Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Human Anatomy.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

Glossary English-Ukrainian

AB0 blood type група крові за системою АВ0

albumin альбумін

anaemia анемія

bleeding кровотеча

blood clotting згортання крові

blood grouping system система груп крові

blood incompatibility несумісність крові

blood loss втрата крові

blood substitute кровозамінник

blood transfusion переливання крові, гемотрансфузія

blood typing проба на сумісність

blood-borne infection інфекція, що передається через кров

blood-forming organ кровотворний орган

carry away вимивати

clinical outcome результат захворювання

clot n тромб

clotting factor фактор згоратння крові

coagulation коагуляція

codominant кодомінантний

combination therapy комплексне лікування

derivative похідна

donated (donor) blood донорська кров

erythrocyte еритроцит

exchange transfusion замінне переливання крові

fibrinogen фібриноген

formed element формений елемент

fractionating фракціювання крові

fresh-frozen plasma свіжозаморожена плпзма

gastrointestinal bleeding внутрішня кровотеча

gastrointestinal tract шлунково-кишковий тракт

general therapy загальна терапия

hemoglobin гемоглобін

hemophilia гемофілія

hemorrhage кровотеча

hemostasis гемостаз

hereditary bleeding disorder спадкове порушення згортання крові

immune globulin імуноглобулін

immune response імунна відповідь

intoxication інтоксикація

intravenous injection внутрішньовенна ін’єкція

iron-containing pigment пігмент що містить хімічний елемент залізо

leukemia лейкемія

leukocyte лейкоцит

liquid portion рідка частина

low-albumin disorder гіпоальбумінемія

lymphoid tissue лімфоїдна тканина

mineral salt мінеральна сіль

packed red blood cells еритроцитарна маса

phagocytosis фагоцитоз

plasma плазма

plasma substitute плазмозамінник

platelet deficiency дефіцит тромбоцитів

platelet кров’яна пластинка

plug n первинний тромб

recessive рецесивний

red bone marrow червоний кістковий мозок

Rh blood type резус-належність

Rh factor резус-фактор

rhesus system резус система

Rh-negative резус-негативний

Rh-positive резус-позитивний

serum albumin серумальбумін

side effect побічна реакція

thrombocyte тромбоцит

transfusion reaction трансфузійна реакція

trauma (pl traumas / traumata) травма

underlying disease основне захворювання

universal donor універсальний донор

urea сечовина

uric acid сечова кислота

viral hepatitis вірусний гепатит

washed red cells відмиті еритроцити

white blood cell біла клітина крові

white-cell count лейкоцитарна формула

whole blood цільна кров

Ukrainian-English

альбумін albumin

анемія anaemia

біла клітина крові white blood cell

вимивати carry away

відмиті еритроцити washed red cells

вірусний гепатит viral hepatitis

внутрішньовенна ін’єкція intravenous injection

внутрішня кровотеча gastrointestinal bleeding

втрата крові blood loss

гемоглобін hemoglobin

гемостаз hemostasis

гемофілія hemophilia

гіпоальбумінемія low-albumin disorder

група крові за системою АВ0 AB0 blood type

дефіцит тромбоцитів platelet deficiency

донорська кров donated (donor) blood

еритроцит erythrocyte

еритроцитарна маса packed red blood cells

загальна терапия general therapy

замінне переливання крові exchange transfusion

згортання крові blood clotting

імунна відповідь immune response

імуноглобулін immune globulin

інтоксикація intoxication

інфекція, що передається через кров blood-borne infection

коагуляція coagulation

кодомінантний codominant

комплексне лікування combination therapy

кров’яна пластинка platelet

кровозамінник blood substitute

кровотворний орган blood-forming organ

кровотеча bleeding / hemorrhage

лейкемія leukemia

лейкоцит leukocyte

лейкоцитарна формула white-cell count

лімфоїдна тканина lymphoid tissue

мінеральна сіль mineral salt

несумісність крові blood incompatibility

основне захворювання underlying disease

первинний тромб plug n

переливання крові, гемотрансфузія blood transfusion

пігмент що містить хімічний iron-containing pigment

елемент залізо

плазма plasma

плазмозамінник plasma substitute

побічна реакція side effect

похідна derivative

проба на сумісність blood typing

результат захворювання clinical outcome

резус система rhesus system

резус-належність Rh blood type

резус-негативний Rh-negative

резус-позитивний Rh-positive

резус-фактор Rh factor

рецесивний recessive

рідка частина liquid portion

свіжозаморожена плпзма fresh-frozen plasma

серумальбумін serum albumin

сечова кислота uric acid

сечовина urea

система груп крові blood grouping system

спадкове порушення згортання крові hereditary bleeding disorder

травма trauma (pl traumas / traumata)

трансфузійна реакція transfusion reaction

тромб clot n

тромбоцит thrombocyte

універсальний донор universal donor

фагоцитоз phagocytosis

фактор згоратння крові clotting factor

фібриноген fibrinogen

формений елемент formed element

фракціювання крові fractionating

цільна кров whole blood

червоний кістковий мозок red bone marrow

шлунково-кишковий тракт gastrointestinal tract

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]