Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

(масових) нітрату, пористістю близько 50 % може вибухати від детонації.Припустимийвмістнітратунатріювбітуміприйнятийрівним40%.

Нині розроблені способи змішування відходів з поліетиленом. Останнім часом проводяться дослідні роботи щодо включення РРВ до поліетилену. Перевагою поліетилену над бітумом є можливість твердіння РРВ з великим вмістом органічних речовин (розчинників), що сильно розріджують бітум, а також більш висока вогнестійкість поліетилену. Якщо бітум, що містить до 60% солей, самозаймається при температурі 330 °С, поліетилен, що містить 40 % солей, самозаймається тільки при 440 °С.

Нарівні зполіетиленомдосліджується внесеннярідкихрозчинних відходів у деякі види смол. РРВ змішується з речовиною, що зв’язує, а після додання до неї каталізатора відбувається полімеризація

ітвердіннясуміші.ОтверділіРРВявляютьсобоюгомогеннуструктуру, стійку до впливу радіації і хімічно активних речовин, не схильну до плавлення і запалення за високих температур.

Поховання РРВ у глибинні шари Землі розглядається як один з перспективних методів знезаражування РРВ і нині вивчається та застосовується на практиці в нашій країні і за кордоном. Перевагою глибинного поховання є простота і надійність процесу (порівняно з іншими методами поховання), а також відмова від глибокого концентрування РРВ, що приводить до здешевлення технології приблизнона40%.

Однимзваріантівглибинногопохованняєвиведеннявідходівпісля твердіння в покинуті соляні шахти. За рахунок тепла радіоактивного розпаду відбувається пластична деформація солі, і блоки за короткий час щільно занурюються в неї, що надійно оберігає навколишнє середовище від забруднення.

Іншим варіантом є закачування РРВ під великим тиском спільно з цементоміглиноювнепроникніформаціїсланцівнаглибинудо300 м

ібільше.УСШАведутьсядослідженнязпохованняРРВукристалічні утворення на глибині до 600 м. Розрахунковим шляхом установлено, щомаксимальнепересуваннярадіонуклідастронціюзтакогосховища за 600 років становитиме 12,2 км.

МожливістьпохованняРРВуглибиннігеологічніформаціїшироко вивчаєтьсяякунашійкраїні,такізакордоном.Передусімвизначається

301

придатністьгеологічнихформаційдоприйманнярадіоактивнихвідходів: наявність водостійких шарів, рух реліктових вод, фізико-хімічні властивості ґрунту тощо.

Відходи, що направляються на закачування, не повинні бути агресивнимищодопорід,тобтоспричинятиїхруйнування,іприконтакті з ґрунтовими водами не повинні спричиняти реакцію з утворенням розчиннихсполук.

Склованняполягаєузмішуваннівідходівзіспеціальнимидодатками іпрожарюванніпритемпературі1 300–1 500°С.Процесотриманняскла здійснюється у дві стадії. На першій стадії рідкі радіоактивні відходи разом зі склоутворювальним додатком (фосфатною кислотою або боросилікатнимфлюсом)зазнаютьглибокогоконцентруванняметодом дистиляції і видалення нітрату за рахунок їх розкладання при високій температурі. На другій стадії отриманий сиропоподібний продукт у платиновому плавителі перетворюється на скло, яке виливається в ємність, призначенудля поховання. Недоліком процесу є складність отримання початковогопродукту досить високогоступеня концентру- ванняісильнепіноутвореннязарахунокповерхнево-активнихречовин, що містяться у відходах.

В іншому варіанті рідкі відходи розпилюються в камері, що нагрівається, відбувається швидке випаровування води і розкладання нітрату.Отриманийсухийматеріалспільноздодаткамиподаєтьсяу плавильно,деутворюєтьсясклянийсплав.Найпростішимєметодобробки склом утиглі разової дії. Рідкі відходи і флюси подаються у тигель, де спочаткузневоднюються,апотімплавляться.Післяохолодженнясплав ховається разом з тиглем.

Скловання пов’язане із застосуванням складного обладнання, працює при високих температурах, тому воно раціональне тільки для твердіння високоактивних відходів, що є на заводах з переробки опроміненогоядерногопалива.

Цементування. Включення низько активних рідких відходів до складуцементнихблоків–завданняпорівнянопросте,алеоб’ємблоків виходить великим, а сам метод малоефективним. Прийнято піддавати цементуванню відходи з активністю не нижче 105 Бк/л. Для цементуваннявикористовуєтьсяпортландцементмарки500,співвідношення міжвідходамиіцементомдорівнює1:0,7.Оскількиприконтактізводою

302

відбувається значне (до 30 %) вимивання радіонуклідів із цементних блоків,їхдоводитьсязберігативспорудахзнадійною гідроізоляцією.

ДоцільновідправлятицементнийрозчинзРРВусховища твердих радіоактивних відходів. Розчин заповнює всі пустоти між твердими відходами, і все, що відійшло, перетворюється в єдиний цементний моноліт.Ізрадіоактивногоцементногорозчинуможнавиготуватиблоки, які треба зберігати в земляних сховищах, захищених від проникнення ґрунтовихвод.Уцементнихблокахкращезакріплюєтьсяніобійірутеній, гірше–стронційіцезій.Кращірезультативиходятьпривведенніврозчин свіжепрожареногооксидукальцію,якийхімічнозв’язуєводу,утворюючи гідрооксид.

Недолікамицементування,крімвилуговуваннярадіонуклідів,євеликі сумарні об’єми відходів, що видаляються на поховання, і відносна дорожнеча цементу.

СТАВКИ БІОЛОГІЧНІ являють собою каскад ставків, що складаютьсяіз3–5ступенів,крізьякізневеликоюшвидкістюпротікає освітлена або біологічно очищена стічна вода.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ(умедицинітабіології)–повнезнищенняживих мікробівтаспор; здійснюєтьсяпіддієюфізичнихфакторів,фільтрації, нагрівутощо.

СТІЙКІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ – здатність екосистеми зберігати свою структуруі функціональні особливості підчас впливузовнішніх факторів.

СТРЕС – сукупність неспецифічних реакцій, які виникають під впливом будь-яких сильних впливів і супроводжуються перебудовою захисних систем організму.

СТРОНЦІЄВА ОДИНИЦЯ – прийнятий виразник концентрації стронцію в біологічних об’єктах щодо вмісту у них кальцію. Одна стронцієваодиницявідповідаєвмісту1 пікокюрі(10–12 Кі)стронцію-90 на1 грамкальцію (1 пікокюрі на1грамкальцію).

СТРОНЦІЙ – лужноземельний метал ІІ групи періодичної системи. За хімічними властивостями стронцій близький до кальцію. Відомі ізотопи від 81Sr до 97Sr. Найбільший практичний інтерес являє радіоізотоп 90Sr з періодом піврозпаду 27,5 років. Цей ізотоп утворюється в ядерних реакторах і при вибухові атомних бомб. Велика частина радіоактивного стронцію-90 залишається у верхньому

303

5-сантиметровому шарі землі (у пісках він проникає на глибину 30– 45 см).Стронцій-90розчинюєтьсяводоюішвидкозасвоюєтьсяросли- нами.Нині,узв’язкузвипробовуваннямядерноїзброї,збільшивсявміст 90Sr у біосфері, а також в організмах тварин і людини. Стронцій-90 накопичується переважно у кістках і виводиться дуже повільно. Він небезпечнийтим,щонакопичуєтьсяпосусідствузнайрадіочутливішим органом людини – червоним кістковим мозком. У віддалені терміни в окремихконцентраціях90Srможеспричинятипухлини(остеосаркоми).

СУБЛЕТАЛЬНЕ ПОШКОДЖЕННЯ – радіаційна зміна, яка сама по собі не веде до загибелі клітини, але посилює цей процес при повторномуопроміненні.

СУЛЬФУРУ ОКСИДИ – хімічні сполуки сульфуру з оксигеном, у молекулах яких усі атоми оксигену безпосередньо пов’язані із сульфуром і не пов’язані між собою. Сульфуру (IV) двоокис (SO2) – газ без кольору з різким запахом, густина 2,926 кг/м3 – отруйний.

СЦИНТИЛЯТОРИ – люмінофори, в яких під дією іонізуючих випромінювань або елементарних частинок виникають світлові спалахи –сцинтиляції.

СЦИНТИЛЯЦІЙНИЙ ЛІЧИЛЬНИК – прилад для реєстрації та дослідження іонізуючого випромінювання або елементарних частинок,діяякихґрунтуєтьсянафіксаціїсцинтиляцій.

Т

ТВЕРДІ РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ – тверді відходи, що містятьрадіоактивні речовини.

Твердівідходивважаютьсярадіоактивними,якщорівнізабруднення поверхонь перевищують 500 -частинок/хв або 5 000 -частинок/хв, щовизначаютьсянаплощі100 см2,їхпитомаактивність(Кі/кг)більше 2·10–6 Кі/кг для -активних речовин, більше 1·10–7 для -активних речовинібільше2·10–7 Кі/кгдля -активнихречовин(длярадіонуклідів трансурановихелементівбільше1·10–8 Кі/кг).

ТЕПЛОВИДІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ (ТВЕЛи) – конструктивні елементи ядерного реактора, що містять ядерне паливо, яке під час роботи реактора виділяє тепло.

304

ТЕРМІТ, ТЕРМІТНА СУМІШ – порошкоподібна суміш алюмініюзоксидамиметалів,щоздатнаінтенсивнозгорати,виділяючи великукількість тепла.

ТЕРМОДЕСТРУКТОР – агрегат для деструкції озону після використання його для очищення води. Розкладання озону проводять нагріванням газу до температури 340–350 °С.

ТЕРМОСФЕРА – шар атмосфери над мезосферою на висоті 80– 1 000 кмвідповерхніземлі,щохарактеризуєтьсяшвидкимзростанням температур до висоти 200–300 км. Температура в цьому шарі досягає приблизно1 500°С.

ТЕРМОЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ – ядерні реакції між легкими атомнимиядрами,щовідбуваютьсяпривисокихтемпературах(вище107 К).

ТЕТРАЕТИЛПЛЮМБУМ Рb(C2H5)4 – металоорганічна сполука, без кольору, масляниста легка рідина; густина 1 652 кг/м3, Ткип = 195 °С. Отруйний. Застосовується як домішка до пального автотранспорту.

ТИМУС–найважливішийорганімунноїсистеми.Уньомупостійно йдедозріванняі«навчання»лімфоцитів.Дужечутливийдоопромінення.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ–здатністьорганізмівпереноситивідхилення факторів середовища від оптимальних для них значень.

ТРИТІЙ – радіоактивний ізотоп гідрогену (3Н). Максимальна енергія розпаду 0,118 МеВ. Період піврозпаду – 12,41 р., -випромі- нювач. Вміст тритію в об’єктах навколишнього середовища залежить відприроднихпроцесів(впливнейтронівкосмічноговипромінювання на атоми гідрогену), виробничої діяльності людини (випробування ядерної зброї, робота ядерно-енергетичних установок). Природний компонентзумовлюєвмісттритіюуводівідкритихводоймищумежах від 0,1 до 1,0 кБк м–3.

Середнііндивідуальнідози,якіформуютьсязарахунок тритію,що потрапив в організм, виражаються у відносно невеликих величинах (одиниці – десятки одиниць мкЗв год-1), при цьому доза опромінення від природного компонента дорівнює близько 0,02 мкЗв год-1. Однак в окремихвипадкахіндивідуальнітаколективні(популяційні)дозидля густонаселених регіонів країни можуть бути значно більшими за наведені,особливоврайонахрозміщенняАЕС.

305

У

УДАРНА ХВИЛЯ – тонка перехідна межа, у якій відбуваються стрибкоподібнізмінитиску,густини,температуриішвидкостічастинок речовини; розповсюджуєтьсяізнадзвуковою швидкістю.

УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ – це комплекс заходів із завчасним будівництвом захисних споруд, а також пристосуванням наявних приміщень для захисту населення і підтримання їх у готовності до використання. Захисні споруди за своїм призначенням і захисними властивостями поділяються на сховища, протирадіаційніукриття(ПРУ)інайпростішіукриття–щілини.

Сховища–цеінженерніспоруди,якізабезпечуютьнадійнийзахист людейвідусіхвражаючихфакторівядерноговибуху,отруйнихіСДЯР, бактеріальних засобів і вражаючих факторів звичайної зброї, обвалів

іуламків зруйнованих будівель і споруд. Класифікуються вони по захисних властивостях, місткістю, місцю розміщення, забезпеченню фільтровентиляційним обладнанням і часом побудови. По місткості сховища поділяються на: малі – до 150 осіб, середні – від 150 до 450, великі – понад 450 осіб. По місцю розташування – на вбудовані, які розміщені у підвальних приміщеннях будівель, та окремо побудовані позабудівлями.Позабезпеченнюфільтровентиляційнимобладнанням – промисловоговиготовленняіспрощене,виготовленезпідручнихматеріалів.Почасупобудовина:побудованізавчасноішвидкоспоруджені.

Сховища будуються з урахуванням таких вимог: забезпечувати захист людей від усіх вражаючих факторів, безперервне перебування в них людей не менше двох діб, розташування на місцевості, що не затоплюється на відстані від ліній водостоку і каналізації, мати входи

івиходизтимступенемзахисту,щойосновніприміщення,анавипадок їх завалу – аварійні виходи. Мати вільні підходи, де не повинно бути матеріалів, які горять або дуже димлять, висота основних приміщень не менше 2,2 м і рівень полу, вище ґрунтових вод не менш як на 20 см.

Сховища складаються з основного приміщення для розміщення людей і допоміжних приміщень: входів, для фільтровентиляційного обладнання, санітарного вузла, для дизельної установки, резервуарів

306

для води чи артезіанських свердловин, для продуктів харчування, медичної кімнати, тамбур-шлюзи, тамбури (рис. 18).

Площуприміщення,призначеногодляукриттялюдей,розраховують на одну особу 0,5 м2 при двоярусному і 0,4 м2 – при триярусному розміщенні нар, у робочих приміщеннях пунктів управління – 2 м2 на одного працюючого, місця для сидінь розміром 0,45 0,45 м, а для лежання–0,55 1,8 м.Щобусховищенепроникалоповітря,забруднене радіоактивнимиречовинами,отруєненебезпечнимихімічнимиречовинамиізараженебактеріальнимизасобами,вономаєбутигерметичним.

Аварійнийвихід–цепідземнагалереязвиходомнатериторію,яка не завалюється, через вертикальну шахту і навіс. Аварійний вихід закриваєтьсязахисно-герметичнимивіконницями,дверимадлязахисту від ударної хвилі. Навіс розміщується від будівель на відстані, яка дорівнюєполовинівисотинайбільшоїбудівліплюс3 м–цеієтериторія, яка не завалюється.

Уфільтровентиляційномуприміщеннірозміщуєтьсяфільтровентиляційнийагрегат,якийвентилюєприміщенняіочищаєзовнішнєповітря відРР,хімічнихречовинібактеріальнихзасобів.Фільтровентиляційна системаможепрацюватиудвохрежимах:чистоївентиляціїтафільтровентиляції.У першомурежимі повітряочищається відгрубо дисперсного радіоактивного пилу, а в другому – від решти радіоактивних речовин,атакожотруйнихречовинібактеріальнихзасобів.Крімцього, можебутирежимповноїізоляціїсховищазрегенерацієюповітряуньому.

Протирадіаційне укриття (ПРУ) – це захисна споруда, яка забезпечуєзахистунійлюдейвідрадіоактивнихречовиніопромінення взонахрадіоактивногозабрудненнямісцевості,отруйнихісильнодіючих ядучихречовин,біологічнихзасобівукраплинно-рідинномувиглядіта світловоговипромінюванняядерноговибуху,наслідківурагану.Захисні властивостіпротирадіаційнихукриттівоцінюютьсякоефіцієнтомзахисту, який показує, у скільки разів доза радіації на відкритій місцевості на висоті 1 м більшавід дози радіації в укритті,тобто коефіцієнт захисту показує,ускількиразівПРУпослаблюєдіюрадіації,авідповідноідозу опроміненнялюдей.

Протирадіаційні укриття можуть обладнуватись насамперед у підвальних поверхах будинків і споруд. Підвали в дерев’яних одноповерховихбудинкахослаблюютьдозурадіації у7разів,авжитлових

307

одноповерховихкам’яних(цегляних)будинках–у40,удвоповерхових –

у100,середнячастинапідвалукількаповерховогокам’яногобудинку–

у800–1000 разів. При невисоких рівнях радіації, а також для захисту відбактеріальнихзасобів,парівотруйнихісильнодіючихядучихречовин можнавикористовуватикам’яні (цегляні) абодерев’яні будівлі.

При виборі та підготовці укриттів для захисту від радіоактивних речовин слід враховувати захисні властивості будівельних матеріалів таокремихконструкцій.Здатністьбудівельногоматеріалуослаблювати

Рис. 18. План сховища:

1 – захисні герметичні двері; 2 – шлюзові камери; 3 – санітарно-побутові відсіки; 4 – основні приміщення для розміщення людей; 5 – галерея і навіс аварійного виходу; 6 – фільтровентиляційна камера; 7 – медична кімната; 8 – комора для продуктів

потікрадіоактивнихвипромінюваньхарактеризуєтьсящільністюі товщиноюшаруполовинногоослабленняматеріалу,тобтопевноїтовщини шару матеріалу, при проходженні через який інтенсивність радіоактивних випромінювань зменшується у два рази. Оцінюючи захисні властивості будинківтаукриттів,слід звернутиувагунаті частини,де можливе проникнення радіоактивного пилу, небезпечних хімічних речовин.Такимимісцямивбудинкахєвікна,двері,вентиляційніотвори і продухи в цоколі будинку, пічні труби, димарі, топкові отвори. Небезпечним є потрапляння радіоактивного пилу на горища, бо це збільшить дозуопромінення людей,які перебуваютьубудинку.

308

УЛЬТРАЗВУК – пружні хвилі з частотами вище 20 кГц. Хоч людина суб’єктивно не сприймає ці коливання, ультразвук негативно впливаєнаїїздоров’я.

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – електро-

магнітневипромінюванняздовжиноюхвилівід10до400 нм,якезаймає найбільшкороткохвильовийдіапазоноптичногоспектра.

УРАГАН – вітер великої руйнівної сили і значної тривалості, швидкістьякогоприблизнодорівнює32 м/сі більше.Найважливішою характеристикою урагану є швидкість вітру. Із табл. 17 видно зв’язок швидкості вітру з назвою режимів (за шкалою Бофорта). Розміри ураганів досить різні. Зазвичай за його ширину беруть ширину зони катастрофічнихруйнувань.Частодоцієїзонидодаютьтериторіювітрів штормової сили з порівняно невеликими руйнуваннями. Тоді ширина урагану виміряється сотнями кілометрів, іноді досягаючи тисячі. Для тайфунів (тропічних ураганів Тихого океану) смуга руйнувань становитьзазвичай15–45 км.Середнятривалістьурагану–9–12 днів. Часто зливи, що супроводжують ураган, виявляються набагато небезпечнішимисамогоураганноговітру.

Ураганний вітер руйнує міцні та зносить легкі будівлі, спустошує засіяніполя,обриваєпроводиівалитьстовпилінійелектропередачіта зв’язку, ушкоджує транспортні магістралі та мости, ламає і вириває з коренями дерева, ушкоджує і топить судна, спричиняє аварії на комунально-енергетичнихмережахувиробництві.Буваливипадки,коли ураганний вітер руйнував дамби і греблі, що призводило до великих повеней, скидав з рейок потяги, зривав з опор мости, валив фабричні труби, викидав на сушу кораблі.

Ураганні та штормові вітри у зимових умовах часто призводять до виникненнясніговоїбурі,коливеличезнімасиснігузвеликоюшвидкістю переміщаютьсязодногомісцянаінше.Улітнюпорусильні зливи,що супроводжують урагани, досить часто є причиною таких стихійних явищ, як селеві потоки, зсуви.

Значніруйнуваннятатисячілюдськихжертвстворив ураганСенді, який зруйнував частину Нью-Йорку та частину штату Нью-Джерсі у жовтні2012р.

Урагани прийнято підрозділяти на тропічні та позатропічні. Тропічниминазиваютьурагани,щозароджуютьсяутропічнихширотах,

309

апозатропічними–віншихширотах.Крімтого,тропічніураганичасто підрозділяють на такі, що зароджуються над Атлантичним океаном і надТихим.Останніприйнятоназиватитайфунами.

Загальноприйнятої класифікації бурь немає. Найчастіше їх поділяютьнадвігрупи:вихровііпотокові.

Вихровібуріявляютьсобоюскладнівихровіутворення,обумовлені циклонічноюдіяльністюіпоширюютьсянавеликіплощі.

Потоковібурі –цемісцевіявища невеликогопоширення. Ураганам прийнято давати імена.

Для зменшення шкоди від дії урагану необхідно завчасно надати інформаціюпрозагрозуураганівібурь,зурахуваннямчасу,необхідного населенню для підготовки і заняття обраних місць захисту. Така інформаціяповиннаміститивідомостіпрочаспідходустихійноголиха до конкретного району, можливий характер його проявів і конкретні правила поведінки людей, що відповідають ситуації, яка складається. Населеннятакожінформуєтьсяпроможливостівиникненняідіїсмерчів.

Сигнал оповіщення про загрозу ураганів, бурь і смерчів подається сиреною і дублюється через зовнішні гучномовці та квартирні радіоприймачі, а також місцеві радіомовні станції та телебачення.

 

 

 

Шкала Бофорта

Таблиця 17

 

 

 

 

Бали

Швидкістьвітру

Назва вітрового режиму

Ознаки

 

(миля/год)

 

 

0

0

– 1

затишок

дим йдепрямо

1

2

– 3

легкий вітерець

дим згинається

2

4

– 7

легкий бриз

листя ворушиться

3

8 – 12

слабкийбриз

листя рухається

4

13

– 18

помірний бриз

листя і пил летять

5

19

– 24

свіжий бриз

тонкі деревагойдаються

6

25

– 31

сильний бриз

гойдаються товсті гілки

7

32

– 38

сильний вітер

стовбуридерев згинаються

8

39

– 46

буря

гілки ламаються

9

47

– 54

сильнабуря

черепицяі труби зриваються

10

55

– 63

повна буря

дерева вириваються з коренем

11

64

– 75

шторм

повсюдні ушкодження

12

більш 75

ураган

великі руйнування

310

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]