Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Human Anatomy.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

Vocabulary – 2

Study Vocabulary – 2 and then do exercise 3.

багатоклітинний організм

multicellular organism

морфологічно відокремлене ядро

morphologically isolated nucleus

включення

inclusion

прокаріот

prokaryote

гіало-плазма

hyaloplasm

прокаріотична клітина

procaryotic cell

еукаріот

eucaryote

рух, рухливість

motility

еукаріотична клітина

eukaryotic cell

синьо-зелені водорості

cyanobacteriae

каріоплазма

karyoplasm

Exercise 3. Translate into English.

Цитологія

Цитологія – наука про клітину. Цитологія вивчає будову та функції клітин і їх похідних, досліджує участь структурних компонентів клітин у загальноклітинних фізіологічних процесах, пристосування клітин до умов середовища, реакцію на дію різних чинників, патологічні зміни клітин.

Клітини, що мають ядро, називаються еукаріотичними, а клітини, що не мають морфологічно відокремленого ядра, називаються прокаріотичними. Більшість рослинних і тваринних організмів є еукаріотами; до прокаріотів належать лише бактерії та синьо-зелені водорості.

Сучасне визначення поняття «клітина» таке: клітина – це елементарна жива система, яка складається з клітинної оболонки, цитоплазми та ядра і є основою будови, розвитку, функціонування, пристосування, відтворення та відновлення цілого організму.

Таким чином, еукаріотична клітина складається із трьох основних частин: ядра, цитоплазми та оболонки. Цитоплазма відмежована від зовнішнього середовища або від сусідніх клітин клітинною оболонкою. Цитоплазма, в свою чергу, складається з гіало-плазми та організованих структур, до яких належать органели і включення. Ядро має оболонку, каріоплазму, хромосоми, ядерце. Усі названі компоненти клітини, взаємодіючи між собою, виконують функції, необхідні для існування клітини як цілого.

Клітина є елементарною живою системою багатоклітинних організмів, на рівні якої зберігається сукупність усіх проявів життєдіяльності. До останніх належать: структурна упорядкованість, компактність будови, енергетична економічність, обмін речовин, ріст, розвиток, рух, адаптація, функціонування та самовідтворення.

Vocabulary – 3

Study Vocabulary – 3 and then do exercise 4.

absorption

всмоктування

nucleic acid

нуклеїнова кислота

cell membrane

клітинна мембрана

nucleolus

ядерце

control centre

контролювальна ділянка

nutrients

поживні речовини

cytoplasm

цитоплазма

organelles

органели

cytoskeleton

цитоскелет

peroxisomes

пероксисоми

endoplasmic reticulum

ендоплазматичний ретикулум

projections

відростки

fatty acids

жирні кислоти

protein synthesis

синтез білків

Golgi complex

апарат Гольджі

ribosomes

рибосоми

lysosomes

лізосома

RNA

РНК (рибонуклеїнова кислота)

microfilaments

мікрофіламенти

vacuoles

вакуолі

microtubules

мікротрубочки

vesicles

везикули

microvilli

мікроворсинки

waste materials

кінцеві продукти обміну речовин

mitochondria

мітохондрії

Exercise 4. Fill in the gaps and translate the text.

absorption

basic structural unit

basic structure

control centre

cytoplasm

organelles

protein synthesis

secreted

waste materials

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]