Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Leisure_Kuprina_Soderzh.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.59 Mб
Скачать

Leisure

Навчальний посібник з усної практики

для студентів, які навчаються за спеціальністю

7.030507 – Переклад

В авторській редакції

Відповідальна за випуск В. А. Купріна

Комп’ютерний набір В. А. Купріна, К. М. Заплішна

Підписано до друку .10.2010. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид.арк. 5,11.

Тираж 120 пр. Зам. №

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002

Надруковано у видавництві Народної української академії

61000, Україна, Харків, мсп, вул. Лермонтовська, 27.

1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]