Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

НАРОДНАУКРАЇНСЬКААКАДЕМІЯ

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Довідник

Харків Видавництво НУА

2013

УДК 574.2+331.45](035)

ББК 68.9я22+20.1я22+65.247я22 О-75

Затверджено на засіданні кафедри філософії та гуманітарних дисциплін Народної української академії Протокол № 3 від 01.10.2012

А в т о р с ь к и й к о л е к т и в:

О. В. Полярус,д-ртехн.наук;Є. А. Подольська,д-рсоціол.наук; С. В. Мінка,канд.техн.наук;О. І. Богатов,канд.техн.наук;

Т. В. Подольська,канд.філос.наук.

Р е ц е н з е н т и:

М. І. Ворожбіян,д-ртехн.наук(Українськадержавнаакадеміязалізничного транспорту);

Б. В. Дзюндзюк,д-ртехн.наук(Харківськийнаціональнийуніверситет радіоелектроніки);

О. С. Полянський,д-ртехн.наук (Харківськийнаціональнийтехнічний університетім.ПетраВасиленка).

Основиохоронипрацітаекологічнабезпека:довідник/[авт.кол.:

О-75 О. В. Полярус,Є. А. Подольська,С. В. Мінкатаін.];Нар.укр.акад.,[каф. філос.тагуманітар.дисциплін].–Х.:Вид-воНУА,2013.–432с.

Довідникміститьосновніпоняттязекологічноїтарадіаційноїбезпеки, виклад екологічних законів, а також технічний опис правил, засобів і пристроївдлязахистулюдинитаскладовихприроднихекосистем.

Довідникрозрахованийнастудентівочноїтазаочноїформнавчання, які вивчають нормативні дисципліни «Екологічна безпека», «Охорона праці в екології», «Основи екології», «Безпека життєдіяльності», «Радіоекологія»,тастудентівусіхспеціальностей,яківиконуютьрозділ дипломного проекту«Охорона праці та довкілля», а також викладачів і посадовихосіб,відповідальнихзаекологічнутарадіаційнубезпеку.

УДК 574.2+331.45](035)

ББК 68.9я22+20.1я22+65.247я22

© Народнаукраїнськаакадемія,2013

2

Прогресс имеет один недостаток: время от времени он взрывается.

Элиас Канетти

ВСТУП

Розвиток сучасних технологій ускладнює задачі захисту довкілля таекологічноїбезпекилюдини.Екологічнакризасучасностітаособливостіновітніхтехнологійпотребуютьпостійногоудосконаленнязнань одиницьвимірювання,механізмудіїшкідливихфакторів,системзахисту людинитанавколишньогосередовища.

Мета даної роботи – проаналізувати сучасні особливості розвитку екологічної безпекитаустисломувигляді датиосновніположенняцієї дисципліни. Це дозволить підготувати фахівця-еколога, здатного приймати практичні рішення із захистунаселення та довкілля у зонах підвищеногоекологічногоризику.Слідвідзначити,щоокреміпитання екологічної безпеки розглядаються й іншими науковими напрямами. Наприклад, дисципліна «Основи охорони праці» розглядає вплив на людину шумового забруднення, електромагнітних полів, питання пожежноїтарадіаційноїбезпекивумовахроботинасучаснихпідприємствах.

Дисципліна «Цивільний захист»знайомить з прогнозом та наслідкамизастосуванняокремихвидівзброїмасовоговраженнятатехногеннихкатастроф.Дисципліна«Безпекажиттєдіяльності»вивчаєвпливна людину небезпек та надзвичайних ситуацій. Отже, усі ці дисципліни розглядають окремі важливі випадки захисту людини не зв’язуючи її безпеку зі станом складових екологічної системи, без яких людина не може існувати. Тому дисципліна «Екологічна безпека» має об’єднати окреміпитаннявиживаннялюдини,щовивчаютьсявіншихдисциплінах,

3

та сформувати інтегральну систему захисту людини в комплексі зі складовими її екосистеми, спираючись на головні екологічні закони, якіпрактичноневраховуютьсявіншихдисциплінах.Екологічнабезпека повинна також датиможливістьстудентамоволодітисучаснимипрактичнодіючимитехнологіямизахистулюдинитадовкілля,анеготувати гуманітарія-теоретика, якого ми так звикли бачити серед випускників багатьох університетів.

Автори вважають, що екологічна безпека – це наука, що вивчає сучасні системи фізичного, хімічного, біологічного, юридичного, економічноготаіншихвидівзахистулюдиниукомплексізіскладовими його екосистеми.

Мета вивчення екологічної безпеки – надати студентам тверді теоретичні та практичні знання з розроблення ефективних способів правового,організаційноготаінженерногозахистунаселенняіекосистем віддіїнебезпечнихекологічнихфакторів.

Теоретичноюосновоюнавчальноїдисципліни«Екологічнабезпека», на думку авторів, мають бути екологічні закони.

Аналізуючи стан екологічної безпеки багатьох країн у районах екологічних катастроф можна зробити висновок, що основна частина населення не спроможна до самопорятунку. Тому випускники вищих навчальнихзакладівповинніготуватисьякпрактики,здатніврятувати населеннявумовахнебезпекиякумирні,такіувоєннічаси.Особливість їх підготовки повинна міститись в отриманні системи знань, яка дозволитьїмдіятиавтономноузонахпідвищеногоризику,непокладаючисьнакомп’ютеритакерівнівказівкиіншихфахівцівзамежамизони.

Цейдовідникєдоповненимбаченнямдовідниказтакоюжназвою, розробленим в ХГУ «НУА» у 2003 р. Актуальність нового видання зумовлена необхідністю комплексного аналізу багатьох сучасних питань захисту людини та довкілля при виконанні дипломного проектуванняувищихнавчальнихзакладахУкраїни.

Аварія на японський АЕС Фукусіма-1 у березні 2011 р. відкрила нову сторінку масштабних катастроф, пов’язаних з потраплянням значнихкількостейрадіонуклідівудовкілля.БезпосередньоузабрудненійзонівпливузруйнованоїАЕСзнаходитьсяпонад33мільйоналюдей. У приміщеннях станції, за даними експертів на 20.10.2011 р., знаходиться175 000тоннрадіоактивноїводи.СитуаціянаАЕСзапрогнозами

4

фахівців стабільно важка. Тому значну увагу автори приділили радіаційній безпеці та особливостям дії радіонуклідів на складові екосистемилюдини.

Удовідникузібранітількиосновніпоняттяйвизначення,які,зточки зоруавторів,можутьстатиосновоюрозумінняекологічноїтарадіаційної безпеки.Данібагатьохджерелщодовпливухімічного,радіоактивного, електромагнітного та інших видів забруднення на біосферу є суперечливими,алеавторизробилиспробуоб’єднативисновкибагатьох досліджень як в Україні, так і за її межами. Оскільки кожне поняття можематибагатозначень,по-різномуформулюватися,авторинаводили головне визначення з метою більш чіткого його розуміння. При складанні довідника автори прагнули об’єднати досвід, накопичений приохороні праці екологів,які унаслідок обставин працювалиузонах екологічнихкатастроф.

5

ОСНОВНІ ТЕРМІНИТА ВИЗНАЧЕННЯ

А

АБЕРАЦІЯ ХРОМОСОМ – зміна структур хромосом внаслідок розриву,післяякогозазвичайвідбуваєтьсяз’єднаннярозірванихкінців у новихсполуках.

АБІОГЕНЕЗ–виникненняживогознеживогоупроцесіеволюції, тобто утворення органічних сполук, характерних для живої природи, поза організмами в результаті хімічних реакцій між неорганічними речовинами.

АБСОРБЕНТ – речовина, що поглинає газ, розчини та розчинену речовину усім об’ємом.

АБСОРБЦІЯ – поглинання речовин або енергії хімічних сполук усімоб’ємомпоглинаючоїречовини.

АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС – руйнування IV енер-

гоблока Чорнобильської АЕС з викидом радіоактивних речовин у довкілля. Аварія відбулася на IV енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року приблизно о 1 год 23 хв за московським часом. Вона спричинила руйнування активної зони реакторної установки і частини будівлі IV енергоблока, а також викид в атмосферу радіоактивнихізотопів,щоскупчилисявактивнійзоні.25 квітня1986 року наIV енергоблоціпланувалосязупинитиреакторнапланово-попереджу- вальний ремонт. Перед зупинкою були заплановані експериментальні випробуванняодногозтурбогенераторів.Сутьекспериментуполягала в моделюванні ситуації, коли турбогенератор при вимкненні пари за рахунок інерційного обертання якийсь час повинен був продовжувати вироблятиелектроенергію,необхіднудляживленняголовнихциркуляційнихнасосів і своїхпотреб. Приплануванні експериментунаЧАЕС були допущені помилки: було вирішено вимкнути систему аварійного охолоджування реактора (САОР) і не було передбачено додаткових заходівбезпеки; кількістьграфітовихстрижнів-поглиначівупрацюю- чомуреакторібуланижчоюзанорму;уходіекспериментупланувалося

6

перевіритиподачуводивреакторзадопомогоюголовнихциркуляційних насосів, продуктивність яких поступово знижувалася, і які живилися від неперевіреного джерела енергії – турбогенератора, що працював безпари,черезінерцію;програмувипробуваньрозробилинедостатньо кваліфіковані фахівці, які забули зазначити вимогу про обов’язкову зупинкуреактора.

25 квітня1986 рокуситуаціяймовірнорозвиваласятак:

01.00 –згідноізграфікомзупинкиреакторанапланово-попереджу- вальнийремонтперсоналрозпочавзниженняпотужностіреактора,що працювавнаномінальнихпараметрах.

13.00–притепловійпотужності1 600 МВтбуввимкненийвідмережі турбогенератор № 7, що входив до системи IV енергоблока. Електроживленнявласнихпотреб(головнівідцентровінасоситаіншіспоживачі) перевели на турбогенератор № 8.

14.00 –відповіднодопрограмивипробуваньбулавимкненасистема аварійногоохолоджуванняреактора.Цебулонайгрубішоюпомилкою. Реакторнемігексплуатуватисябезсистемиаварійногоохолоджування, тому потрібно було його зупинити. Однак диспетчер «Київенерго» не дав дозвіл заглушити реактор, і він продовжував працювати.

23.10 – отриманий дозвіл зупинити реактор. Почалося зниження теплової потужності до встановлених програмою позначок 700– 1 000 МВт. Однак оператор не впорався з управлінням і потужність впала майже до нуля. У таких випадках реактор необхідно було заглушити,протеперсоналнезробивцьогоіпочавпідйомпотужності.

26квітня.

01.00 – вдалося підняти теплову потужність реактора до 200 МВт. 01.03 – до шести працюючих циркуляційних насосів додатково увімкнулищедва,щобпідвищитинадійністьохолоджуванняактивної

зонипіслявипробувань.

01.20 – для підтримки теплової потужності 200 МВт графітові стрижні автоматичного регулювання вивели з активної зони, тобто здійснилинайгрубішепорушення–працювалинареакторібезпевного запасустрижнів–поглиначівнейтронів.

01 год 22 хв 30 с – в активній зоні реактора знаходилося всього шість-вісімстрижнів.Цявеличинаприблизноудваразименшегранично припустимої.

7

01год23 хв04 с–операторприпинивподачупаривтурбогенератор

8. Почалося зрушення турбогенератора через інерцію. При цьому персоналвимкнувщеодинавтоматичнийзахистпіслязупинкиреактора. Унаслідок помилок персоналу реактор опинився у такому стані, коли навіть невелика зміна потужності призводить до зростання об’ємної паромісткостіудекількаразівбільше,ніжприпускаєтьсязазвичайних умов.

01год 23 хв 40 с – був увімкнений аварійний захист. Графітові стрижні-поглиначі пішли вниз, проте система не спрацювала. Було зроблено спробу скинути стрижні механічно, однак вона вдалася частково.Потім ставсявибух, якийзруйнувавактивнузонуIV енергоблока.

Отже,причиниаваріїна ЧАЕСтакі:

– некомпетентність персоналу, який безграмотно проводив запланованевипробуваннятурбогенератора;

– зниженнякількостістрижнів-поглиначіввактивнійзоніреактора, щоєпорушенняміснуючихправил;

– вимкненнясистемиаварійногоохолоджуванняреакторатаінших систем захисту.

АВТОТРОФ – організм, що живе за рахунок поглинання енергії Сонця або хімічних реакцій, синтезуючи органічну речовину за допомогою процесуфотосинтезучихемосинтезузводи,вуглекислого газу і мінеральних солей (див. ПРОДУЦЕНТ).

АДАПТАЦІЯ–пристосуванняживихорганізмівдожиттявпевних умовах середовища.

АДСОРБАТ – речовина, накопичена на поверхні адсорбенту. АДСОРБЕНТ–тілозвеликоюпитомоюповерхнею(внутрішньою

чизовнішньою),наякійвідбуваєтьсянакопичення(адсорбція)речовин зіспівконтактуючихізнеюгазівчирозчинів.

АДСОРБЦІЯ – поглинання хімічних сполук із газоподібного середовища або розчину поверхнею адсорбенту, яке відбувається під впливоммолекулярнихсил.

АЕРАЦІЯ–потраплянняповітрядобудь-якогосередовища(ґрунту, рідини).

АЕРОБИ–організми,здатніжититількивсередовищі,щомістить оксиген.

8

АЕРОЗОЛЬ – газове середовище, що містить завислі тверді або рідкі частинки. Радіоактивнийаерозоль утворюєтьсяпри видобуванні і переробленні ядерного пального або під час ядерних вибухів і являє собою величезну небезпеку.

АЕРОТЕНК–проточнийрезервуар,розділенийперегородкамина канали. А. призначений для біологічного очищення стічних вод, які повітрям або киснем змішуються з активним мулом (бактеріями, мінералізаторами та ін.), внаслідок чого окислюються органічні забруднювачі.

АКТИВНА ЗОНА(ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА) – простір, уякому знаходиться ядерне пальне, уповільнювач, теплоносій, і в якому відбувається керована ланцюгова реакція розподілу ядер важких елементів (урану, плутонію). Реакція супроводжується виділенням кінетичноїенергії розподілу,енергіїнейтронногоі -випромінювання, а такоженергії -розпаду.

АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ (АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ) – дрібно-

пористийпорошкоподібнийпродуктобвугленнядеревини,шкаралупи фруктових кісточок. Характеризується високими адсорбційними властивостями. Застосовується як адсорбент у протигазах, але не затримує вуглекислий та чадний газ.

АКТИВНИЙ МУЛ – мул, насичений бактеріями та іншими мікроорганізмами,якіпоглинаютьірозкладаютьшкідливізабруднення у стічних водах.

«АКТИВНІ РАДИКАЛИ» – короткоживучі хімічні сполуки, що з’являютьсяворганізміпідвпливомрадіаціїнамолекулиіатомиживої клітини.Маютьвисокухімічнуактивність.

АКТИВНІСТЬ ДЖЕРЕЛА – радіоактивність випромінювання, відношення загального числа розпадів радіоактивних ядер нуклідів у джерелі до певного часу. Одиниця активності розп./с або кюрі.

АКТИВНІСТЬ (А) РАДІОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ – число радіоактивних розпадів за секунду. Одиниця SI активності: [А] = бекерель (Бк) = 1 розпад/с. Одиниця, що застосовувалася до

1980 р.:кюрі(Кі) = 3,7·1010 Бк.

Співвідношенняміжодиницямиактивності(дод.1) 1 Кі = 3,7·1010 Бк = 37 ГБк; 1 мКі = 3,7·107 Бк = 37 МБк;

9

1 мкКі = 3,7·104 Бк = 37 кБк; 1 Бк = 2,7·10-11 Кі = 27 пКі; 1 кБк = 2,7·10-8 Кі = 27 нКі; 1 МБк = 2,7·10-5 Кі = 27 мкКі; 1 ГБк = 2,7·10-2 Кі = 27 мКі; 1 ТБк = 27 Кі.

А. є важливим параметром радіоактивної речовини. АКТИВНІСТЬСОНЯЧНА–сукупністьциклічнихінециклічних

фізичнихзмін,щовідбуваютьсянаСонці.Урокимаксимумусонячної активності виникає велика кількість сонячних плям. Навколо плям відбуваються потужні спалахи. У момент спалахів Сонце викидає величезну кількість енергії та заряджених частинок, які, досягнувши Землі, викликаютьна нійзміни електромагнітногополя. А. с.впливає на клімат, біосферні процеси, здоров’я людей, катастрофи, епідемії, виверження вулканів тощо. Вважають, що цикли сонячної активності повторюються через 11,5 років.

АКТИНОЇДИ – ряд з 14 хімічних елементів, розташованих уперіодичнійсистеміМенделєєвапісляактинію.Донихналежать:торій, протактиній,уран,нептуній,плутоній,америцій,кюрій,берклій,каліфорній, ейнштейній, фермій, менделевій, нобелій, лоуренсій. Усі їх ізотопи радіоактивні.

АКУМУЛЯЦІЯ – накопичення, збирання воєдино неорганічних і органічнихречовин,енергії.А.речовинрізногогенезисувідбуваєтьсяна поверхнісуші,надніводоймищ,увідстійникахінженернихспорудтощо.

АКУМУЛЯЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН – накопичення радіоактивних речовин усіма складовими біосфери – живими (мікроорганізми,рослини,тварини,людина)інеживими(ґрунт,вода,сушата океани).

АЛЕРГІЯ–незвичайна(підвищена)чутливістьорганізмудовпливу деякихфакторівнавколишньогосередовища(хімічнихречовин,пилку рослин, мікробів, харчових продуктів та ін.), що називаються алергенами. Термін «алергія» був запроваджений австрійським лікарем К. Піркеу1906 році.

АЛЬФА-ВИПРОМІНЮВАННЯ–корпускулярневипромінюван- ня, що складається із альфа-частинок, які випускаються при ядерних перетвореннях.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]