Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Leisure_Kuprina_Soderzh.doc
Скачиваний:
99
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.59 Mб
Скачать

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

В.А. Купріна, К. М. Заплішна

Leisure

Навчальний посібник з усної практики

для студентів, які навчаються за спеціальністю

7.030507 – Переклад

Харків

Видавництво НУА

2010

УДК 811.111’38(075.8)

ББК 81.432.1-923.7

К-92

Затверджено на засiданнi

кафедри германської та романської філології

Народної української академії

Протокол № 9 вiд 01.03.10

Рецензент проф. філол. наук Т. М. Тимошенкова

К

К-92

упріна, Вероніка Анатоліївна.

Leisure : навч. посіб. з усної практики для студ. 2 курсу ф-ту «Референт-перекладач» / В. А. Купріна, К. М. Заплішна ; Нар. укр. акад., [каф. герм. та роман. філол.]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 100 с.

Навчальний посібник з усної практики містить вправи, спрямовані на закріплення активного лексичного матеріалу, та тексти для обговорення, що містять фактичний матеріал, метою роботи з якими є коректне вживання активних лексичних одиниць в підготовленому та спонтанному усному мовленні.

УДК 811.111’38(075.8)

ББК 81.432.1-923.7

© Народна українська академія, 2010

Зміст курсу

Тема 1. Cinema.

Film genres. Making a film: stages of shooting a film. The invention of motion pictures. Silent movies. Censorship in cinematography. Famous film directors. Special effects.

Тема 2. Theatre.

Parts of a theatre. Stage building. History of the theatre. Theatrical characters. All the world is stage. Confessions of a would-be actor. Theatre in Great Britain and in the USA.

Тема 3. Music.

Music genres. Musical forms. Groups of musical instruments: string, wind, keyboard, percussion instruments. Music and musicians in Great Britain. Youth groups and their music.

Тема 4. Sport.

Kinds of sport. Equipment. Village sports. Politics and sport. Violence in sport. Leisure and sport in Great Britain. Winning at all costs. Fair play. Animals in sports. Sports and money.

Методичнi рекомендацiї з пiдготовки до практичних занять

Метою практичних занять є поглиблення й закрiплення знань, одержаних у процесi самостiйної пiдготовки, набуття вмiнь аргументовано обговорювати пiдготовлене питання, розвиток навичок спонтанного мовлення й адекватного реагування на несподiванi зауваження й питання у рамках обговорюваної теми, набуття навичок роботи у командi. Крiм того, практичнi аудиторнi заняття – ефективна форма оцiнювання знань й умiнь студентiв. Пiд час пiдготовки до практичних занять доцільно звертатися за консультацією до викладачів кафедри.

Пiд час пiдготовки до практичного заняття необхiдно вивчити матерiал навчального посiбника. Пiд час пiдготування доповiдi, передбаченої планом практичних занять, слiд використовувати тексти цього навчального посiбника та iншi аутентичні джерела, що стосуються запропонованих тем. Доповiдь передбачає висловлювання власної точки зору на обговорювану проблему. У доповiдi необхiдно використовувати максимальну кiлькiсть активних одиниць. Для плiдного обговорення доповiдей на практичних заняттях студентам слiд пiдготувати свої питання з кожної iз запланованих тем. Висока активнiсть на практичному заняттi – свiдчення якiсної пiдговки студетiв у мїжсесїйнний перiод.

Пiд час пiдготовки до письмової роботи необхiдно переконатися у тому, що ви знаєте значення всiх активних одиниць, рiзницю у вiдтiнках значень синонимiв, умiєте правильно писати новi слова, володiєте текстовим матерiалом i можете написати творчу роботу з вивчаємої проблематики, наприклад, аргументовано висловити своє ставлення до проблеми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]