Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

abetka

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
2.68 Mб
Скачать

Проте можна вставити і потім розчленувати зовнішнє посилання або блок, після чого групи стають доступними як неіменовані.

Створення групи

1.В командному рядку ввести команду Groupe (Группа).

2.В полі «Идентификация группы» діалогового вікна «Группы объектов» ввести ім'я групи і пояснення до неї.

3.Натиснути кнопку «Новая». Діалогове вікно тимчасово закривається.

4.Вибрати об'єкти і натиснути ENTER.

5.Натиснути «ОК»

Вибір об'єктів в групах

Групу можна вибрати, ввивши її ім'я у відповідь на запит «Выберите объекты». Якщо системна змінна PICKSTYLE має значення від 1 до 3, при виборі будьякого елемента вибираної групи також вибираються всі елементи, що входять до неї.

Для вмикання і вимикання режиму вибору груп можна використовувати комбінацію клавіш CTRL +H або SHIFT + CTRL + А.

Всі елементи вибираної групи вибираються також при циклічному переборі об'єктів; наприклад, при виборі об'єкту, повністю покритого іншим. При виборі об'єкту, що належить декільком групам, вибираються всі елементи всіх груп, в які він входить.

12.2.ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

ВAutoCAD є можливість скасування останньої дії або декількох останніх команд.

141

12.2.1. Скасування однієї дії

Найпростішої спосіб скасування однієї останньої дії полягає у використовуванні

кнопки «Отменить» на панелі «Стандартная» або команди U (О). Багато команд мають свою опцію скасування, яка служить для виправлення помилок усередині команди.

Наприклад, при побудові відрізків і поліліній можна ввести U для скасування створення останнього сегменту.

12.2.2. Скасування групи дій

Командний рядок: Undo Command: undo

Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]<1>:

ОТМЕНИТЬ Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/ Метка/Обратно]:

Опція «Метка» команди UNDO (ОТМЕНИТЬ) служить для запам'ятовування стану креслення в ході роботи. Після цього за допомогою опції «Назад» команди ОТМЕНИТЬ можна повернути рисунок в колишній стан. Можна групувати команди, використовуючи опції «Группа» і «Конец», а потім відразу скасовувати дію цілої групи команд.

Групу останніх дій можна також скасувати за допомогою списку «Отмена» на панелі «Стандартная».

12.3. РЕДАГУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ

Об'єкти можна редагувати, змінюючи їх розміри, форму і розташування. Існують два підходи до редагування: можна або спочатку викликати команду, а потім вибрати редаговані об'єкти, або спочатку вибрати об'єкти, а потім

142

проводити їх редагування. Подвійне клацання на об'єкті викликає вікно «Свойства» або інше діалогове вікно, відповідне типу вказаного об'єкту.

12.3.1. Видалення об'єктів

Видалення об'єктів з креслення можна виконувати різними способами, включаючи

Виконання команди СОТРИ

Вирізування в буфер обміну

Натиснення клавіші DELETE

Команда ERASE (СОТРИ) підтримує всі доступні режими вибору об'єктів. Випадково стерті об'єкти можна відновити командою ОТМЕНИТЬ. Крім того, команда OOPS (ОЙ) може відновити всі об'єкти, видалені останньою з команд СОТРИ, БЛОК або ПБЛОК.

Для видалення маркерів слід відновити екран командою REDRAWALL (ОСВЕЖИТЬ).

Видалення об'єкту

1.З меню «Редакт» вибрати «Стереть».

2.У відповідь на підказку «Выберите объекты» вказати об'єкти будь-яким способом або задати одну з наступних опцій:

Ввести L (Останній) для видалення останнього створеного об'єкту. Ввести P (Поточний) для видалення об'єктів з поточного набору. Ввести ALL для видалення всіх об'єктів креслення.

Ввести ? для отримання інформації про всі методи вибору.

3.Натиснути ENTER для завершення команди.

143

12.3.2. Пересування об'єктів

Об'єкти креслення можна пересувати без зміни їх орієнтації і розмірів. Для точного пересунення використовуються введення координат і режими об'єктної прив'язки. Значення координат об'єктів можна змінювати в діалоговому вікні «Свойства».

В наступному прикладі з допомогою команди MOVE (ПЕРЕНЕСТИ) проводиться пересування блоку, що представляє вікно. З меню «Редакт» вибрати «Перенести» і вказати об'єкт (1) для пересування. Вказати базову точку

(2) і другу точку пересунення (3). Об'єкт пересувається з точки 2 в точку 3.

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

1

Командний рядок: Move або одна літера M

Command: m MOVE Select objects:

Specify base point or displacement:

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

ПЕРЕНЕСТИ

Выберите объекты: (нажать ENTER для завершения выбора) Базовая точка или перемещение:

Вторая точка перемещения или <считать перемещением первую точку>:

Об'єкт можна також перемістити шляхом введення відносних координат замість вказання базової точки і натисненням ENTER на запит другої точки

144

пересунення. В цьому випадку AutoCAD вважає, що вказані координати визначають не базову точку, а величину зсуву копії об'єкту. Вибрані об'єкти пересуваються на задану величину зсуву. Перед значеннями координат не слід вводити знак @ для задання відносних координат, оскільки тут вже передбачається введення саме відносних координат.

Алгоритм пересунення об'єкту по двох точках

1.З меню «Редакт» вибрати «Перенести».

2.Вибрати об'єкти для пересунення.

3.Вказати базову точку пересунення.

4.Вказати другу точку пересунення.

Вибрані об'єкти пересуваються в напрямі і на відстань, що задається двома точками.

Алгоритм пересунення об'єкту на задану величину зсуву

1.З меню «Редакт» вибрати «Перенести».

2.Вибрати об'єкт, що пересувається.

3.Ввести значення відносних координат зсуву в декартовій, полярній, циліндровій або сферичній системі координат. Не слід вводити знак @, оскільки вже передбачається введення відносних координат.

4.На запит другої точки пересунення натиснути ENTER.

При введенні координат тільки однієї точки AutoCAD вважає, що вказані значення визначають не базову точку, а величину зсуву об'єктів. Вибрані об'єкти пересуваються на задану величину зсуву.

Для пересунення об'єктів, розташованих повністю усередині рамки вибору, можна використовувати команду STRETCH (РАСТЯНУТЬ). Для забезпечення

145

перенесення об'єкту в заданому напрямі можна скористатися режимами «Орто» і полярного відстежування.

1

 

4

 

 

 

3

2 об'єкти вибрані

буксирування

результат

січною рамкою

об'єктів в режимі «Орто»

 

На рисунку зображені двері, що повністю входять в область вибору і які слід пересунути на нове місце. Лінії стін перетинають рамку вибору. Оскільки для пересунення необхідне захоплення рамкою всього об'єкту, лінії стін не пересуваються, а розтягуються разом з пересуненням двері. В режимах полярного відстежування і «Орто объекты» можна пересувати шляхом введення значення відстані пересунення.

Командний рядок: Stretch або одна літера S

Command: s

STRETCH

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...

Select objects:

Specify base point or displacement:

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

РАСТЯНУТЬ Выберите растягиваемые объекты секущей рамкой или секущим многоугольником...

Выберите объекты:

Базовая точка или перемещение: Вторая точка перемещения:

Алгоритм пересунення об'єктів за допомогою розтягування

1. З меню «Редакт» вибрати «Растянуть».

146

2. Вибрати об'єкти січною рамкою.

Січна рамка повинна захоплювати принаймні одну вершину або визначальну точку об'єкту. Вибір січною рамкою здійснюється шляхом клацання і пересування миші справа наліво, після чого необхідно знову клацнути мишею. 3. Виконати одну з наступних дій:

Вказати базову точку і другу точку пересунення.

Ввести значення відносних координат зсуву в декартовій, полярній, циліндровій або сферичній системі координат. Не слід вводити знак @, оскільки вже передбачається введення відносних координат. На запит другої точки пересунення натиснути ENTER.

Об'єкти, у яких хоча б одна вершина або визначальна точка розташована всередині січної рамки, розтягуються. Об'єкти, повністю охоплені січною рамкою, пересуваються без розтягування.

12.3.3. Поворот об'єктів

Об'єкти можна повертати навколо заданої точки. Для визначення кута повороту вводиться значення кута або вказується друга точка. Напрям відліку кутів (за годинниковою стрілкою або проти неї) визначається установкою «Выбор направления» в діалоговому вікні «Единицы измерения». Площина обертання і напрям нульового кута залежить від орієнтації UCS (ПСК).

Поворот об'єкту на заданий кут

Поворот об'єктів проводиться шляхом задання базової точки і кута повороту (відносного або абсолютного). Відносний кут повороту означає, що об'єкт повертається довкола базової точки на цей кут відносно поточного положення. Задання абсолютного кута повороту приводить до зміни кута повороту об'єкту з поточнго на вказаний.

147

Поворот об'єкту на відносний кут можна виконати одним з двох способів:

Ввести значення кута повороту в діапазоні від 0 до 360 градусів. Значення також можуть вводитися в радіанах, градах і топографічних одиницях.

Повернути об'єкт довкола базової точки і вказати другу точку. При цьому для визначення другої точки зручно користуватися режимами «Орто», полярного відстежування або об'єктної прив'язки.

На наступному рисунку показано виконання повороту плану покрівлі шляхом вибору об'єкту (1), задання базової точки (2) і поворот об'єкту до точки (3).

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

вибір об'єкту

базова точка і кут

результат

 

 

 

 

 

повороту

 

 

Командний рядок: Rotate

або дві літери RO

 

 

Command: ro

 

 

 

ROTATE

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 Select objects:

Specify base point:

Specify rotation angle or [Reference]:

ПОВЕРНУТЬ

Текущие установки отсчета углов в ПСК: ANGDIR= counterclockwise ANGBASE=0

Выберите объекты: Выбрать объекты любым способом; по завершении нажать

ENTER

Базовая точка:

Угол поворота или [Опорный угол]:

148

Алгоритм повороту об'єкту

1.З меню «Редакт» вибрати «Повернуть».

2.Вибрати об'єкт, що повертається.

3.Вказати базову точку повороту.

4.Виконати одну з наступних дій:

Ввести значення кута повороту.

Переснути об'єкт довкола базової точки до кінцевої точки повороту.

Поворот об'єкту на заданий абсолютний кут

Вдеяких випадках зручніше працювати з абсолютними значеннями кутів, використовуючи при цьому опорний кут.

Внаступному прикладі опорний кут задається по двох точках об'єкту, що повертається. Вибирається об'єкт (1), що повертається, вказується базова точка

(2)вікна в режимі об'єктної прив'язки «Середина», потім опцією «Опорный отрезок» задається кут повороту. Для визначення опорного кута вказуються дві точки: середина вікна (2) і кінцева точка вікна (3). Потім слід повернути об'єкт вікна до точки стіни (4).

4

1

 

 

 

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вибір об'єкту

вказаний опорний

вказаний новий кут

149

кут

Алгоритм повороту об'єкту з використанням опорного кута

1.З меню «Редакт» вибрати «Повернуть».

2.Вибрати об'єкт, що повертається (1).

3.Вказати базову точку повороту.

4.Ввести R (Опорний відрізок).

Тепер можна задати опорний кут і новий кут шляхом задання точок на об'єктах, що вирівнюються.

5.Ввести int (режим прив'язки «Пересечение»). Почати визначення опорного кута, вказавши точку перетину (2).

6.Ввести endp (режим прив'язки «Конточка»). Завершити визначення опорного кута, вказавши кінцеву точку об'єкту, що обертається (3).

7.Знов ввести endp. Вказати кінцеву точку об'єкту, по якому виконується вирівнювання (4).

12.3.4. Копіювання, дзеркальне відображення і створення подібних об'єктів

Існує можливість створення копій об'єктів: або точних, або із закономірними змінами.

Копіювання об'єктів

Є можливість копіювати об'єкти, розташовуючи їх копії на певній відстані від початкових об'єктів1 . Відстань і напрям зсуву копії об'єкту визначається двома точками: базовою (1) і другою точкою пересунення (2). Ці точки можуть розташовуватися в будь-якому місці креслення.

1502

копія об’єкту

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.