Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

Додаток 3

до пункту 4.3.9 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Форма титульного аркуша інструкції з охорони

праці, що діє на підприємстві

______________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Інструкціязохорони праці№______

___________________________________

(назва)

__________________________

(місце видання)

Додаток 4

до пункту 4.3.9 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Форма першої сторінки інструкції з охорони

праці, що діє на підприємстві

______________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Затверджено Наказ_______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

(найменування підприємства)

____________________№______

(число, місяць, рік)

Інструкціязохорони праці№______

___________________________________

(назва)

(Текстінструкції)

411

Додаток 5

до пункту 4.3.9 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Форма останньої сторінки інструкції з охорони

праці, що діє на підприємстві

(Текстінструкції)

___________________________

__________

____________________

(посада керівника підрозділу

(особистий

(прізвище, ініціали)

(організації) - розробника)

підпис)

 

Узгоджено:

 

 

Керівник(спеціаліст) служби

 

 

охоронипраціпідприємства

__________

_____________________

 

(особистий

(прізвище, ініціали)

 

підпис)

 

Юрисконсульт

__________

_____________________

 

(особистий

(прізвище, ініціали)

 

підпис)

 

Головнийтехнолог*

___________

_____________________

 

(особистий

(прізвище, ініціали)

 

підпис)

 

_______________

* У разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає службаохорони праці.

412

Додаток 6

до пункту 5.1 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Журнал реєстраціїінструкційзохоронипрацінапідприємстві

Дата

Наймену-

Дата

Код або Плановий Посада,пріз-

Підпис

з/п реєст-

вання-

зат-

номер

 

термін вище, ініціа-

особи,

 

рації

інструк-

верд-

інструк-

перегля-

лиособи, яка якапро-

 

 

ції

ження

ції

ду інст-

проводила

водила

 

 

 

інст-

 

 

рукції

реєстрацію

реєст-

 

 

 

рукції

 

 

 

 

 

рацію

 

 

 

і вве-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

їїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дію

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

 

 

 

 

 

 

 

ФорматА4(210 297)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

 

 

 

 

 

до пункту 5.3 Положення

 

 

 

 

 

 

про розробку інструкцій

 

 

 

 

Журнал

з охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облікувидачі інструкцій з охорони праці на підприємстві

Дата

Код або Найме-

Підрозділ

Кількість

Посада,

Підпис

з/п видачі номер нування

(служба),

виданих прізвище, одержу-

 

інст--

інстру-

 

якому ви-

примірни-

ініціали

вача

 

рукції

кції

 

данаін-

 

ків

 

одержува-

інструк-

 

 

 

 

струкція

 

 

чаінст-

ції

 

 

 

 

 

 

 

 

рукції

 

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

ФорматА4(210 297)

413

414

Додаток 10

Основні бойові токсичні хімічні речовини

Отруйна

Бойовий

Індикація

Характерні

Стійкість

Дія на організм та

Засоби

Заходи

речовина,

стан

 

властивості

влітку

взимку

симптоми ураження

захисту

першої

їїшифр

 

 

 

 

 

 

 

допомоги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нервово паралітичної дії

Отруйніречовинисмертельноїдії

 

 

Рідина без кольо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ру, без запаху

 

 

 

 

 

Зарин

паро-

 

або з запахом

до 15 год

до8 діб

 

 

 

(GB)

подібний

 

фруктів, легко

 

 

 

 

 

 

 

 

змішується

 

 

 

 

 

 

 

 

з водою,

 

 

На нервову систему

Одягти

 

 

 

ІТ-44

сорбується

 

 

(пригнічують ацетил-

протигаз,

Ввести

 

 

(червоне

Рідинабез

 

 

холінестеразу).

засоби

антидот

 

 

кільце

кольору, або з

 

 

Міоз, затруднене

індивідуаль-

(афін чи

 

 

і крапка).

жовтуватим

 

 

дихання, нудота,

ного захисту,

бутаксим)

Зоман

капельно-

ІТ-51

відтінком, має

до6 діб.

до

блювота,

обробити

з індивіду-

(GD)

рідинний

(червоне

запах камфори,

 

2,5 міс.

безрозсудні дії,

вражені

альної

 

 

кільце

з водою не змі-

 

 

відсутня

місця дега-

аптечки

 

 

і дві

шується, легко

 

 

координація рухів,

заційним

(не більше

 

 

крапки)

сорбується

 

 

втрата свідомості,

пакетом

двох шприц-

 

 

 

Масляниста,

 

 

судороги

(ІПП-8; 9; 10)

тюбиків)

 

 

 

жовто-коричнева,

 

 

 

 

 

V-гази аерозоль,

 

гігроскопічна,

 

 

 

 

 

(Vx)

капельно-

 

низько летюча .

до10 діб

до 4 міс.

.

 

 

 

рідинний

.

рідина, з різким

 

 

 

 

 

 

 

 

неприємним

 

 

 

 

 

 

 

 

запахом

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗАГАЛЬНООТРУЙНОЇДІЇ

 

 

 

Легко летюча

 

 

 

 

Роздавити

 

 

 

рідина без

 

 

 

 

ампулу з

 

 

 

кольору, з

 

 

На нервову систему,

 

амілнітри-,

 

 

 

запахом мигдалю

 

 

кисневе голодування,

 

том швидко

Синильна

 

ІТ-45

або вишневих

 

 

порушення внут-

 

ввести

кислота

паро-

(три

кісточок, добре

 

не

рішньоклітинного

 

антидот під

(АС)

подібний

зелених

розчиняється

до 3 год

застосо-

і тканинного дихання

 

протигаз

 

 

кільця)

у воді та

 

вується

(пригнічення

 

(не більше

 

 

 

органічних

 

 

ферменту

Одягти

двох ампул),

 

 

 

розчинниках,

 

 

окислення глюкози).

протигаз

штучне

 

 

 

змішується

 

 

Металевий присмак

і винести

дихання

 

 

 

з хлорцианом

 

 

у роті, дерть у горлі,

уражених

при його

 

 

 

Рідиназі

 

 

запаморочення,

із зараженої

зупинці

 

паро-

 

специфічним

 

 

порушення

атмосфери

Роздавити

 

подібний

ІТ-45

запахом, що

 

 

координації.

або внести

ампулу з

Хлор-

(має

(три

маскується під

 

 

Яскраво-рожеве

до сховищ

антиціа-

циан

здатність

зелених

отруйні речовини

 

 

забарвлення шкіри

 

ном, швидко

(СК)

прони-

кільця)

подразнюючої

 

 

обличчя, нудота,

 

ввести

 

кати

 

дії, у воді

до 3 год.

не

біль у грудях. Параліч,

 

антидот під

 

через

 

розчиняється

 

застосо-

уповільнення та

 

протигаз

 

ФПК)

 

погано, добре –

 

вується

зупинка дихання

 

(не більше

 

 

 

в органічних

 

 

 

 

двох

 

 

 

розчинниках

 

 

 

 

ампул),

 

 

 

і в синильній

 

 

 

 

штучне

 

 

 

кислоті

 

 

 

 

дихання при

 

 

 

 

 

 

 

 

його зупинці

415

416

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задушливоїдії

 

 

 

Газ без кольору

 

 

 

 

 

 

 

 

з запахом прілого

 

 

 

 

Залишити

 

паро-

ІТ-45

сіна або гниючих

 

 

 

 

у спокої,

Фосген

подібний

(три

фруктів, погано

від 20 хв.

 

Руйнування

Одягти

полегшити

(CG)

(застосо-

зеле-

розчиняється

до 3 год

до 1 доби

стінок легеневих

протигаз

дихання,

 

вується

них

у воді, добре –

 

 

альвеол в результаті

і винести

укрити від

 

з іпритом)

кільця)

в органічних роз-

 

 

чого заповнюється

уражених із

холоду, дати

 

 

 

чинниках, легко

 

 

простір альвеол

зараженої

гаряче питво,

 

 

 

гідролізується

 

 

плазмою крові, що

атмосфери

доставити до

 

 

 

Легко рухома

 

 

порушує газообмін,

(велика

медичного

 

 

 

рідина без кольо-

 

 

маса легень

кількість

пункту.

 

 

ІТ-45

ру з запахом

 

 

збільшується

свіжого

Штучне

 

 

(три

прілого сіна

 

 

від 500–600 г

повітря)

дихання

Дифосген

паро-

зеле-

і гниючих яблук,

 

 

до 2,5 кг

або внести

робити

(DP)

подібний

них

погано розчи-

3 год.

10–12

 

до сховищ

заборонено.

 

 

кільця)

няється у воді,

 

год.

 

 

Антидоту

 

 

 

добре – в органіч-

 

 

 

 

нема

Шкірно-наривної дії

 

них розчинниках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Універсальна клітинна

Одягти

Обробити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масляниста,

 

 

отрута, вражає шкіру

протигаз

вражену

 

 

 

жовтого кольору

 

 

з утворенням пухирців

та засоби

шкіруи роз-

 

 

 

рідина, з запахом

 

 

та язв, пари діють на

індивіду-

чином йоду

Іприт

пар,

ІТ-36

касторового

 

 

слизову оболонку

ального

промити очі

(HD)

аерозоль,

(одне

масла або часни-

 

і верхні дихальні шляхи,

захисту,

водою чи

(пере-

капель-

жовте

ку чи гірчиці, у во-

 

не

викликає ураження

обробити

2% розчином

гнаний но-рідин-

кільце)

ді розчинюється

до 4 діб

застосо-

нервової та серцево-

вражені

харчової соди,

іприт)

ний

 

незначно,

 

вується

судинної системи.

місця

промити рот,

 

 

 

добре – у бензині,

 

 

Спазм у грудині,

дегаза-

ніс, горло,

 

 

 

жирах, маслах

 

 

охриплість голосу,

ційним

надати медич-

 

 

 

та у розведених

 

 

сухість в горлі, нудота,

пакетом

ну допомогу.

 

 

 

спиртах

 

 

понос з кров‘ю

(ІПП-8; 9 ;10)

Антидоту нема

417

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отруйніречовини, якітимчасово виводятьз ладу

Психотропної (психохімічної) дії

 

 

 

Біла кристалічна

 

Специфічна дія на

Одягти

 

 

тонко-

 

речовина, без

 

центральну нервову .

протигаз

Ніс і

 

дисперс-

ІТ–46

смаку та запаху,

 

систему Фізичний

провести

носоглотку

Бі-зет

ний

(одне

не розчинна

до 10 год.

стан – тимчасова

часткову

промити

(BZ)

аерозоль

коричневе

в воді, добре –

 

сліпота, глухота;

санітарну

водою,

 

(дим)

кільце)

в хлороформі та

 

психічний стан –

обробку

ввести

 

 

 

кислотно-основ-

 

страх, безрозсудні дії, (ІПП–8; 9 ;10),

антидот

 

 

 

них розчинах

 

кольорові галюцинації

винести

анаприлін

 

 

 

Тверда речовина,

 

Запаморочення,

(вивести)

(подавляє

 

аерозоль ІТ–13-37

без кольору,

 

почуття

ураженого

дію отруйних

 

або

(два

смаку, запаху,

 

холоду, нудота,

з осередку

речовин).

LSD

розчин

жовтих

у воді практично

 

депресія або ейфорія,

ураження

LSD антидоту

 

солі

кільця)

нерозчинний,

від 20 хв. до 2 год.

втрата орієнтації

 

немає

 

у воді

 

помірно –

 

в часі та просторі

 

 

 

 

 

в органічних

 

 

 

 

Подразливої дії

 

розчинниках

 

 

 

 

ІТ–49

Тверда речовина,

 

Впливає на слизуваті

Одягти

Промити

 

 

 

 

 

(два

без кольору, із за-

 

оболонки, викликаючи протигаз,

ротову

Сі-ес

аерозоль

білих

пахом перцю.

до 2 год.

конюнктивіт, набряк вік,

винести

порожнину,

(CS)

 

кільця

В воді розчиняєть-

 

сильне подразнення

(вивести)

носоглотку,

 

 

і крапка)

ся помірно, роз-

 

і біль очей, ротової

ураженого

очі чистою

 

 

 

чиняється в аце-

 

порожнини, носоглотки,

з осередку

водою,

 

 

 

тоні та спиртах

 

кровотечу з носа,

ураження,

роздавити

 

 

 

Порошок жовтого

 

слиновиділення,

витрусити

та ввести

 

тонко-

ІТ–15-30

кольору без запа-

від 10 діб

кашель, риніт,

одяг від

ампулу з

Сі-ар

диспер-

(біле

ху і смаку, в воді

до 1 міс.

головний біль,

адсорбованих

антидотом

(CR)

сний

кільце

розчиняється

 

задишку,

аерозолів

(фіцилін) під

 

аерозоль

і крапка)

незначно, добре –

 

занепокоєння

 

шолом-маску

 

 

 

в органічних

 

 

 

протигаза

 

 

 

розчинниках

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Александров В. Н. Отравляющие вещества : учеб. пособие / В. Н. Александров, В. И. Емельянов. – М. : Воениздат, 1990. – 271 с.

2.Алексахин Р. М.Ядернаяэнергияибиосфера/Р. М. Алексахин. – М. : Энергоиздат, 1982. – 215 с.

3.Алексеенко И. Р. Последняя цивилизация? / И. Р. Алексеенко, Л. В. Кейсевич. – К. : Наук. думка, 1997. – 405 с.

4.Белов П. С. Экология производства химических продуктов из углеводородов, нефти и газа / П. С. Белов. – М. : Химия, 1992. – 256 с.

5.Беспамятнов Г. П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде / Г. П. Беспамятнов, Ю. И. Москалев. – Л. : Химия, 1985. – 528 с.

6.Большеротов А. Л.Системаоценкиэкологическойбезопасности строительства / А. Л. Большеротов. – М. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2010. – 216 с.

7.Бонд В. П. Радиационная гибель млекопитающих / В. П. Бонд, Т. М. Флиндер, Д. О. Ашамбо; пер. с англ. – М. : Атомиздат, 1971. – 223 с.

8.Вавилов А. М. Экологические последствия гонки вооружений / А. М. Вавилов. – М. : Междунар. отношения, 1984. – 176 с.

9.Валактэн Л.Субатомнаяфизика:ядраичастицы/Л. Валактэн. –

М. : Мир, 1986. – Т. 1. – 272 с.

10.Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. –

М. : Наука, 1989. – 261 с.

11.Вилли К. Биология / К. Вилли. – М. : Мир, 1968. – 800 с.

12.Долинин П. А. Справочник по технике безопасности / П. А. Долинин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 824 с., ил.

13.Екологічна безпека військ / М. С. Підлісна, І. Г. Мазор, Б. А. Катиренчук та ін. – К., 1998. – 130 с.

14.Екологічна безпека військ. Основні терміни та визначення : слов.-довід. / В. М. Литвак, Б. Г. Борчаковський, С. В. Мінка та ін. –

Х. : ХВУ, 2000. – 144 с.

418

15.Екологічнатарадіаційнабезпека:довідник/О. Г. Ольгінський, С. В. Мінка, О. В. Третьяков та ін.; за ред. О. Г. Ольгінського. – Х. : Вид-во НУА, 2003. – 275 с.

16.Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигірей, А. В. Мельников. – Львів : Афіша, 2000. – 458 с.

17.Зайцев Ю. В.Электронныеприборы,устройстваиинженерные сооружения для охраны окружающей среды / Ю. В. Зайцев, О. К. Назарьев. – Кишинев, 1990. – 274 с.

18.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»від25.06.1991,№ 1264-ХIIіззмін.ідоп.// Відом.Верхов. РадиУкраїни.–1991.–№ 41.–Ст.546; 1996.–№ 15.–Ст.707;1998. –

11/12. – Ст. 41.

19.Закон України «Про охоронупраці». – К., 1993. – 40 с.

20.Израэль Ю. А.Экологияиконтрольсостоянияприроднойсреды / Ю. А. Израэль. – М. : Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.

21.Калыгин В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях / В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян. – М. : Химия, 2006. – 520 с.

22.Ковалев Е. Е. Радиационный риск на Земле и в Космосе / Е. Е. Ковалев. – М. : Атомиздат, 1976. – 87 с.

23.Колобашкин В. Н. Радиационные характеристики ядерного топлива / В. Н. Колобашкин, П. Д. Рубцов, П. А. Ружанский. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 317 с.

24.Корнеев Н. А. Основы радиоэкологии сельскохозяйственных животных / Н. А. Корнеев, А. Н. Сироткин. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 208 с.

25.Корнеев Н. А. Снижение радиоактивности в растениях и продуктах животноводства / Н. А. Корнеев, А. Н. Сироткин, И. В. Корнеева. – М. : Атомиздат, 1977. – 198 с.

26.Коузов П. А. Очистка от пыли и газов воздуха в химической промышленности / П. А. Коузов. – Л. : Химия, 1982. – 320 с.

27.Кульский Л. А.Технологияочисткиприродныхвод/Л. А. Кульский, П. П. Строкач. – К. : Вищ. шк., 1986. – 352 с.

28.Лобачев А. И. Безопасность жизнедеятельности / А. И. Лобачев. – М. : Высш. образование, Юрайт, 2009. – 368 с.

419

29.Маршалл В. Основные опасности химических производств /

В. Маршалл. – М. : Мир, 1989. – 672 с.

30.Мінка С. В. Безпека життєдіяльності : навч.-метод. посіб. / С. В. Мінка, А. С. Мінка. – 2-е вид., доповн. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 212 с.

31.Мінка С. В. Основи екологічної безпеки військ : слов.-довід. / С. В. Мінка, І. І. Попов, А. З. Гризунов. – Х. : ХВУ, 2001. – 298 с.

32.Моисеев А. А. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене/А. А. Моисеев,В. И. Иванов.–М.:Энергоатомиздат,1990. – 251 с.

33.Москалев Ю. И.Отдаленныепоследствиявоздействияионизирующих излучений / Ю. И. Москалев. – М. : Медицина, 1991. – 464 с.

34.Немец О. Ф. Справочник по ядерной физике / О. Ф. Немец, Ю. В. Гофман. – К. : Наук. думка, 1975. – 415 с.

35.Немец О. Ф. Ядерные реакции / О. Ф. Немец, К. О. Тере-

нецкий. – К. : Вищ. шк., 1977. – 243 с.

36.Никберг И. И. Ионизирующая радиация и здоровье человека / И. И. Никберг. – К. : Здоров’я, 1989. – 270 с.

37.Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічнінормативи.–К.:Вид-вополіграфіїУкр.центрудержсанепід- нагляду України, 1997. – 121 с.

38.Петров И. Р. Влияние СВЧ-излучений на организм человека

иживотных / И. Р. Петров. – Л. : Медицина, 1970. – 212 с.

39.Поляков Ю. А.Радиоэкологияидезактивацияпочв/Ю. А. Поляков. – М. : Атомиздат, 1970. – 303 с.

40.Пресман А. С. Электромагнитные поля и живая природа /

А. С. Пресман. – М. : Наука, 1968. – 300 с.

41.Пристер Б. С. Закономерности миграции радионуклидов в системе«почва –растение –животное»натерритории,подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС / Б. С. Пристер, Л. В. Перепелятникова, В. В. Халеев // І Всесоюзный радиобиологическийсъезд(21–27августа1989 г.,Москва,Пущино). –

М., 1989. – 511 с.

42.Пристер Б. С. Основы сельскохозяйственной радиологии / Б. С. Пристер. – К. : Урожай, 1991. – 471 с.

43.Радиация. Дозы, эффекты, риск. – М. : Мир, 1998. – 79 с.

420

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]