Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ОПГ Костюченко.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.95 Mб
Скачать

Лекція № 7. Оцінювання ризиків та управління ризиками на підприємствах галузі.

Мета лекції: Висвітлити поняття ризику, моделей ризику та ризик-менеджиенту в галузі.

План лекції

  1. Актуальність дослідження в області виробничого ризику.

  2. Понятійний апарат ризик-орієнтованого підходу.

  3. Якісні ознаки поняття «ризик».

  4. Кількісні ознаки поняття «ризик».

  5. Процес оцінювання ризику.

  6. Обробка ризику.

  7. Основні типи моделей ризику.

  8. Аксіома про потенційну небезпеку та принцип мінімізації ризику.

Література

1.Актуальність дослідження в області виробничого ризику.

До середини XX ст. в науці та практиці домінувала концепція нульового ризику, відповідно до якої організація виробничого об’єкта повинна бути такою, щоб вірогідність негативного впливу виробничого процесу не перевищувала ризик у невиробничій сфері. Цілковита безпека не може бути гарантована нікому із людей, незалежно від виду діяльності, а підтримка такого рівня безпеки дуже затратна.

Тому у кінці XX ст. європейська спільнота прийшла до нової концепції – концепції прийнятного ризику, відповідно до якої організація виробничого об’єкта повинна бути такою, щоб досягався такий рівень безпеки, який відповідає соціально-економічному рівню розвитку суспільства.

В Україні прийнято декілька міжнародних стандартів з промислової безпеки й охорони праці, зокрема OHSAS 18001:2007 “Системи менеджменту гігієни і безпеки праці”, а також супутній стандарт OHSAS 18002:2008 “Керівні вказівки по впровадженню OHSAS 18001”. Вимоги вказаних стандартів відображені у відповідному національному стандарті “Системи управління гігієною і безпекою праці”: ДСТУ OHSAS 18001: 2010.

Вказані стандарти визначають систему менеджменту промислової безпеки та, зокрема, управління ризиками. В останнє десятиріччя робоча група з управління ризиками Ради з технічного регулювання Міжнародної організації по стандартизації (ISO) розробила два стандарти у формі навчальних посібників з термінології та концепції ризик-менеджменту(Risk Management).

Належить відзначити, що в нинішній час загальні положення вказаних міжнародних стандартів не імплементовані у вітчизняні нормативно-правові акти з охорони праці, проте мають великий науковий інтерес у зв’язку з намаганнями України інтегруватися в Європейський союз.

Разом з тим, вказані положення не вписуються в різноманіття конкретних виробничих ситуацій, які потенційно пов’язані з ризиками нещасних випадків, зокрема на гірничих підприємствах. Вказана суперечність визначає проблему дослідження, яка полягає в адаптації вказаних стандартів та концепції ризику до умов національного виробництва, зокрема на гірничих підприємствах.

Актуальність дослідженняв області виробничого ризикуполягає в тому, щочастота травматизмуKч, тобто кількість нещасних випадків, що припадають на 1000 працівників за певний період, і коефіцієнт смертності Kс у вугільній промисловості України в 2012 р. складало відповідно Kч= 18 і Kс= 0,6. На один мільйон тон видобутого вугілля припадає майже два смертельні випадки. Вказані показники є найбільші серед усіх інших видів виробничої діяльності та перевищують відповідні показники таких країн, як Росія та Китай. А досвід саме цих країн, які в останні роки значно знизили ці показники, засвідчує, що це не тільки можливо для українського соціуму, але й необхідно. Тому впровадження вказаних міжнародних стандартів може стати одним з чинників покращення ситуації у вугільній промисловості.

Аналізуючи виробничий процесв конкретній предметній області (ПО) гірничої галузі в аспекті ризикованості, ми повинні описати його адекватною системою понять і моделей, які визначаютьгігієну та безпеку праці, а саме умови і фактори, що негативно впливають на здоров’я та безпеку працівників на робочому місці.

________________________________________________________________________________