. Методика оцінювання соціально-економічної ефективності

заходів щодо покращення умов і охорони праці................................................. 138

Загальні висновки................................................................................................... 145

Вступ

Сучасне законодавство України з охорони праці ви­магає більш якісної підготовки фахівців з вищою осві­тою для всіх галузей економіки, сільського господарства та сфери послуг. Об’єктивни­ми причинами цього є глибокі суспільно-економічні зміни, які привели до появи нових форм господарювання і власності. В умовах сучасного виробництва вирішення проблеми забезпечення безпеки праці бачиться в реалізації принципу управління безпекою праці як однієї із складових поняття “якість життя людини”, а також у визначенні рівня допустимого ризику як інтегрального критерію досяг­нутого рівня техніки, технології, організації і управління виробництвом.

З 1999 року Міністерством освіти і науки України введені нові типові навчальні програми з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі». Їх введення стало обов’яз­ковою умовою вирішення конкретних задач з охоро­ни праці в дипломних проектах. За рахунок цього, а також в результаті підсилення інженерної частини охорони праці в дипломних проектах з’явилася можливість підготовки висококваліфікованого інженера.

“Охорона праці в галузі” – нормативна навчальна дисципліна, яку вивчають у вищих навчальних закладах з метою формування в майбутніх фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі, що відповідає напряму їх підготовки, вивчення складових й умов функціонування системи управління охороною праці (СУОП), шляхів, методів, способів і засобів забезпечення здорових умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з діючими законодавчими й іншими нормативно-правовими актами.

Дисципліна «Охорона праці в галузі» вивчається, як правило, на V курсі під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, “магістр”.

Головною метоюнавчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” є формування у майбутніх фахівців (спеціалістів, магістрів) елементів компетентності для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній професійній галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”). Кожний елемент компетентності є зінтегрованою латентною структурою особистих знань, умінь і навичок фахівця, що сформувалася шляхом навчання, а також на власному досвіді теоретичної та практичної діяльності.

Завдання вивчення вказаної дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Завдання навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” є опанування студентами певними елементами компетентності, зокрема:

1. Навчити студентів:

 • міжнародним нормативно-правовим актам з охорони праці;

 • основним законодавчим та нормативно-правовим актам з охорони праці в галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • ергономічним і санітарно-гігієнічним вимогам до умов та безпеки праці на підприємствах галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • ризик-орієнтованому підходу та ризик-менеджменту;

 • питанням шкідливості електромагнітних полів та санітарним правилам і нормам при роботі з персональним комп’ютером і мобільним телефоном;

 • особливостям заходів електробезпеки на підприємствах галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • соціально-економічним аспектам охорони праці в галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”).

2. Сформувати у студентів навички неформального використання знань з питань охорони праці у професійно-практичній діяльності.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати:

 • небезпечні та шкідливі чинники виробничого середовища в межах професійної галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • основні положення нормативно-правових актів з охорони праці, які діють в межах професійної галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • сучасні методи дослідження й аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • методи і засоби створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей виробництва чи роботи за профілем спеціальності;

 • методи розрахунку захисних заходів і засобів, які діють в межах професійної галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен уміти:

 • застосовувати у практичній діяльності міжнародні та вітчизняні нормативні документи з охорони праці, які чинні межах професійної галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • виявляти джерела, фактори та види виробничих небезпек в галузі та вживати заходів для запобігання їх наслідкам;

 • застосовувати ризик-орієнтований підхід у практичній діяльності;

 • впроваджувати організаційні та технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці;

 • управляти діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

 • оцінювати соціальну та економічну ефективність заходів з удосконалення умов та безпеки праці в галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • професійно орієнтуватися в питаннях організації виробничого процесу, який відповідає нормам і правилам безпеки праці в галузі (“Гуманітарні науки”,“Економіка і підприємництво”);

 • здійснювати контроль за станом охорони праці на робочих місцях.

При викладанні навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”використовуються такіметоди контролю:

1. Поточне тестування з усіх тем змістових модулів програми. Для цього розроблені завдання двох тестів з навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”.

2. Два письмових модульних контрольних заходів – МК1 і МК2, що проводяться згідно з графіком навчального процесу.

Підсумкова семестрова оцінка з дисципліни за шкалами ECTSі національною бальною шкалою виставляється на підставі сумарної кількості балів, які набрав студент.

Отримані знання, вміння та компетенції (здатності) після вивчення дисципліни“Охорона праці в галузі” є підґрунтям написання 4-го розділу дипломної роботи, включення якого передбачено Наказом Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 297 від 29.04.2009 р. “Щодо підвищення якості з вивчення питань охорони праці у вищих навчальних закладах” на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.04.2009 р. № 6898/4/1-09 щодо підвищення рівня знань студентів вищих навчальних закладів України з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Лекція № 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.

Мета лекції: Висвітлити законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, які діють на рівні міжнародної спільноти та міжнародних організацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.