Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ОПГ Костюченко.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.95 Mб
Скачать

2. Понятійний апарат ризик-орієнтованого підходу.

Галузь досліджень ризику є відносно новим науковим напрямом, який ще не сформований нині як загальновизнана концепція, тобто теорія. Оцінювання ризиків (техногенних, виробничих, професійних тощо) здійснюється в рамках ризик-орієнтованого підходу, проте останній не набув статусу загальнонаукового методу, зокрема, як системний підхід. Тому навіть у діючих нормативно-правових документах термін “ризик” має різне трактування, як якісна чи кількісна міра небезпеки.

Поняття “ризик” являє собою абстракцію, яка має відмітні ознаки, що складають його зміст. Висвітлимо ряд дефініцій поняття ризик (risk):

 • ризик” – імовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості;

 • ризик” – ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об’єкта підвищеної небезпеки і / або за її межами;

 • ризик” – кількісна міра небезпеки, яка враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;

 • ризик” – це поєднання ймовірності шкідливості, що спричиняється небезпекою, і можливою величиною цієї шкідливості. Ризик є мірою небезпеки;

 • ризик” –це комбінація ймовірності здійснення небезпечної події або нараження на таку подію і серйозності травми або погіршання здоров’я в результаті цієї події чи нараження на таку подію;

 • ризик” – вплив невизначеності на кінцеві цілі;

 • ризик” – характеристика ситуації, що має невизначеність результату, при обов'язковій наявності несприятливих наслідків;

 • виробничий ризик” – це ймовірність ушкодження здоров’я працівника під час виконання ним трудових обов’язків, що зумовлена ступенем шкідливості та/або небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва;

 • професійний ризик” – величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров’я з урахуванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу;

 • техногенний ризик” – міра техногенної небезпеки, можливості заподіяння шкоди потенційним жертвам (життю і здоров’ю людей, довкіллю, матеріальним об’єктам техноландшафтів) при функціонуванні складних соціотехнічних систем;

 • ризик аварії” – міра небезпеки, яка характеризує можливість виникнення аварії на небезпечному виробничому об’єкті та тяжкість її наслідків.

Наведені вище короткі визначення (дефініції) поняття “ризик” вказують на неоднозначність його інтерпретації та складність вихідногоденотату (від лат. denoto – позначать)– значення наукового терміна (слова ) “ризик”, яке відображає різні аспекти конкретної ПО. Роль ПО можуть відігравати взаємопов’язані реальні об’єкти (предмети, явища, процеси, виробничі ситуації і т. д.) поля виробничої діяльності. Якщо роль ПО відіграють взаємопов’язані ідеальні об’єкти, то маємо справу здесигнатом(від лат.designatum – означати).

Як ми далі покажемо, дефініція поняття “ризик”, яка адекватна реальності, вказує на дуалізм його експлікації, а саме поєднання стохастичного (імовірнісного) та наслідкового змісту даного поняття та відповідних обсягів цього поняття (див. п’яте визначення, виділене курсивом).

________________________________________________________________________________