Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ОПГ Костюченко.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.95 Mб
Скачать

4. Групи витрат на поліпшення умов та охорону праці

Взагалі розрізняють 5 груп витрат на поліпшення умов та охорону праці :

1) витрати, пов’язані з відшкодуванням потерпілим внаслідок травм і професійних захворювань;

2) витрати на попередження і компенсацію несприятливого впливу умов праці (пільги та компенсації тим, хто працює у важких і шкідливих умовах);

3) витрати на профілактику травматизму та професійних захворювань;

4) витрати на ліквідацію аварій та нещасних випадків;

5) штрафи та інші відшкодування.

Якщо річна економія від поліпшення умов праці та підвищення її безпеки, топоказник ефективності витрат підприємствана заходи з охорони працірозраховують за формулою:

. (23)

Література

1. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять //Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 26.03.1999р. №164.

2. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу// Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.12.1997 р. №382.

3. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: підручник / Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.; за ред. М.П. Гандзюка. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

4. Гасов В.М., Соломонов Л.А. Инженерно-психологическое проектирование взаимодействия человека с техническими средствами.М.:Высшая школа, 1990. –127с.

5. Основи охорони праці: Навч. посібник / [Бедрій Я.І., Дещинський Ю.Л., Мурін О.С. та ін.]; за ред. Я.І. Бедрія. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. –240 с.

6. Основи охорони праці: Навч. посібник / [Березуцький В.В., Бондаренко Т.С.,Валенко Г.Г.та ін.]; за ред. В.В. Березуцького.– Х.: Факт, 2005. – 480 с.

7. Охорона праці: Навч. посібник / В.П.Кучерявий, Ю.Є.Павлюк, А.Д.Кузик, С.В.Кучерявий; за ред. В.П.Кучерявого. – Львів: Оріана-Нова, 2007. – 368 с.

8. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона: Пер. с англ. – М.: – Прогресс, 1989. – 448 с.

9. Протоєрейський О.С. Охорона праці в галузі: навчальний посібник / О.С. Протоєрейський, О.І. Запорожець. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

10.Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги: навчальний посібник / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2011. – 511 с.

11. Костюченко М.П. Основи охорони праці, охорона праці в галузі. Ч. 1. Загальні питання та менеджмент охорони праці: навчально-методичний посібник. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2010. – 160 с.

© Костюченко М.П., 2013 р. E-mail: mkost@i.ua. Відповідно до законів України про інформацію (1992р.) і авторське право (1993 р.), відтворення (репродукування) змісту (тексту) даного конспекту лекцій будь-яким способом без згоди автора забороняється

Загальні висновки

Прогресивний розвиток суспільно-політичних і соціально-економічних сфер в нашій країні не уможливлюється без докорінних змін у сфері праці. Безпечні умови виробництва стоять поруч з такими суспільними та фізіологічними потребами людини, як харчування, житло, одяг, лікування, екологічно чисте середовище.

Інтеграція України в Європейське співтовариство, інтенсивний розвиток сучасних технологічних процесів, інформатизація суспільства супроводжується зростанням ролі людського чинника, професійної компетентності працівників. Це обумовлює підвищення вимог до якості навчання майбутніх фахівців соціально-економічного профілю, адаптованих до роботи у динамічному світі розвитку науки, техніки, технологій, зв’язків і відносин, здатних знаходити вирішення проблем у складних ситуаціях, зумовлених професійною діяльністю. Наявність у сучасному виробництві та у сфері послуг різноманітних енергетичних, перетворювальних, автоматизованих, інформаційних та інших технологічних систем призводить до виникнення широкого спектру небезпечних і шкідливих факторів і чинників, які негативно діють на навколишнє середовище та на людину. Підвищення якості підготовки студентів питанням охорони праці дозволить їм надалі зробити позитивний вклад у вирішенні проблеми мінімізації травматизму та професійних захворювань на виробництві.

Майбутній економіст, фінансист, менеджер, філософ, соціальний працівник, вчитель (викладач) повинен ясно уявляти потенційно ризиковані явища та процеси у своїй галузі , так і суміжних сферах професійної діяльності. Знання та вміння з охорони праці покликані забезпечити нешкідливі та безпечні умови праці фахівця в умовах сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, автоматизованого виробництва та сфери послуг. Тому питання трудового законодавства, економіко-правових питань охорони праці, безпеки праці, виробничої санітарії, електробезпеки та пожежної безпеки повинні бути на належному рівні відображені у дипломній роботі.

Розділ “Охорона праці” є 4-м розділом дипломної роботи. Очевидно, в залежності від майбутньої спеціальності, конкретна дипломна робота буде детально розкривати тільки деякі із розглянутих (у даному конспекті лекцій) питань. “Центр ваги” буде падати на певну групу питань – законодавчу, правову, організаційну, економічну, технічну чи інструментальну. Проте питання, пов’язане з аналізом небезпечних і шкідливих об’єктивних факторів, суб’єктивних чинників, які можуть мати місце для проектувального об’єкта (технічної, ергатичної, соціальної або соціально-технічної системи, технологічного процесу, виробництва, макросистеми тощо) є обов’язковим для всіх дипломників. Це пояснюється тим, що аналіз небезпек і шкідливостей є визначальним при виборі групи питань.

У роботі необхідно приводити законодавчі та нормативні акти з охорони праці, які є імперативними вимогами при проектуванні безпечної та нешкідливої виробничої діяльності працівників. Можливий опис правових питань охорони праці, організаційних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці, соціальних й економічних питань охорони праці, а також екологічних, санітарно-гігієнічних та ергономічних аспектів охорони праці. Бажано висвітлити класифікацію виробництва за ступенем небезпеки ураження електричним струмом, пожежо- і вибухонебезпеки, а також стану повітряного середовища. Як правило, описуються організаційні та технічні заходи з безпеки праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Навчальне видання

Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни

“Охорона праці в галузі”

для студентів соціально-економічних

спеціальностей всіх форм навчання