Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

Поточна експлуатація обладнання у встановленому режимі звичайно регламентована відповідними документами фірми-виготов- лювача, а для деяких видів обладнання підвищеної небезпеки ще й відповідними нормативно-правовими актами. Тому процедури та інструкції,щостосуютьсяпоточноїексплуатації,повиннівідобразити зміст вказаних документів.

Будь-яке порушення встановленого технологічного процесу становить підвищену небезпеку для працюючих, тобто нестандартну ситуацію. Якщо такі порушення можуть призвести до небезпеки для великої кількості працівників або ланок підприємства, їх необхідно розглядатиуПланілокалізаціїталіквідаціїаварійнихситуаційіаварій. Якщовонистановлятьнебезпекудляокремихпрацівників,їхпотрібно розглядатизурахуваннямпослідовностідій,визначенійупункті4.3.18.

Маєбутипередбачено,задокументованоідоведенодопрацівників організацію заходів з охорони праці під час виведення обладнання

зексплуатації. Потрібно визначити конкретних виконавців робіт, їх компетенцію,необхідні заходибезпеки,можливо,засобиіндивідуального та колективного захисту.

Необхідновизначитиорганізаційнізаходидлязабезпеченнябезпеки працівниківпідприємства,щонезадіяніуроботахзвиведенняоб’єктів

зексплуатації.

Повинна бути врахована можливість роботи сторонніх фірм (наприклад, монтажних або транспортних), що може становити небезпекудляпрацівниківпідприємства.

4.3.16. Засоби індивідуального захисту. У розділі визначається перелік тих професій, працівники яких повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також перелік необхіднихЗІЗ.ІнструктажпрацівниківщодовикористанняЗІЗповинен бутивикладенийвінструкціяхзохоронипрацізгіднозПоложеннямпро розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9, зареєстрованим уМін’юсті України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666.

Питання щодо забезпечення працівників ЗІЗ регламентується Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ДНАОП 0.00-4.26-96), затвердженим наказом Держнагляд-

391

охоронпраці від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Мін’юсті України 18 листопада 1996 р. за № 667/1692.

Норми видачі ЗІЗ встановлено нормативно-правовими актами з охоронипраці,затвердженимиувстановленомупорядку.

4.3.17.Аналіз і попередження можливих загроз життю і здоров’ю працюючих.Напідприємствімаєбутивизначенозагрозидляпрацюючих тапроведеновідповідніпрофілактичнізаходищодоїхзапобігання,а також вибрано і обїрунтовано метод оцінки загроз. Уцьомурозділі необхідно відобразити послідовність дій при аналізі можливих загроз, а саме: врахування робочих місць і видів діяльності, які можуть становити потенційнунебезпеку;встановленняіснуючихзагроз,щодіютьнаробочих місцяхаболанкахвиробництва,таоцінкаефективностівжепроведених захисних заходів; розробка і впровадження подальших заходів щодо зменшенняризиків,якщоцепотрібно;залученнядлявирішенняцихпитань необхіднихфахівців,можливо,спеціалізованихорганізацій,щоможуть надатинеобхідніконсультації;консультаціїзпредставникамигромадських органівзохоронипраці;визначенняшляхівповідомленняпрацівниківпро необхіднізаходиіїхможливоїреакціїнаних.

На підприємствах, на яких застосовуються небезпечні речовини, необхіднопровестиідентифікаціюоб’єктівпідвищеноїнебезпеки,аза необхідностіподальшедекларуванняїхбезпеки.Порядокідентифікації та декларування регламентується постановою Кабінету Міністрів Українивід11липня2002р.№ 956«Проідентифікаціютадекларування об’єктівпідвищеноїнебезпеки».

4.3.18.Дії у випадку аварії. Обов’язок суб’єкта господарювання попередитиможливіаварійніситуаціїтавжитинеобхіднихзаходівдля ліквідації наслідків аварій визначено у ст. 13 Закону України «Про охорону праці». Цю вимогу впроваджено Порядком розслідування та веденняоблікунещаснихвипадків,професійнихзахворюваньіаварій навиробництві,затвердженимпостановоюКабінетуМіністрівУкраїни від 25 серпня 2004 р. № 1112, згідно з яким власник підприємства зобов’язаний аналізувати причини аварій та розробляти заходи щодо запобігання їм, тобто на кожному підприємстві, аварія на якому може призвестидоруйнуваннябудинків,споруд,технологічногоустаткування, ураженнялюдей,негативноговпливунадовкілля,потрібнорозробити планпопередженняталіквідаціїаварій.

392

Конкретнівимогидозмістуіпорядкупобудовирозділувикладенов Положенні щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ДНАОП 0.00-4.33-99), затвердженому наказом ДержнаглядохоронпраціУкраїнивід17.06.99№ 112,зареєстрованиму Мін’юсті 30 червня 1999 р. за № 424/3717.

4.3.19. Коригувальні заходи. Будь-який із заходів з охорони праці, викладенихупопередніхрозділах,маєбутипроконтрольовано.Контроль здійснюється, відповідно до пункту 4.3.4, шляхом проведення внутрішнього аудиту (якщо не передбачено іншу систему контролю), за результатами якого розробляються і впроваджуються коригувальні заходи. План перевірок складається службою охорони праці.

Змістом розділу є документи, що регламентують порядок проведення контролю, які повинні чітко визначати періодичність контрольних заходів, їх внутрішній зміст та принципи здійснення відповіднихкоригувальнихдій.Приплануваніпроведеннявнутрішнього аудитуможнакеруватисядовідковимматеріалом«Системауправління охороноюпраці.Проведеннявнутрішньогоаудиту»,«Форт»,2003р.

Втілення коригувальних заходів теж підлягає контролю, і ці дії не обов’язково можуть збігатися з періодичним контролем заходів з охоронипраці.

393

Додаток до пункту 3.5 Рекомендацій щодо побудови системи управлінняохороноюпрацінавиробництві.

Рис. 18. Алгоритм запровадження системи управління охороною праці (va398666-06)

394

Додаток 9

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

НАКАЗ

№ 9 від 29.01.98

Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ

юстиціїУкраїни

 

7 квітня1998 р.

vd980129vn9

за№ 226/2666

Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці

На виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з пунктом 3.1ДНАОП0.00-4.14-94«Положенняпроопрацювання,прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці» і з метою забезпечення єдиного системногоікомплексногопідходудорозробки,затвердженняірозповсюдження інструкцій з охоронипраці та підвищення ефективності їх застосуваннянапідприємствах,вустановахіорганізаціяхНАКАЗУЮ:

1.ЗатвердитиПоложенняпророзробкуінструкційзохоронипраці (додається).

2.Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим, науково-виробничимтаіншимоб’єднаннямпідприємств,якіздійснюють функціїуправліннямайном,щоперебуваєузагальнодержавнійвласності:

Голова Комітету

С. П. Ткачук

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

1. Загальні положення.

1.1. Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі – інструкції), визначає порядок

395

опрацюваннятавведеннявдіюнових,переглядутаскасуваннячинних інструкцій.

Вимоги цього Положення є обов’язковими для всіх міністерств, іншихорганіввиконавчоївлади,підприємств,установіорганізацій(далі – підприємства) незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

1.2.Інструкція є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотриманняпрацівникамивимогизохоронипраціпривиконанніними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі – роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Інструкції поділяються на: інструкції, що належать до державних міжгалузевихнормативнихактівпроохоронупраці;примірніінструкції; інструкції,щодіютьнапідприємстві.

1.3.Інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, розробляються для персоналу, який провадитьвибуховіроботи,обслуговуєелектричніустановкитапристрої, вантажопідіймальнімашиниталіфти,котельніустановки,посудини,що перебуваютьпідтиском,ідляіншихпрацівників,правилабезпекипраці яких установлені міжгалузевими нормативними актами про охорону праці,затвердженимиорганамидержавногонаглядузаохороноюпраці.

Ці інструкції затверджуютьсявідповідними органамидержавного наглядузаохороноюпрацізаузгодженнямзміністерствамиабоіншими органами, до компетенції яких належить дана інструкція або окремі її вимоги, і їх дотримання є обов’язковим для працівників відповідних професійабопривиконаннівідповіднихвидівробітнавсіхпідприємствах незалежновідїхпідпорядкованості,формивласностітавидудіяльності.

1.4.Примірніінструкціїзатверджуютьсяміністерствамиабоіншими органами виконавчої влади, виробничими, науково-виробничими та іншимиоб’єднаннямипідприємств,якімаютьвідповіднукомпетенцію, за узгодженням з органами державного нагляду за охороною праці, до компетенції яких належить дана інструкція або окремі її вимоги,

іНаціональним НДІ охорони праці. Ці інструкції можуть використовуватись як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

396

1.5.Інструкції,щодіютьнапідприємстві,належатьдонормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства. Такіінструкціїрозробляютьсянаосновічиннихдержавнихміжгалузевих

ігалузевихнормативнихактівпроохоронупраці,примірнихінструкцій татехнологічноїдокументаціїпідприємствазурахуваннямконкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони затверджуються роботодавцемієобов’язковимидлядотриманняпрацівникамивідповіднихпрофесійабопривиконаннівідповіднихробітнацьомупідприємстві.

1.6.ІнструкціїповиннівідповідатичинномузаконодавствуУкраїни, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і орга- нізаційно-методичнихдокументівпроохоронупраці,наосновіякихвони розробляються.

1.7.Інструкціїповиннімістититількитівимогищодоохоронипраці, дотримання яких обов’язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.8.Організаціявивченняінструкційпрацівникамизабезпечується роботодавцем згідно з ДНАОП 0.00-4.12-94 «Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці».

1.9.Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкційпокладаєтьсянароботодавця.

1.10.Громадський контроль за додержанням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів

іпредставників.

2. Зміст і побудова інструкцій.

2.1. Кожній інструкції присвоюється назва і скорочене позначення (код, порядковий номер). Інструкціям, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів, при їх включенні до Державного реєструміжгалузевихігалузевихнормативнихактівпроохоронупраці

397

присвоюютьсяскороченіпозначення,прийнятіДержнаглядохоронпраці. Примірнимінструкціям,щозатверджуютьсяміністерствамичиіншими органамивиконавчоївладитаоб’єднаннямипідприємств,присвоюються скороченіпозначення,прийнятіНаціональнимНДІохоронипраці.

Інструкціям,щорозробляютьсяізатверджуютьсянапідприємствах, присвоюються порядкові номери службами охорони праці цих підприємств.

У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена, наприклад: «Інструкція з охорони праці для електрозварника», «Примірна інструкція з охорони праці при роботі

зручним електроінструментом».

2.2.Включеннюдоінструкційпідлягаютьзагальніположеннящодо охорони праці та організаційні і технічні вимоги безпеки, що визначаються на основі:

чинного законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, норм та інших нормативних і організаційнометодичнихдокументівпроохоронупраці;

аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного виробництва,професії(видуробіт);

характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником конкретноїпрофесіїувідповідностізїїкваліфікаційноюхарактеристикою; вимогбезпекидотехнологічногопроцесу,виробничогообладнання, інструментівіпристроїв,щозастосовуютьсяпривиконаннівідповідних робіт,атакожвимогбезпеки,щомістятьсявексплуатаційнійтаремонт-

нійдокументаціїівтехнологічномурегламенті; виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, харак-

тернихдляданої професії(видуробіт)як принормальномупротіканні процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних та експлуатаційнихособливостейіефективностівикористанняцихзасобів; аналізуобставинтапричиннайбільшімовірнихаварійнихситуацій, нещаснихвипадківтапрофесійнихзахворювань,характернихдляданої

професії(видуробіт); вивченняпередовогодосвідубезпечноїорганізаціїпрацітавиконання

відповідних робіт,визначення найбезпечніших методів та прийомів їх виконання.

398

2.3.Вимогиінструкційвикладаютьсявідповіднодопослідовності технологічногопроцесуізурахуваннямумов,уякихвиконуєтьсяданий вид робіт.

2.4.Інструкції повинні містити такі розділи: загальні положення; вимоги безпеки перед початком роботи; вимоги безпеки під час виконання роботи; вимоги безпеки після закінчення роботи; вимоги безпекиваварійнихситуаціях.

За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи. Наприклад, у примірних інструкціях може бути передбачений розділ «Вступ»,уякомувідображаютьсявідповідні положеннязаконодавства Українипропрацю та охоронупраці,вказівки щодопорядкувнесення змінідоповненьдоцихінструкційтощо.

Для розміщення матеріалів, які доповнюють основну частину інструкцій,ілюструютьчиконкретизуютьїїокремівимоги,можебути включений розділ «Додатки». У цьому ж розділі може бути наведений перелікнормативнихактів,напідставіякихрозробленаінструкція.

2.5.Розділ«Загальніположення»повиненмістити:

відомостіпросферузастосуванняінструкції; загальнівідомостіпрооб’єктрозробки:визначенняробочогомісця

працівникаданоїпрофесії(видуробіт)взалежностівідтривалостійого перебуваннянаньомупротягомробочоїзміни(постійнечинепостійне); коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що застосовуєтьсянацьомуробочомумісці,виробничійдільниці,вцеху; умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професієюабодовиконаннявідповідноговидуробіт(вимогищодовіку, стажу роботи, статі, стану здоров’я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці,

інструктажів,перевіркизнаньтощо); вимогиправилвнутрішньоготрудовогорозпорядку,щостосуються

питань охорони праці для даного виду робіт або професії, а також відомостіпроспецифічніособливостіорганізаціїпраціітехнологічних процесівтапроколотрудовихобов’язківпрацівниківданоїпрофесії(що виконуютьданийвидробіт);

характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;

399

переліквидівспецодягу,спецвзуттятаіншихзасобівіндивідуального захисту,щоналежатьдовидачіпрацівникамданоїпрофесії(видуробіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умовнаних;

вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватисьпрацівникпідчасвиконанняроботи.

2.6.Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» повинен містити:

порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого обладнання або технологічногопроцесу;

порядокпідготовкиробочогомісця,засобівіндивідуальногозахисту; порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроївнебезпечнихзонмашинімеханізмів,пускових,запобіжних, гальмовихіочиснихпристроїв,системблокуваннятасигналізації,вентиляціїтаосвітлення,знаківбезпеки,первиннихзасобівпожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення)

тощо; порядокперевіркинаявностітастанувихіднихматеріалів(сировини,

заготовок,напівфабрикатів); порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності

обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

2.7.Розділ «Вимогибезпеки підчас роботи»повинен містити: відомостіщодобезпечноїорганізаціїпраці,проприйомитаметоди

безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;

правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що являють небезпекудляпрацівників;

правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних і вантажопідіймальнихзасобіві механізмів,тари; вимогибезпекипри

400

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]