Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

abetka

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
2.68 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет

Кафедра комп’ютерної та інженерної графіки

Абетка AutoCAD

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форми навчання

Київ – 2007

УДК 004.62: 004.64

АБЕТКА AUTOCAD: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.В.Бабков. – К.: НТУ, 2007 – 280 с.: Іл. 87. Бібліогр.: 8 назв.

Цей посібник є результатом багаторічного досвіду викладання відомого і популярного програмного продукту AutoCAD в вищому навчальному закладі. Складається з сімнадцяти розділів, в яких розглядаються команди і їх опції для побудови і редагуванню двовимірних креслень, тривимірного моделювання і редагування, тривимірної візуалізації і оформлення аркушів креслень. Посібник має багато прикладів з ілюстраціями і розрахований на студентів вищих навчальних закладів денної і заочної форми навчання з різним рівнем підготовки і може використовуватися як учбовий і довідниковий.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної та інженерної графіки (протокол № 5 від 25.05.2006) та на засіданні методичної комісії загальноінженерного факультету (протокол № від 2006.)

Автор: О.В.Бабков, канд. техн. наук, доц., Рецензенти: О.І.Стасюк, докт. техн. наук, проф. Київського університету

економіки і технологій транспорту

М.І.Яковлєв, докт. техн. наук, проф., ректор інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

© О.В.Бабков,

© НТУ, 2007

2

ЗМІСТ

 

1. СИСТЕМИ КООРДИНАТ................................................................................................

9

1.1. Декартові і полярні координати............................................................................................................................

9

1.2. Призначені користувачем системи координат UCS (ПСК) в 2М просторі..................................................

15

1.3. Світова і призначена користувачем системи координат в 3М просторі......................................................

16

1.4. Збереження UCS (ПСК) з привласненням імені і подальше відновлення...................................................

21

2. ОБ'ЄКТНА ПРИВ'ЯЗКА ...............................................................................................

22

2.1. Обмеження використання об'єктної прив'язки................................................................................................

24

2.2. Автоприв’язка.........................................................................................................................................................

25

2.2.1. Елементи автоприв’язки...............................................................................................................................

26

2.2.2. Ввімкнення і вимкнення об'єктної прив'язки і автоприв’язки.............................................................

26

2.2.3. Використання автоприв’язки для контролю і зміни режиму об'єктної прив'язки ...........................

27

3. ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕСУНЕННЯ КУРСОРУ.................................................................

27

3.1. Настройка сітки і прив'язки ................................................................................................................................

27

3.2. Ортогональне малювання....................................................................................................................................

29

3.3. Полярні відстежування і прив’язка....................................................................................................................

31

3.4. Комбінування координат за допомогою координатних фільтрів..................................................................

32

3.5. Об'єктне відстежування........................................................................................................................................

34

3.6. Метод задання координат «напрям і відстань» ................................................................................................

36

3.7. Використання геометричного калькулятора....................................................................................................

37

4. РОБОТА З ШАРАМИ...................................................................................................

38

4.1. Застосування шарів для організації рисунків...................................................................................................

40

4.1.1. Управління видимістю об'єктів на шарі....................................................................................................

40

4.1.2. Призначення кольору і типу ліній шару....................................................................................................

41

4.1.3. Заборона редагування об'єктів на шарі......................................................................................................

41

4.2. Створення і найменування шарів.......................................................................................................................

42

4.3. Редагування параметрів і властивостей шарів.................................................................................................

44

4.4. Фільтрація і сортування шарів в списку...........................................................................................................

45

3

5. ВЛАСТИВОСТІ ОБ'ЄКТІВ ...........................................................................................

48

5.1. Відображення і редагування властивостей об'єктів ........................................................................................

49

5.2. Копіювання властивостей об'єктів.....................................................................................................................

51

5.3. Робота з кольорами................................................................................................................................................

52

5.3.1. Установка поточного кольору......................................................................................................................

52

5.3.2. Кольори по ІЦА...............................................................................................................................................

53

5.4. Робота з типами ліній ............................................................................................................................................

53

5.4.1. Завантаження типів ліній..............................................................................................................................

53

5.4.2.Установка поточного типу ліній...................................................................................................................

55

5.4.3.Масштабування типів ліній...........................................................................................................................

57

5.4.4.Відображення типів ліній для коротких сегментів і поліліній................................................................

59

5.5. Робота з вагами ліній.............................................................................................................................................

59

5.5.1. Масштабування ваги ліній в кресленнях ..................................................................................................

60

5.5.2. Відображення ваги ліній................................................................................................................................

62

5.5.3. Зміна ваги ліній об'єкту.................................................................................................................................

63

6. ПОБУДОВА ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ..................................................................

64

6.1. Побудова відрізків..................................................................................................................................................

65

6.2. Побудова поліліній.................................................................................................................................................

66

6.2.1. Створення дугових поліліній........................................................................................................................

67

6.2.2. Створення замкнутих поліліній...................................................................................................................

68

6.2.3. Створення широких поліліній .....................................................................................................................

68

6.2.4. Полілінії, що звужуються..............................................................................................................................

69

6.2.5. Створення полілінії контуру........................................................................................................................

69

6.2.6. Побудова многокутників...............................................................................................................................

71

6.2.7. Побудова прямокутника................................................................................................................................

73

6.2.8. Побудова мультиліній....................................................................................................................................

73

6.2.9. Побудова ескізів..............................................................................................................................................

77

7. ПОБУДОВА КРИВОЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ..................................................................

78

7.1. Побудова дуг............................................................................................................................................................

78

7.1.1. Побудова дуг по трьох точках......................................................................................................................

78

7.1.2. Побудова дуги за початком, центром і кінцем..........................................................................................

79

7.1.3. Побудова дуги за початком, центром і кутом............................................................................................

80

7.1.4. Побудова дуги за початком, центром і довжиною хорди.........................................................................

81

7.1.5. Побудова дуги за початком, кінцем і напрямом/радіусом......................................................................

81

7.1.6. Побудова суміжних дуг і відрізків ...............................................................................................................

82

7.2. Побудова кіл............................................................................................................................................................

83

7.2.1. Побудова кола дотичного до інших об'єктів..............................................................................................

83

7.2.2. Побудова кола за центром і радіусом (або діаметром).............................................................................

84

7.2.3. Побудова кола, що дотикається двох об'єктів...........................................................................................

84

7.3. Побудова кільця......................................................................................................................................................

85

7.4. Побудова еліпсів.....................................................................................................................................................

86

7.4.1. Побудова ізометричного кола.......................................................................................................................

87

4

7.5. Побудова сплайнів..................................................................................................................................................

88

8. ПОБУДОВА ДОПОМІЖНИХ І ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ .............................................

91

8.1. Побудова опорних точок.......................................................................................................................................

91

8.2. Побудова нескінченних ліній...............................................................................................................................

92

8.2.1. Побудова прямих............................................................................................................................................

92

8.2.2. Побудова променів .........................................................................................................................................

94

9. ПОБУДОВА ОБЛАСТЕЙ .............................................................................................

94

9.1. Створення областей з набору об'єктів................................................................................................................

95

9.2. Створення областей з використанням контурів ..............................................................................................

95

9.3. Побудова складної області шляхом об'єднання................................................................................................

95

9.4. Побудова складної області шляхом віднімання................................................................................................

96

9.5. Побудова складної області шляхом перетину...................................................................................................

97

10. ПОБУДОВА ТРИВИМІРНИХ (3М) ОБ'ЄКТІВ ...........................................................

98

10.1. Рівень і висота об’єкту.......................................................................................................................................

100

10.2. Побудова каркасних моделей...........................................................................................................................

102

10.3. Побудова поверхонь...........................................................................................................................................

104

10.4. Побудова стандартної тривимірної сітки.......................................................................................................

105

10.4.1. Побудова сітки з чотирикутних елементів.............................................................................................

106

10.4.3. Побудова сітки у вигляді поверхні з'єднання........................................................................................

110

10.4.4. Побудова сітки у вигляді поверхні зсуву................................................................................................

112

10.4.5. Побудова сітки у вигляді поверхні обертання.......................................................................................

113

10.4.6. Побудова сітки у вигляді поверхні, заданої крайками........................................................................

115

11. ПОБУДОВА 3М ТІЛ..................................................................................................

116

11.1. Побудова паралелепіпедів.................................................................................................................................

117

11.2. Побудова конусів................................................................................................................................................

118

11.3. Побудова циліндрів............................................................................................................................................

120

11.4. Побудова куль.....................................................................................................................................................

121

11.5. Побудова торів....................................................................................................................................................

122

11.6. Побудова клинів.................................................................................................................................................

124

11.7. Побудова витиснених тіл ..................................................................................................................................

125

11.8. Побудова тіл обертання.....................................................................................................................................

126

5

11.9. Побудова складних тіл.......................................................................................................................................

128

12. МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ........................................................................................

131

12.1. ВИБІР ОБ’ЄКТІВ...............................................................................................................................................

131

12.1.1. Вибір окремих об'єктів ..............................................................................................................................

132

12.1.2. Використання прицілу...............................................................................................................................

132

12.1.3. Виключення об'єктів з набору..................................................................................................................

133

12.1.4. Вибір декількох об'єктів............................................................................................................................

134

12.1.5. Блокування вибору об'єктів.....................................................................................................................

136

12.1.6. Фільтрація наборів об'єктів......................................................................................................................

137

12.1.7. Групи.............................................................................................................................................................

140

12.2. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК..........................................................................................................................

141

12.2.1. Скасування однієї дії..................................................................................................................................

142

12.2.2. Скасування групи дій ................................................................................................................................

142

12.3. РЕДАГУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ.............................................................................................................................

142

12.3.1. Видалення об'єктів.....................................................................................................................................

143

12.3.2. Пересування об'єктів .................................................................................................................................

144

12.3.3. Поворот об'єктів .........................................................................................................................................

147

12.3.4. Копіювання, дзеркальне відображення і створення подібних об'єктів............................................

150

12.3.5. Розмноження об'єктів масивом................................................................................................................

152

12.3.6. Зсув об'єктів.................................................................................................................................................

157

12.4. ЗМІНА РОЗМІРІВ І ФОРМИ ОБ'ЄКТІВ ......................................................................................................

161

12.4.1. Обрізування і подовження об'єктів.........................................................................................................

161

12.4.2. Розтягування і масштабування об'єктів ................................................................................................

168

12.5. ПОБУДОВА СПРЯЖЕНЬ, ФАСОК І РОЗРИВІВ........................................................................................

173

12.5.1. Побудова спряжень.....................................................................................................................................

173

12.5.2. Зняття фасок................................................................................................................................................

178

12.5.3. Розривання об'єктів ...................................................................................................................................

184

12.6. РЕДАГУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РУЧОК (ВУЗЛИКІВ)......................................................................

185

12.6.1. Розтягування за допомогою ручок (вузликів).......................................................................................

186

12.6.2. Пересунення за допомогою ручок (вузликів) ........................................................................................

187

12.6.3. Поворот за допомогою ручок (вузликів) ................................................................................................

187

12.6.4. Масштабування за допомогою ручок (вузликів) ..................................................................................

188

12.6.5. Дзеркальне відображення за допомогою ручок (вузликів).................................................................

189

12.6.6. Редагування сплайнів................................................................................................................................

194

12.7. РЕДАГУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ.....................................................................................................

197

12.7.1. Розчленовування складних об'єктів........................................................................................................

197

12.7.2. Редагування штриховки і заливки..........................................................................................................

199

12.8. РЕДАГУВАННЯ І ОБ'ЄДНАННЯ ПОЛІЛІНІЙ...........................................................................................

201

12.9. РЕДАГУВАННЯ МУЛЬТИЛІНІЙ..................................................................................................................

205

13. РЕДАГУВАННЯ ТРИВИМІРНИХ (3М) ТІЛ..............................................................

208

13.1. СПРЯЖЕННЯ ГРАНЕЙ І ЗНЯТТЯ ФАСОК У 3М ТІЛ.............................................................................

208

13.1.1. Спряження граней 3М тіл.........................................................................................................................

209

13.1.2. Зняття фаски у 3М тіл ...............................................................................................................................

210

13.2. ПОБУДОВА ПЕРЕТИНІВ І РОЗРІЗАННЯ 3М ТІЛ....................................................................................

211

6

13.2.1. Побудова перетину .....................................................................................................................................

211

13.2.2. Побудова розрізу.........................................................................................................................................

212

13.3. РЕДАГУВАННЯ ГРАНЕЙ 3М ТІЛ.................................................................................................................

214

13.3.1. Витиснення граней.....................................................................................................................................

215

13.3.2. Витиснення грані тіла уздовж траєкторії...............................................................................................

216

13.3.3. Перенесення граней....................................................................................................................................

217

13.3.4. Поворот граней ...........................................................................................................................................

218

13.3.5. Зсув граней...................................................................................................................................................

218

13.3.6. Зведення граней на конус..........................................................................................................................

219

13.3.7. Видалення граней.......................................................................................................................................

220

13.3.8. Копіювання граней.....................................................................................................................................

221

13.3.9. Зміна кольору граней.................................................................................................................................

222

13.4. РЕДАГУВАННЯ РЕБЕР 3М ТІЛ.....................................................................................................................

222

13.4.1. Зміна кольору ребер...................................................................................................................................

223

13.4.2. Копіювання ребер.......................................................................................................................................

223

13.5. ТАВРУВАННЯ 3М ТІЛ.....................................................................................................................................

224

13.6. РОЗДІЛЕННЯ 3М ТІЛ ......................................................................................................................................

225

13.7. СТВОРЕННЯ ОБОЛОНОК З 3М ТІЛ............................................................................................................

225

13.8. СПРОЩЕННЯ І ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ 3М ТІЛ.................................................................................

226

14. ТРИВИМІРНІ ОПЕРАЦІЇ...........................................................................................

227

14.1. Поворот об'єктів в тривимірному просторі...................................................................................................

227

14.2. Вирівнювання об'єктів......................................................................................................................................

229

14.3. Розмноження 3М об'єктів масивом.................................................................................................................

230

14.3.1. Створення прямокутного масиву 3М об'єктів......................................................................................

230

14.3.2. Створення кругового масиву 3М об'єктів .............................................................................................

232

14.4. Дзеркальне відображення в тривимірному просторі...................................................................................

233

15. ТРИВИМІРНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ .................................................................................

234

15.1. PAN (ПАНОРАМИРОВАНИЕ)........................................................................................................................

235

15.2. ZOOM (ЗУМИРОВАНИЕ)................................................................................................................................

235

15.3. ORBIT (ОРБИТА)...............................................................................................................................................

235

15.4. MORE (ДРУГИЕ ОПЦИИ) ...............................................................................................................................

236

15.6. SHADING MODES (РАСКРАШИВАНИЕ) ....................................................................................................

239

15.7. VISUAL AIDS (СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ) ..........................................................................................

241

16. ЗАСОБИ ОФОРМЛЕННЯ АРКУШУ КРЕСЛЕННЯ.................................................

242

16.1. ПІДГОТОВКА ВИДУ ........................................................................................................................................

246

7

16.1.1. Проекція користувача ...............................................................................................................................

246

16.1.2. Ортогональна проекція.............................................................................................................................

248

16.1.3. Додаткова проекція....................................................................................................................................

249

16.1.4. Створення розрізу.......................................................................................................................................

251

16.2. ПІДГОТОВКА ПОБУДОВИ ............................................................................................................................

253

16.3. ПІДГОТОВКА КОНТУРУ................................................................................................................................

254

17. ДЖЕРЕЛА ОСВІТЛЕННЯ І РЕАЛІСТИЧНЕ ТОНУВАННЯ ....................................

257

17.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ОСВІТЛЕННЯ...............................................................................................

258

17.1.1. Створення нового точкового джерела світла або його зміна. ............................................................

261

17.1.2. Створення нового віддаленого джерела світла або його зміна ..........................................................

263

17.1.3. Створення нового прожектора або його зміна......................................................................................

264

17.2. НАНЕСЕННЯ ТЕКСТУРИ ..............................................................................................................................

266

17.2.1. Імпорт матеріалів в рисунок і експорт з нього. ....................................................................................

268

17.2.2. Створення нового матеріалу або його зміна..........................................................................................

269

17.3. УПРАВЛІННЯ СЦЕНАМИ В ПРОСТОРІ МОДЕЛІ. .................................................................................

272

17.3.1. Сцени.............................................................................................................................................................

273

17.3.2. Техніка тонування......................................................................................................................................

274

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...................................................................................................

279

8

1. СИСТЕМИ КООРДИНАТ

Для задання координат можна використовувати різні методи запису. Крім того, можливість роботи в призначеній користувачем системі координат (пользовательская система координат – UCS (ПСК)), яку можна пересувати забезпечує зручність запису координат і розміщення видів креслення.

У відповідь на запити введення координат є можливість вказувати точки за допомогою миші або шляхом введення значень координат в командному рядку. Двовимірні координати можуть вводитися як в декартовій (прямокутній), так і в полярній системі.

1.1. Декартові і полярні координати

Декартова система координат – це три взаємно перпендикулярні осі X, У і Z, в точці перетину яких розташовується початок координат. Введення координат точки в декартовій системі полягає в заданні відстані, на якій розташовується точка щодо початку координат (точки 0,0,0) уздовж кожної з осей.

При роботі в двовимірному просторі задання точок проводиться на площині XY. Ця площина називається також площиною побудов і подібна аркушу паперу в клітинку. Координата X визначає відстань від початку координат по горизонталі, координата У — по вертикалі. Початком координат вважається точка перетину координатних осей, що має координати (0,0).

9

Вполярній системі координати точки задаються відстанню і кутом, що відлічується від початку координат. В обох випадках координати можна задавати або в абсолютній, або у відносній формі. Абсолютні координати відлічуються від початку координат (0,0). Відносні координати відлічуються від останньої вказаної точки. Відносні координати можуть також задаватися шляхом задання напряму за допомогою курсору і введення значення відстані. Такий спосіб називається методом «напрям/відстань».

ВAutoCAD є можливість вводити координати в наступних форматах: науковому, десятковому, інженерному, архітектурному і дробовому. Кути можуть вводитися в градах, радіанах, топографічних одиницях (у вигляді румбів), а також в градусах, хвилинах і секундах. Формат запису координат задається в діалоговому вікні «Единицы рисунка».

2М декартові координати

За допомогою абсолютних і відносних декартових і полярних 2М координат визначаються точні положення об'єктів на рисунку.

AutoCAD виводить координати в статусному рядку, розташованому в нижній частині вікна AutoCAD.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.