Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Human Anatomy.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

Ukrainian-English

ангіографія angiography

ангіопластика angioplasty

аорта aorta

аортальний клапан aortic valve

аортокоронарне обхідне coronary artery bypass grafting

шунтування

артеріальна кров arterial blood

вада серця heart condition

велике коло кровообігу systemic circuit

венозна кров venous blood

венозна судина venous vessel

верхівка серця apex

верхня порожниста вена superior vena cava

виштовхуюча камера pumping chamber

відкрита артеріальна протока patent ductus arteriosus

візуалізація (картування) серця heart imaging

вроджений (природжений) congenital heart disease

порок (вада) серця

всмоктувати draw in

гостра серцева недостатність congestive heart failure

гуморальний чинник humoral factor

діастола diastole

елемент, що допомагає disease-fighting element

організму долати захворювання

ендокард endocardium

епікард epicardium

ехокардіографія echocardiography

замкнута система closed circuit

застійне явище engorgement

збіднена киснем кров deoxygenated blood / oxygen deprived blood / oxygen poor blood / oxygen-depleted blood / unoxygenated blood

зупинка серця cardiac arrest

ішемічна хвороба серця coronary artery disease

кальциноз calcification

камера (серцева) chamber

катетеризація серця cardiac catheterization

клапан valve

коло (кровообігу) circuit

компютерна томографія CTscanning

коронарна артерія coronary artery

коронарографія coronary angiography

кровообіг circulation

кровопостачання blood supply

легенева артерія pulmonary artery

легенева вена pulmonary vein

легеневий клапан pulmonary valve

легеневі пухирці pulmonary alveoli

м’язовий орган muscle organ

мале (легеневе) коло кровообігу pulmonary circuit

мережа капілярів capillary network

міжпередсердна перегородка interatrial septum

міжшлуночкова перегородка interventricular septum

міокард myocardium

мітральний клапан mitral valve

набряк легень pulmonary oedema

набутий порок (вада) серця acquired heart disease

нагнітати pump v

накопичення рідини fluid buildup

насичена (збагачена) киснем кров oxygenated blood / oxygen-rich blood

насичувати киснем oxygenate

нижняя порожниста вена inferior vena cava

паталогія malformation / abnormality

перегородка septum (pl septa)

передсердя atrium (pl atria)

перикард pericardium

порожниста вена vena cava (pl venae cavae)

приймаюча камера receiving chamber

природжений порок birth defect

радіоізотопне сканування radionuclide scanning

рентгенографія органів chest radiography

грудної клітки

серцева камера heart chamber

серцева недостатність heart failure

серцева стінка heart wall

серцева сумка fibrous sac

серцеве коло кровообігу coronary circuit

серцевий напад heart attack

серцево-судинна система cardiovascular system

синусовий серцевий вузол pacemaker

(пейсмейкер)

систола systole

стенокардія angina

трикуспідальний клапан tricuspid valve

тромб blood clot

тромбоцит clotting cell

ціаноз cyanosis

чужорідна речовина foreign substance

чужорідний організм foreign organism

шлуночок ventricle

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]