Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

розпадуурану-238,і увиглядірадону-220–членарадіоактивногоряду торію-232.Радон-222приблизноу20разівважчийзарадон-220,однак для зручності обидва ізотопи надалі будуть розглядатися разом і називатися просто радоном. Взагалі, велика частина опромінення виходитьвіддочірніхпродуктіврозпадурадону,аневідсамогорадону.

Радонвивільняєтьсязземноїкориповсюдно,алейогоконцентрація

узовнішньому повітрі істотно розрізняється для різних точок земної кулі.Якнепарадоксальноцеможебутинапершийпогляд,алеосновну частину дози опромінення від радону людина отримує, знаходячись

узакритому приміщенні, що не провітрюється. У зонах з помірним кліматом концентрація радону в закритих приміщеннях у середньому приблизно у 8 разів вища, ніж у зовнішньому повітрі. Для тропічних країнподібнівимірюваннянепроводилися;однак,можнапередбачити, що, оскільки клімат там набагато тепліший і житлові приміщення набагаточастішевідкриті,токонцентраціярадонувсерединіїхнедуже відрізняєтьсявідйогоконцентраціївзовнішньомуповітрі.

Радонконцентруєтьсявповітрівсерединіприміщеньлишетоді,коли вони в достатній мірі ізольовані від зовнішнього середовища. Поступаючи всередину приміщення тим або іншим шляхом (просочуючись черезпримурокіпідлогузґрунтуабо,рідше,вивільняючисьзматеріалів, використаних у конструкції будинку), радон накопичується у ньому. В результатіуприміщенніможутьвиникатидоситьвисокірівнірадіації, особливо якщо будинок стоїть на ґрунті з підвищеним вмістом радіонуклідів або якщо при його спорудженні використали матеріали з підвищеною радіоактивністю. Герметизація приміщень з метою утеплення тільки посилює небезпеку, оскільки при цьому ще більше ускладнюєтьсявихідрадіоактивногогазузприміщення.

РАКЕТНО-ЯДЕРНА ЗБРОЯ – зброя, у якій засобом ураження є ядерні боєприпаси (ядерна зброя), а засобом донесення їх до цілі – бойовіракети.

РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЯ–періододужаннялюдиниаботварини, що характеризується повільним зниженням ознак хвороби і відновленнямнормжиттєдіяльності.

РЕКРЕАЦІЯ – відновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку поза житлом – на лоні природи чи під час туристичної подорожі.

291

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ–штучневідновленняродючості ґрунтівірослинногопокривупіслятехногенногопорушенняприроди(відкритігірські розробкита ін.).

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ – система заходів, спрямованих на відновлення народногосподарської цінності та комплексне покращання земель, порушених у процесі господарської діяльності людини (одинізвидівмеліорації).

РЕКУПЕРАЦІЯ (ВІДХОДІВ) – вилучення цінних речовин, що беруть участь у технологічному процесі та зазвичай потрапляють у відходи.

РЕНТГЕН–позасистемнаодиницяекспозиційноїдозирентгенів- ськогоі -випромінювання,щохарактеризуєїхіонізуючудіюнаповітря. Дозі у 1 Р відповідає утворення 2,083·109 пар іонів у 1 см3 повітря або 1,61·1012 пару1 г повітря

1 Р = 2,57976·10–4 Кл/кг.

Потужність експозиційної дози 1 Р/год відповідає поглинутій дозі

10–3 Kі/кг.

РЕНТГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – випромінювання,

щовиникаєвнаслідокзбудженняатомівелектронамивисокихенергій, якіпроникаютьуглибинуатомаіпереводятьблизькідоядраелектрони набільшвисокіенергетичнірівні.Приподальшомупереходівидалених від ядра електронів на рівень, що звільнився, випускаються кванти рентгенівськоговипромінювання.

Крімтого,рухоміелектронигальмуються,проникаючивоболонку, і втрачають частину своєї енергії у формі електромагнітного випромінювання з широким спектром частот. Це гальмове випромінювання характеризується безперервними спектрами з верхньою межею макс. Гранична частота відповідає випадку, коли електрон випромінює всю енергію.

РЕПАРАЦІЯ (ДНК) – відновлення пошкоджених молекул ДНК через деякий час після опромінення.

РЕПЕЛЕНТИ – речовини, що лякають комах, кліщів, ссавців, тварин та птахів.

РЕСПІРАТОР – прилад для індивідуального захисту органів диханнялюдинивідпилуішкідливихречовин.

292

РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНА СИСТЕМА (РЕС) – сукуп-

ністьрізнихклітинорганізмузосновноюфункцієюзахопленнячужорідних речовин і частинок. До її складу входять, зокрема, макрофаги.

РЕУТИЛІЗАЦІЯ–одержанняготовоїпродукціїзвідходівшляхом їхперероблення.

РЕЦИКЛІЗАЦІЯ – повторне використання якого-небудь ресурсу післяоброблення,щоробитьйогопридатнимдлятакоговикористання.

РИЗИК – 1) поєднання наслідків та імовірності їхнього прояву; 2) прогнозуванняімовірності небезпечноїподії тарозмірівочікуваної соціально-економічноїшкоди.

РИКЕТСІОЗИ–групагострихінфекційнихзахворюваньлюдиниі тварин,спричиненихрикетсіями.Рикетсіїналежатьдогрупикров’яних (трансмісійних)інфекцій.Головназних–висипнийтиф.

РІВЕНЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ ФОНОВИЙ – рівень, який створюється природним випромінюванням земного і космічного походження,приблизно10–20 мкбер/рік.

РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОСТІ – сумарна (природна і штучна) інтенсивністьсаморозпадурадіоактивнихелементівусередовищі.

РІВЕНЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ФОНОВИЙ – природна концентраціяшкідливихречовинунавколишньомусередовищі.

РІВНОВАГА ЕКОЛОГІЧНА – баланс природних або змінених людиною середовищеутворювальних компонентів та природних процесів, що приводять дотривалого існування даної екосистеми.

РОБОЧАЗОНА–простір,обмеженийповисотідо2 мнадрівнем підлоги або площадки, на якій знаходиться місце постійного або тимчасовогоперебуванняпрацівників.

РОДЮЧІСТЬ(ҐРУНТУ)–здатністьґрунтузадовольнятипотреби рослинупоживнихречовинах,повітрі,біотичномуіфізико-хімічному середовищі,включаючитепловийрежим,інаційосновізабезпечувати врожай сільськогосподарських культур, а також біологічну продуктивністьдикихформрослинності.

РОЗПОДІЛ УРАНУ – процес радіоактивного розпаду урану під впливоміонізуючоговипромінювання.

Ядро урану належить до важких атомів. Середня енергія зв’язку в урані на нуклон менше, ніж у ядер із середнім масовим числом. Тому розподілуядрауранунадваменшихядравідповідаєзбільшенняенергії

293

зв’язкунануклон.Такийпроцессупроводжуєтьсявивільненняменергії. Розподілу ядра урану відповідає збільшення дефекту маси, тобто загальна маса дещо зменшується.

У 1938 р. Ган, Штрассман і Мейтнер уперше здійснили розподіл урану-235нейтронами(див.ланцюговареакція).

РТУТНООРГАНІЧНІ СПОЛУКИ – металоорганічні сполуки,

у молекулах яких атом ртуті безпосередньо пов’язаний з атомом вуглецю.Усіртутноорганічнісполукиотруйні.

С

САЛЬМОНЕЛЬОЗИ–групагострихкишковихінфекційниххвороб людей і тварин, що спричиняються мікробами з роду сальмонел.

САМООЧИЩЕННЯ – природне руйнування забруднювачів у результатіприроднихфізичних,хімічнихабобіологічнихпроцесів.

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА (СЗЗ) – зона (зі смугами кущів,

дерев)міжпромисловимипідприємствами,комунікаційнимитаіншими спорудамидлязахистунаселеннявідвпливупромисловихвикидів,шуму, вібрації та ін. Смуга, яка відділяє промисловий об’єкт від населеного пункту, де рівень забруднення атмосфери або ґрунту або рівень опроміненнялюдейвумовахнормальноїексплуатаціїможеперевищити допустимі рівні забруднення для населення. У СЗЗ забороняється проживання, встановлюються обмеження на виробничу діяльність та постійнопроводитьсяконтроль(хімічний,радіаційнийтощо).

СЕЙСМІЧНІХВИЛІ–пружніхвилі,щовиникаютьуземнійкорі та мантії Землі внаслідок землетрусів, вибухів, ударів; вони розповсюджуютьсяугірськихпородахувиглядізатухаючихколивань.

СЕЙСМІЧНІСТЬ – можливість та періодичність виникнення землетрусівпевноїінтенсивності.

СЕЛЬ – бурхливий паводок, що раптово виникає з дуже великим (до 75% загальної маси потоку) вмістом мінеральних складових від дрібнихчастинокдовеликихуламківгірськихпорід.Виникаєвнаслідок зливиабошвидкогорозтаванняснігу.

СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – підвищення чутливості організмів людини та деяких тварин до певних алергенів.

294

СИБІРСЬКА ВИРАЗКА – гостра інфекційна хвороба тварин і людини,якаспричиняєтьсяінфекційноюпаличкою.Вірусисибірської виразки можуть бути використані як бактеріологічна зброя, оскільки діютьпротягом2–3 діб,дужешвидкорозповсюджуютьсяіпотребують довготривалоголікування.З’являючисьунавколишньомусередовищі, паличкасибірськоївиразкиутворюєспори,якіздатні зберігатижиттєздатністьпротягом багатьохмісяців тароків (орієнтовнодо 60 років). Після потрапляння спор в організм тварини або людини розвивається хвороба. Інкубаційний період – 2–3 доби. Існують шкіряна, легенева та шлунково-кишкова форми сибірської виразки. Ураження людини, тварин, перенесення вірусів за допомогою кровоссальних комах призводятьдозагибелі великоїкількостіживихорганізмівзакороткий термін. Трупи загиблих необхідно спалювати або ховати, засипаючи хлорним вапном, на глибину не менше 2 м.

СИЛА ЗВУКУ – кількість енергії, яку переносить звукова хвиля за одиницю часу через одиницю поверхні, що перпендикулярна до напрямку розповсюдження хвилі. Вимірюється у ватах на метр квадратний (Вт/м2).

СКРИНІНГ–біологічнаабохімічнаоцінкатаконтрольпотенційно шкідливих ефектів, які можуть бути спричинені промисловими відходами.

СМЕРТНІСТЬ – число особин, у тому числі людей, що померли або загинули за одиницю часу (часто за рік) щодо умовного числа (частішена100або1 тис.),якіживутьнабудь-якійобмеженійтериторії.

СМОГ – поєднання пилових частинок та крапель туману. СОРБЦІЯ – поглинання твердим тілом рідинної речовини

з навколишньогосередовища.

СПЕЦІАЛЬНА ОБРОБКА – проведення дегазації, дезактивації тадезінфекціїтехніки,засобівіндивідуальногозахисту,одягутаінших матеріальних засобів, за необхідності – санітарна обробка.

СПОЖИВАННЯ КИСНЮ БІОЛОГІЧНЕ (БСК) – показник забруднення води, що характеризується кількістю кисню, яка за встановлений час (як правило, 5 діб БСК) пішла на окислення хімічних забруднень в одиниці об’єму води.

СПОЖИВАННЯ КИСНЮ ХІМІЧНЕ (ХСК) – показник, який характеризує ступінь і динаміку самоочищення забруднення стічних

295

вод. Виділяють ХСК5, ХСК10 та ін., тобто споживання кисню на 5-ту, 10-ту добу і т. д. після початку процесу.

СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД РАДІОАКТИВНИХ ДОМІШОК –комплекс заходівщодовидаленняз водирадіонуклідів. При виборі методу обробки радіоактивних вод АЕС необхідно враховуватифазовийі дисперснийстанзабруднюючихречовин.

При виборі методів очищення води від радіонуклідів виходять

зтакихвимог:економічність,радіаційнабезпекатощо.Так,наприклад, метод об’ємної коагуляції, що широко застосовується при очищенні природної води, не використовується на АЕС через утворення великої кількості радіоактивного шламу. У той самий час метод дистиляції порівняно рідко використовується для знесолювання природної води через високу вартість, але застосовується на АЕС задля отримання висококонцентрованого кубового залишку, що видаляється на поховання.

Покищошироконезастосовуютьсясорбційніметодичерезвисоку вартість і дефіцитність сорбентів, особливо високотемпературні, хоча великийкоефіцієнточищенняіможливістьобробкиводибеззниження температури і втрати тепла робить цей метод дуже перспективним длявидаленнязводипершогоконтурурадіоактивнихпродуктівкорозії.

Дистиляція–одинзнайефективнішихметодівобробкирадіоактив- нихвод,якийдаєнайбільшийкоефіцієнточищенняінепотребуєвитрати реагентів. Радіоактивні рідкі відходи (РРВ) при обробленні води

звикористанням дистиляції мають мінімальний об’єм порівняно

зіншимиметодами,щоробитьїївигідноюдляостаточногооброблення рідкихвідходівпередпохованням.

Протедистиляціянеєповністюуніверсальнимметодомочищення радіоактивних вод, оскільки радіонукліди йоду, що містяться у воді, рутенію і радіоактивні благородні гази (РБГ) випаровуються разом

зпарою.Дистиляціярадіоактивнихвод,щомістятьповерхнево-активні речовини,такожпов’язаназсерйознимитруднощамивнаслідокспінюванняконцентратуіпотрапляннявисокоактивноїпіниудистилят.

Донедоліківметодупотрібновіднестискладністьівисокувартість обладнання.Незважаючинаце,завдякивисокомукоефіцієнтуочищення і малому об’єму РРВ, дистиляція широко застосовується на АЕС.

296

СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ҐРУНТІВ ВІД ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ – комплекс заходів щодо видалення з ґрунтів забруднюючиххімічнихречовин.Убагатьохкраїнахекологічнабезпека людини тісно пов’язана з питаннями відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву. Такі способи мають назву «рекультивація». Рекультивація – штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву.

Існуютьтакі способи очищенняґрунтів.

1.Низькотемпературна термічна десорбція – це технологія очищення ґрунтів, заснована на застосуванні нагрівання для випаровуванняорганічнихречовині видаленніїхтакимчиноміззабрудненої матриці.Гази,щоутворюютьсяпривипаровуванніорганічнихречовин, потімобробляютьсяіншимиметодами,частоспалюванням.Оброблені ґрунти, можуть бути повторно використані як матеріал для засипання. Така технологія, що є ефективною для летких речовин у проникних ґрунтах,менш ефективнадляслабопроникнихґрунтів.

Перевага цього способу полягає у тому, що очищений ґрунт може використовуватисяякзаповнювачприбудівельнихроботах.Проте,слід відзначититакінедоліки:

– газ, що відходить, потребує очищення;

–технологіямає високі капітальні витрати.

2.Біоремедіація:ґрунтивитягаютьсяіобробляютьсятакимчином, щоб інтенсифікувати зростання мікроорганізмів, зокрема, із застосуваннямаерації,підживленнятаполиву.Цімікроорганізми,абоприродні, абокультивовані,розкладаютьзабруднюючіречовини.Такатехнологія може застосовуватися у ряді варіантів:

1) сільськогосподарська обробка землі: ґрунти забезпечуються живильнимиречовинами,поливаютьсяводоюі переорюютьсякультиваторами з метою інтенсифікації мікробіологічного розкладання забруднюючих речовин. У ряді випадків здійснюється саджання спеціальновідібранихрослин.Сільськогосподарськаобробказемлімає ряд переваг,по-перше,невисокавартість,ефективністьузастосуванні доідентифікованихзабруднюючихречовин,якщонамісцяхєдостатні площідлязастосуванняцієїтехнології;по-друге,сільськогосподарська обробказемлінайбільшзастосовнадоґрунтів,забрудненихвивітреними

297

нафтопродуктамипривисокихконцентраціях(3–10%).Цятехнологія не повинна застосовуватися до ґрунтів, забруднених леткими органічнимиречовинами,томущоприцьомуможевиникнутипроблемазапахів.

Недолікитехнології:

вонаефективнадлянелеткихорганічнихсполук;

меншефективнадлялеткихорганічнихсполук;

маєпотребуувідповіднихґрунтовихі кліматичнихумовах;

дляотриманнянеобхідногорезультатучекатитребадотрьохроків;

більшепідходитьдлягрубозернистихґрунтів;

потребуєнаявностівеликихплощземлі.

Допереваг способуможна віднестинизькі капітальні витрати. 2) компостування: ґрунти переміщають у відвали, де вони забез-

печуються живильними речовинами, щоб інтенсифікувати зростання мікроорганізмів, зокрема, із застосуванням аерації, підживлення та поливу.Цімікроорганізмиабоприродні,абокультивовані,розкладають забруднюючіречовини.

Перевагиспособу:

ефективнийдлянелеткихорганічнихсполук;

меншефективнийдлялеткихорганічнихсполук;

технологіяпотребуєнаявностіневеликихплощземлі іпомірних капітальнихвитрат.

3. Очищення ґрунту в суспензіонних біореакторах – технологія,

що включає завантаження ґрунту в пристрої, де ґрунти механічно перемішуютьсязводою.Далідобіореакторадодаютьмікроорганізми. Активізація мікроорганізмів досягається шляхом постачання повітря

іживильних речовин, а також підтримкою температури, що веде до мікробіологічногорозкладаннязабруднюючихречовин.

Недоліки:

маєпотребу увідповідних кліматичнихумовах;

необхідного результату треба чекати до трьох років;

використовуєтьсяпримусовааерація;

потребує очищеннягазу, що відходить.

До переваг цього способу належить те, що він потребує наявності невеликихплощземлітапомірнихкапітальнихвитрат.

4. Промивання ґрунту – технологія, що включає завантаження ґрунтувпристрої,деґрунтимеханічноперемішуютьсязводою тадалі

298

потрапляютьусистемуфільтрів,вякихзводоювідґрунтувидаляються забруднювачі.

Перевагиспособу–ефективністьдлябільшостітипівзабруднюючих речовин.Недоліки–високікапітальнівитрати.

5.Перетворення ґрунту в будівельні матеріали: забруднені ґрунти змішуються з вапняком, цементом та деякими іншими в’яжучими агентами для стабілізації забруднювачів у вигляді твердої маси з низькою проникністю. Це охороняє від їх розповсюдження

інаступногопереносу.Обробленіґрунтипотімізолюютьсявсховищах абоможутьзалишатисянамісціуконтрольованомуземлекористуванні.

Переваги–ефективнийдлябільшостітипівзабруднюючихречовин, особливонеорганічнихсполук.Недоліки–ґрунтстабілізований,однак забруднювачінезруйновані,високікапітальнівитрати.

6.Включення до асфальту – технологія, що являє собою включеннязабрудненогоґрунтудоскладугарячоїкомпозиціїасфальту. Летківуглеводнівипаровуютьсяпідчаснагріванняізгоряють,продукти згорянняуловлюютьсясистемамифільтрівасфальтовогозаводу.Більш важкі вуглеводні залишаютьсяу складі композиції асфальту.

Перевагитехнології–ефективністьдляусіхвуглеводнів.Недоліки – ефективність тільки для ґрунтів піщаного і гравійного типів, високі капітальнівитрати.

7.Хімічне оброблення: забруднювачі трансформуються у безпечні речовини шляхом хімічних реакцій зі специфічними реагентами, що додаються.

Переваги–ефективністьдлядеякиххімічнихречовин.Недоліки– неефективністьдлявуглеводнів,високікапітальнівитрати.

8.Ізоляція ґрунтів у сховище: ґрунт розміщається у спеціально побудованих сховищах, що ізолюють забруднюючі речовини від навколишньогосередовища,ізконтролемпідземнихвод.Сховищеможе бути як тимчасове, так і довгострокове.

9.Ізоляція ґрунтів на місці: забруднені ґрунти залишаються на місці, але ізолюються від навколишнього середовища, із проведенням контролюфільтрованоїводиіміграціїзабруднюючихречовин.Ізоляція досягається шляхомспорудження покриттів чи стінок,що відтинають забруднювачівіддовкілля,атакожіншихінженернихрішень.

Перевагиспособу–ефективністьдлябільшостітипівзабруднюючих

299

речовин, включаючи неорганічні сполуки; ефективність для забрудненогоустаткуванняі уламків.Недоліки–ґрунтстабілізований,однак забруднювачі незруйновані,високікапітальні витрати,фільтратможе мати потребу в очищенні.

10. Спалювання ґрунту (захист від високотоксичних відходів):

ґрунтпропалюєтьсяуспеціальнихпечах,депривисокихтемпературах розкладаютьсявисокотоксичні органічнізабруднювачі.

Переваги способу – ефективність для деяких високотоксичних органічних хімічних речовин. Недоліки – неефективність для деяких неорганічнихзабруднювачів,високікапітальнівитрати.

Проблеми екологічної безпеки людини тісно пов’язані зі станом довкілля. На жаль, розглянуті способи очищення ґрунтів не завжди допомагаютьповернутиїхдонеобхідногостанута,якправило,потребують значних матеріальних витрат.

СПОСОБИ ПОХОВАННЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ (РРВ) – комплекс заходів щодо зберігання рідких радіоактивнихвідходів.

Узв’язку з тим, що спосіб зберігання високоактивних відходів

урідкомувигляді маєістотнінедоліки(корозіяємностей,необхідність видалення водню, що утворюється при радіолізі води, необхідність безперервного контролю стану відходів протягом тривалого часу, що вимірюється десятками і навіть сотнями років тощо), розробляються і впроваджуютьсяметодитвердіннярідкихрадіоактивнихвідходів.

Процес твердіння може бути здійснений кількома шляхами: цементуванням, склованням, скріпленням у кристалогідрати, бітумуванням, змішуванням відходів з поліетиленом і деякими смолами.

Бітумування розглядається як найперспективніший метод твердіннярідкихрадіоактивнихвідходіввнаслідок стійкостібітумних блоківдовилуговуваннязнихрадіонуклідів,атакожузв’язкуіззначним вмістомсухогозалишкувсуміші,щодосягає40–50%.Так,наприклад, при контакті з водою протягом 160–180 діб, вилуговування солей становить 2,5·10–5 г/(см·доб), що приблизно відповідає швидкості вилуговуваннярадіонуклідівзісклянихблоків.

Процес може застосовуватися для твердіння високоактивних відходівзактивністюдо1010 Бк/л.Бітумуваннянерекомендуєтьсядля РРВзвеликимвмістомокислювальнихсолей.Суміш,щомістить65,5%

300

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]