Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, згідно з додатком 10;

ескіз місця, де стався нещасний випадок, згідно з додатком 11, необхідніплани,схеми,фотознімкитакогомісця,пошкодженихоб’єктів, машин,механізмів,устаткування,інструментутощо;

висновокекспертної комісії,якщовонаутворювалася,тависновок експертизи(науково-технічної,медичноїтощо),якщовонапроводилася; медичний висновок про причини смерті або характер і ступінь тяжкостітравмипотерпілого,атакожпростаналкогольного,токсичного

чинаркотичногосп’яніння; висновок лікувально-профілактичного закладу про розслідування

випадків виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь), результати санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовищаітрудовогопроцесу,проведенихустановами,організаціями, лабораторіями,якимнаданоправопроводититакідослідження(уразі їхпроведення);

протоколи рішень спеціальної комісії про розподіл функцій між членамицієїкомісіїтапропризначенняекспертноїкомісії;

протоколиопитуваннятапояснювальнізапискипотерпілих,свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, згідно з додатком 12; копії документів про проходження потерпілим навчання та

інструктажівзохоронипраці; витягиіззаконівтаіншихнормативно-правовихактівзохоронипраці,

вимогиякихбулипорушені; копіїприписів,протоколівпроадміністративніправопорушення,що

стосуються нещасного випадку, виданих роботодавцеві посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання нещасноговипадкуіпідчасйогорозслідування;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок настання нещасного випадку, та надання потерпілому чи членам його сім’ї матеріальноїдопомоги.

НІКОТИН–сильнотоксичнийрослиннийалкалоїд.Тютюнвміщує 0,5–0,8 % Н., однак його спеціальні види, які вирощують з метою отримання алкалоїдів можуть вміщувати до 15 % Н. Він потрапляє в організмв результаті паління тютюнуабо диханняповітрям, забрудненим тютюновим димом, а також може потрапити в організм через

211

шкіру, тому що легко розчиняється як у воді, так і в органічних розчинниках. Смертельною для людини є доза 50–100 мг, але навіть після одержання дози 3–5 мг у людей спостерігається слабкість, яка зберігається декілька днів. Н. також має властивості канцерогенної речовиниі дієна центральнунервову систему.

НІОБІЙ–хімічнийелементVгрупиперіодичноїсистеми.Єізотопи від 90Nb до 95Nb. Важливий радіоактивний ізотоп – 95Nb з періодом піврозпаду34,9 днів,якийєдочірнімпродуктомрозпадуцирконію(95Zr), при випробовуванні ядерної зброї забруднює атмосферу і поверхню землі. Після вибуху в 1954 р. на Бікіні 95Nb знайдено в попелі і в атмосферних опадах. Радіоактивний ніобій застосовується як індикатор в аналітичній хімії. При введенні ніобію в організм він рівномірно розподіляєтьсяворганахітканинахіспричиняєрозвитокдоброякісних ізлоякіснихпухлин.

НІТРАТИ – солі нітрогенної кислоти (HNO3). Н. використовують як добрива, при виробництві вибухових речовин. Якщо не дотримуватися норм внесення добрив, вони накопичуються в харчових продуктах і призводять до важких отруєнь. Максимально допустима доза Н. для людини це 265 мг/доб.

НІТРИФІКАЦІЯ – процес перетворення речовин, що містять нітрати, уформу, яка засвоюється вищими рослинами.

НОМОГЕНЕЗ–еволюціяорганізмівнаоснові внутрішніхпритаманнихорганізмуреакційназовнішнійвплив.

НООСФЕРА – сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, яка пов’язаназвиникненнямістановленнямцивілізованоїлюдини.Вчення про ноосферу розроблено академіком В. І. Вернадським.

НУКЛІДИ – загальна назва атомних ядер, які відрізняються числомнейтроніві протонів.Нукліди зоднаковою кількістю протонів і різноюкількістюнейтронівназиваютьізотопами.

НУКЛОНИ – загальна назва для протонів і нейтронів, з яких складаються атомні ядра.

212

О

ОЗОН – триатомна молекула оксигену, яка має велику хімічну активність.

ОЗОНОСФЕРА – шар атмосфери у межах стратосфери, який знаходитьсянависоті17–25 кмнадповерхнеюпланетиівідзначається підвищеною концентрацією молекул озону (у 10 разів вище, ніж біля поверхні Землі), поглинає жорстке ультрафіолетове випромінювання, згубне для організмів. Згідно з офіційними даними ООН, скорочення озонового шару всього на 1 % означає появу у світі 100 тис. нових випадків катаракти ока і 10 тис. випадків раку шкіри. Причиною руйнування озонового шару можуть бути не тільки викиди хімічних речовин(фреонів,окисівазоту),пов’язанихздіяльністюлюдини,алей їх природні процеси. Наприклад, не виключається і вплив газів, які утворюютьсяупроцесівулканічноїдіяльностіунадрахпланети,атакож зниженняконцентраціїкиснювнаслідокдіяльностілюдини.

ОЗОНУВАННЯ – обробка води або повітря з метою знешкодженнямікроорганізміваборуйнуванняхімічнихречовин.

ОКИС КАРБОНУ (СО) – чадний газ, продукт неповного окисленнякарбону,газбезкольоруі беззапаху,малорозчиннийуводі, але добре змішується з повітрям. О. к. в малих кількостях є в земній атмосфері, також міститься в топкових газах, викидних газах автомобілів (2–10 %), тютюновому димі (0,5–1 %). О. к. отруйний, має кумулятивний ефект, а час життя в атмосфері становить 2–4 місяці. Ступінь отруєння залежить від тривалості впливу і його концентрації. У виробничих приміщеннях допускається концентрація не вище 0,03 мг/л. Важчий за повітря. Не затримується активованим вугіллям.

ОКИСИ НІТРОГЕНУ (NxOy) – дуже небезпечні для людей і природного середовища сполуки, які утворюються при високій температурі в камері спалювання теплових електростанцій і двигунів внутрішнього згорання в результаті окислення нітрогену, який є в атмосферномуповітріівпаливі.О. н.виникаютьтакожпідчасгоріння паливавдомашніхгосподарствахінавітьприпалінніцигарок.

ОКСАРБЕНТ – хімічна речовина, яка поглинає оксиген.

213

ОКСИГЕНАЦІЯ – насичення середовища киснем. ОНКОГЕННИЙ – такий, що спричиняє зростання пухлин. ОНТОГЕНЕЗ –індивідуальнийрозвиток живогоорганізму. ОСАД СТІЧНИХ ВОД – осідаюча при очищенні стічних

каналізаційних вод багнюка, що складається з частинок органічної і неорганічної природи. В усіх розвинутих державах існує проблема поховання цих відходів. Їх частково використовують як добрива

усільському господарстві, спалюють, вивозять на звалища або

успеціальні сховища.У складі осаду можутьбути токсичні речовини.

ОСВІТЛЕННЯ–використаннясвітловоїенергії небеснихсвітилі джерел штучного світла для забезпечення візуального сприйняття навколишньогосвіту.Длявиконаннярозрахунківосвітленняслідзасвоїти таківизначення.

Адаптація – пристосування ока до зміни умов рівня освітленості. Акомодація – пристосування ока до виразного бачення предметів, якіперебуваютьвідньогонанеоднаковійвідстані,задопомогоюзміни

кривизникришталика.

Конвергенція – здатність ока при розгляді близьких предметів займати положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі.

Площа вікон – сумарна площа світлових прорізів (у світлі), що перебуваютьузовнішніхстінахосвітлюваногоприміщення.

Відносна площа світлових отворів – відношення площі ліхтарів або вікон до освітлюваної площі підлоги приміщення, виражене у відсотках.

Загальне освітлення – освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні приміщення рівномірно (загальне рівномірне освітлення) або відносно до розташування устаткування (загальнелокалізоване освітлення).

Відбитий блиск – характеристика відбиття світлового потоку від робочої поверхні у напрямку очей працівника, що визначає зниження видимості внаслідок надмірного збільшення яскравості робочої поверхні,щознижуєконтрастміж об’єктомі фоном.

Світловий потік (Ф) – це потужність світлового видимого випромінювання,щооцінюєтьсяокомлюдинизасвітловимивідчуттями. Одиницею світловогопотокуєлюмен (лм). 1 лмдорівнює світловому

214

потоку, що випускається абсолютно чорним тілом при температурі плавленняплатини(1 769°С).

Сила світла (І) – це величина, що визначається відношенням світлового потоку (Ф) до тілесного кута (ώ), у межах якого світловий потік рівномірно розподіляється. Сила світла вимірюється у канделах (кд). 1 кд – сила світла точкового джерела, яке випромінює світловий потік в 1 лм, що рівномірно розподіляється всередині тілесного кута в 1 стерадіан

І = Ф / ώ,

де Ф –світловий потік (лм); ώ – тілесний кут (°).

Тілеснимкутомназиваєтьсячастинапростору,обмеженаконусом, зйоговершиноювцентрікулі,щоопираєтьсянайогоповерхню.

За одиницю тілесного кута (1 стерадіан) приймається кут, що, маючивершинувцентрікулі,висікаєнаїїповерхніділянку,площаякої S дорівнюєквадрату радіусацієї кулі.

Яскравість (В) визначається як відношення сили світла, що випромінюється елементом поверхні в даному напрямку, до площі освітленоїповерхні

I

B S cos ,

де І – сила світла (кд);

S – площа поверхні (м2);

α – кут між нормаллю до елемента поверхні S і напрямком, для якого визначається яскравість (°).

Одиницею яскравості є нит (нт). 1 нт – яскравість освітленої поверхні,відякоївперпендикулярномунапрямкувипромінюєтьсясвітло силою в 1 кд з 1 м2.

Освітленість(Е)–відношеннясвітловогопотоку(Ф),щопадаєна елемент поверхні, до площі цього елемента (S)

Е = Ф / S,

де Е – освітленість (лк); Ф – світловий потік (лм); S – площа поверхні (м2).

215

За одиницю освітленості прийнятий люкс(лк). 1 лк –рівень освітленостіповерхніплощею1 м2,наякупадає,рівномірнорозподіляючись, світловийпотікв1 лм.

Фон – поверхня,що прилягає безпосередньо дооб’єкта аналізу, на якій він розглядається. Фон характеризується коефіцієнтом відбиття поверхні,щоявляєсобоювідношеннясвітловогопотоку,відбитоговід поверхні,досвітловогопотоку,щопадаєнанеї.

Фон вважається світлим при > 0,4; середнім – при = 0,2–0,4; темним, якщо < 0,2.

Видимість характеризує здатність ока сприймати об’єкт. Видимістьзалежитьвідосвітленості,розміруоб’єкта,йогояскравості, контрастуміж об’єктоміфоном,тривалостіекспозиції.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

комплекс міжнародних, державних і регіональних адміністративногосподарських, політичних та суспільних заходів щодо забезпечення фізичних,хімічнихібіологічнихпараметрівфункціонуванняприродних систем у межах, необхідних для збереження природних екосистем і здоров’я та добробуту людини.

ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

(ОВНС)–визначеннямасштабівірівніввпливівдіяльностілюдинина навколишнєсередовище.

ОЧИЩЕННЯ АБСОРБЦІЙНЕ – поглинання речовин у всьому об’єміпоглинача.

ОЧИЩЕННЯАДСОРБЦІЙНЕ–поглинанняречовинповерхнею очисника.

ОЧИЩЕННЯБІОЛОГІЧНЕ–знищеннязабруднюючихречовин уводі абоґрунтіпіддією бактерій,мікроорганізміві зеленихрослин.

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД – вилучення зі стічних вод організмів, зважених і розчинених речовин, які можуть несприятливо вплинутиназдоров’ялюдиниіприроду.

216

П

ПАСПОРТ ЕКОЛОГІЧНИЙ – комплексний документ, у якому наведена характеристика відносин підприємства з природним середовищем. У першій частині паспорта вміщено загальні відомості провиробництво,сировину,якувоноспоживає,опистехнологічнихсхем виробництва,схемочищеннястічнихвод,газовикидів,дані протверді відходиівідомості прокращісвітовітехнології,щозменшуютьшкоду навколишньому середовищу. У другій частині паспорта містяться відомості про природоохоронні заходи, які плануються з визначенням конкретних термінів, обсягів і витрат, питомих і загальних викидів шкідливихречовиндоіпіслявпровадженнякожногозаходу.

ПАТОГЕННІСТЬ – здатність живих організмів (як правило, мікроорганізмів)спричинятизахворюванняіншихорганізмів.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ТРАНСГРАНИЧНЕ –

розповсюдження забруднень з території однієї держави на територію іншоїдержави.

ПЕРІОД ПІВРОЗПАДУ – час, протягом якого розпадається половина здатних до розпаду ядер хімічного елемента (дод. 4)

T

ln

2 0,693

1 2

 

 

 

 

 

,

де Т–періодпіврозпаду;–постійнарозпадурадіоактивногоелементаабокількістьатомних

ядер, яка розпадається за одиницю часу.

 

 

 

Таблиця 11

 

Чотири радіоактивних ряди

Ряд

Початкове ядро

Кінцеве ядро (стабільне)

Уран-радій

23892

U (U Ra)

20682Pb

Уран-актиній

23592

U (U Ac)

20782Pb

Торій

23290Th

20882Pb

Нептуній

23793Np

20983Bi

217

Під час радіоактивного розпаду ядра частіше за все знову виникає радіоактивнеядро.Існуютьцілірадіоактивніряди.Утрьохзнихпочатковимиядрамиєізотопиурану,щозустрічаютьсявприроді,аботорію. Четвертий ряд починається зі штучно створеного ізотопунептунію.

ПЕРІОД РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ ЙОДНИЙ – період ранньої фази аварії, який характеризується наявністю значних викидів радіоізотопів йоду. Уцей період існує загроза надходження в організм людиницихрадіонуклідівінгаляційнотазпродуктамихарчуванняі,як наслідок,опроміненнящитовидноїзалозиунаселення,особливоудітей.

ПЕСТИЦИДИ – збірна назва хімічних сполук, що використовуютьсядлязахистурослин,тварин,сільськоїпродукції,деревини,вовни тощо від хвороб, шкідників та паразитів (бактерициди, фунгіциди, зооцидитощо).

ПІСКОЛОВКИ – апарати, що застосовуються для попереднього виділення мінеральних та органічних забруднень у вигляді частинок розміром0,2–0,25 ммзістічнихвод.Горизонтальніпісколовкиявляють собою резервуар з трикутним або трапецієподібним поперечним перерізом. Швидкість руху води у них має бути не більше 0,3 м/с. Вертикальні пісколовки мають прямокутну форму або форму кола, де стічні води рухаються зі швидкістю 0,05 м/с.

ПЛИВУНИ – водонасичені розсипчасті відклади (пісок, супісок, рідше суглинок), здатні під тиском ґрунтів, що знаходяться вище, переходитиунестабільнийстан(розпливатися),апідчасзамерзання – пучитися.

ПЛУТОНІЙ – радіоактивний хімічний елемент VII групи періодичної системи; має високу радіотоксичність. Отримується при поглинанні ядрами урану нейтронів. Серед радіоактивних ізотопів плутонію найбільше значення мають ізотопи 238Pu, 239Pu. Плутоній є одним із основних продуктів,які утворюються в ядерних реакторах. Має здатність, подібно до 238U і 235U, поділятися під дією нейтронів з виділеннямвеликоїкількостіенергіїівториннихнейтронів,якіможуть підтримуватиланцюговуреакціюподілу.Плутоній-239–цепрактично чистий альфа-випромінювач. Період піврозпаду – 24 360 років. Тривалийперіодпіврозпаду,добрарозчинністьуводісполукплутонію, питома активність 2,27·109 Бк/г являють найбільші проблеми з радіоактивнимивідходамиАЕС,якінепройшлиефективногоочищення.

218

Плутоній,якийпотрапивдоорганізмулюдини,переважновідкладається

вскелеті,біологічнийперіоднапіввиводузякогостановить–100 років (зпечінки–40 років).

ГоловнаметабудівництваАЕСурядісучаснихкраїн–цеотримання плутонію,якийєважливоюскладовоючастиноюядернихбоєприпасів.

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА (ПАР) – хімічна сполуказазвичайсинтетичногопоходження,яказдатнанакопичуватися

вмісцях двох середовищ (на поверхні поділу двох фаз) і значно знижуватиїхповерхневийнатяг.

ПОВІНЬ – це затоплення водою місцевості, що заподіює матеріальнийзбиток,погіршуєстанздоров’янаселенняабопризводитьдо загибелі людей. Якщо затоплення не супроводжується збитком, то це називається розлиттям ріки, озера, водоймища.

Жителі зон, у яких повені регулярно повторюються, повинні бути заздалегідьпроінформованіпроцюнебезпеку,навчені тапідготовлені додійприпогрозііпідчасповені.Населенняоповіщаєтьсяпропрогнози черезмережурадіо-ітелемовлення.Уповідомленніпропогрозуповені, крім гідрометеоданих, вказуються очікуваний час затоплення, межі затоплюваної за прогнозом території, порядок дії населення у тих або іншихнаселенихпунктахприповені,утомучислі–іпорядокевакуації.

Для захисту свого будинку(квартири) і майна всі громадяни перед евакуацією повинні виконати такі операції: відключити воду, газ, електрику; загасити вогонь у печах опалення; перенести на верхні поверхибудинку(горища)коштовніпредметиіречі;забративбезпечні місця сільськогосподарський інвентар; забити (за необхідності) вікна і дверіпершихповерхівбудинківдошкамиабофанерою.

Приодержанніповідомленняпропочатокевакуаціїлюди,щомають евакуюватися, повинні швидко зібратися і взяти з собою: паспорт та іншінеобхіднідокументи,поміщенівнепромокальнийпакет; грошіта цінності; медичну аптечку; комплект верхнього одягу і взуття за сезоном;постільнубілизнуізасобиособистоїгігієни;триденнийзапас продуктівхарчування.

Речі і продукти варто укласти у валізи або сумки. Всім евакуйованимнеобхідноприбутидовстановленоготермінунаевакуаційнийпункт для реєстрації та відправлення в безпечний район. Залежно від сформованоїобстановкиевакуаціянаселенняпроводитьсяспеціально

219

виділенимдляцихцілейтранспортомабопішки.Приприбуттівкінцевий пункт евакуації проводиться реєстрація і організується відправлення евакуйованихумісцярозміщеннядлятимчасовогопроживання.

При раптовій повені необхідно якнайшвидше зайняти найближче безпечне місце і бути готовим до організованої евакуації по воді за допомогоюрізнихплавзасобівабопішкипобродах.Утакійобстановці варто не панікувати, не втрачати самовладання і вжити заходів, що дозволяють рятувальникам вчасно знайти людей, що відрізані водою і потребуютьдопомоги.Дляцьогоусвітлийчасдобинависокомумосту вивішується біле або кольорове полотнище, а в нічний час подаються світлові сигнали. До прибуття допомоги люди, що опинилися у зоні затоплення,повинні залишатисянаверхніхповерхахідахахбудинків, деревах та інших піднесених місцях. У безпечних місцях варто знаходитися доти, доки не спаде вода, і не мине небезпека повені.

Потерпілим на воді має бути надана перша допомога. Людей, підібраних на поверхні води, слід переодягти в сухий одяг, дати заспокійливі засоби, а витягнутим з води або з дна водойми навіть без видимих ознак життя – зробити штучне дихання.

Зазвичай перебування людей у зоні затоплення триває до спаду води або приходу допомоги з боку рятувальників, що мають надійні засоби для евакуації в безпечний район. Самоевакуація населення на незатоплену територію проводиться у випадках необхідності невідкладної медичної допомоги постраждалим, використання або відсутності продуктів харчування, загрози погіршення обстановки або при втратінадіїнадопомогуззовні.Длясамоевакуаціїповодізастосовуютьсявласнічовниабокатери,плотизколодтаіншихпідручнихматеріалів.

Після спаду води варто остерігатися порваних і провислих електричних проводів. Про ці ушкодження, а також про руйнування водопровідних,газовихабоканалізаційнихмагістралейпотрібнонегайно повідомитиувідповіднікомунальніслужбиіорганізації.Продукти,що потрапили у воду, категорично забороняється застосовувати в їжу до перевіркипредставникамисанітарноїінспекції.Запасипитноїводиперед вживаннямповиннібутиперевірені,анаявніколодязізпитноюводою– осушені шляхом викачування з них забрудненої води. Перед входом у будівлюпісляповенівартопереконатися,щоїїконструкціянезазнала явнихруйнуваньі неявляєнебезпеки.

220

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]