Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CONTRACTS students.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
677.89 Кб
Скачать

Exercise 86. Translate into English.

1. Продавец продает, а Покупатель покупает электронное оборудование (в дальнейшем именуемое «Оборудование») и сопутствующие товары (в дальнейшем именуемые «Товары»), перечисленные в Приложении №1 к настоящему Контракту и составляющем его неотъемлемую часть, на сумму ----- долларов США на условиях, изложенных в настоящем Контракте. 2. За хранение Оборудования и Товаров, не полученных со склада в течении 10 (десяти) дней после получения уведомления о прибытии груза, будет взиматься плата в объеме 10 (десяти) долларов США за каждое транспортное место за каждый последующий день хранения. 3. Продавец, по собственному усмотрению, либо отремонтирует, либо произведет бесплатную замене Оборудования Покупателя или его частей, которые не будут соответствовать изложенным выше гарантийным условиям. 4. Настоящий Контракт, включающий Приложение №1, заменяет любое другое соглашение по данному предмету, заключенное в устной или письменной форме ранее. 5. Любые устные обсуждения в отношении Оборудования и/или Товаров настоящим исключаются. 6. Максимальная ответственность Продавца перед Покупателем, вытекающая из или связанная с продажей или использованием любого Оборудования и/или Товара, доставленного Покупателю согласно настоящему Контракту, не должна ни при каких обстоятельствах превышать фактическую сумму, выплаченную Покупателем Продавцу за данную единицу Оборудования и/или Товара, доставленного в соответствии с настоящим Контрактом. 7. Любые заявления, обязательства и условия, имеющие отношение к настоящему Соглашению, но не подписанные обеими сторонами, не являются для них обязательными. 8. Настоящим компания гарантирует защиту, возмещение убытков и безопасность MS в случае любых претензий, являющихся результатом неправильной инсталляции программного продукта MS, проведенной компанией и/или установщиками уполномоченной компанией третьей стороны.

Exercise 87. Translate into English.

Контракт

Київ 15 грудня 2003р.

Фірма _________________ , що надалі іменується Продавець, з одного боку, і фірма ________________, що надалі іменується Покупець, із другого боку, уклали цей Контракт про таке:

 1. Предмет контракту

Продавець продає, а Покупець купує товар (ФОБ Одеса) __________, кількість, асортимент і якість яких вказано у специфікації, Додатку № ___ до цього Контракту, що складають його невід’ємну частину.

 1. Ціна і загальна сума контракту

Ціна товару, що постачається за цим Контрактом, складає _____________ (ФОБ Одеса).

Загальна сума Контракту складає ________________________.

 1. Строки та умови постачання

Продавець постачає товари Покупцю в строки, що вказані в Додатку № ___ до цього Контракту.

Постачання товарів за цим Контрактом проводиться за відвантажувальними документами, що вказані у Додатку № ___ до цього Контракту.

Продавець повідомляє Покупця телеграмою про відвантаження товарів не пізніше ніж через ___ днів з моменту відправлення судна з порту.

 1. Умови платежів

Платежі проводяться в англійських фунтах. Платіж за цим Контрактом буде здійснюватись Покупцем двома частинами таким чином:

а) аванс, що складає 30 % від загальної вартості, вноситься протягом 30 діб з моменту підписання Контракту;

б) на 70 % контрактної вартості, що залишилася і складають ___ Покупець відкриває у банку Продавця підтверджений акредитив протягом 15 днів з дати телеграфного повідомлення Продавця про його готовність.

 1. Упаковка і маркування

Товари, що експортуються, упаковуються відповідно до характеру товарів, що підлягають постачанню.

Упаковка зберігає товари від пошкоджень і корозії під час їх наземної і морської перевезень.

Маркування наноситься на три боки ящика: на два протилежні боки і на кришку ящика.

 1. Гарантії

Товари, що постачаються за цим Контрактом, повинні бути у повній відповідальності з світовими стандартами. Продавець гарантує якість товару, що постачається, протягом 12 місяців з моменту постачання (з дати початку його експлуатації)

 1. Санкції і рекламації

Претензії щодо нестачі або пошкодження товару мають бути заявлені Покупцем Продавцю або перевізнику.

Продавець несе відповідальність за виплату компенсацій збитків, за невиконання обов’язків за Контрактом.

У випадку невідповідності якості товару, відправленого Продавцем, специфікації, визначеній у Контракті, претензія відносно до якості товару може бути передана на розгляд протягом двох місяців з моменту постачання.

 1. Страхування

Продавець страхує товар, що постачається, на умовах СІФ від звичайних морських ризиків згідно з Страховою угодою.

 1. Форс-Мажор

Жодна сторона не буде вважатися відповідальною за невиконання своїх обов’язків за Контрактом у тій мірі, при якій виконання таких забов’язань затримується обставинами форс-мажору.

Під форс-мажорними обставинами маються на увазі стихійні лиха, війна, блокади, заборона експорту і імпорту, епідемії і інші обставини надзвичайного характеру, що сторони не могли передбачити під час виконання Контракту.

 1. Арбітраж

Якщо між Продавцем і Покупцем виникають розбіжності і суперечки за цим Контрактом, то сторони намагаються урегулювати їх мирним шляхом. Якщо таке урегулювання стає неможливим, і сторонам не вдалося досягти згоди протягом 15 днів, то суперечки представляються на розгляд паритетній комісії або в Арбітражний суд. Рішення Арбітражного суду остаточне, оскарженню не підлягає і є незмінним і обов’язковим для обох сторін.

 1. Інші умови

Будь-які зміни і доповнення до цього Контракту дійсні лише тоді, коли вони Зроблені письмово і належним чином підписані уповноваженими представниками обох сторін.

Після підписання Контракту усі попередні переговори і переписка, що передує йому, стають недійсними.

Жодна сторона не має права передавати свої права і обов’язки третій стороні без письмової згоди іншої договірної сторони.

Цей Контракт набуває чинності з дати його підписання.

 1. Підсумкові формулювання

Цей Контракт складено українською і англійською мовами, обидва

екземпляри мають однакову юридичну силу.

 1. Офіційні адреси сторін

Продавець Покупець

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]