Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

часу робочої зміни. Дія речовини на працівників у концентрації, що дорівнює ГДК р. з. м. р., не повинна повторюватись протягом робочої змінибільше,ніж 4 разиз інтерваламинеменше1 години.

ГДК р. з. с. з. – регламентоване значення концентрації шкідливої речовини у повітрі робочої зони для проміжку часу, що дорівнює 75% робочої зміни, але не більше, ніж 8 годин, за умов дотримання ГДК р. з. м. р.

ГРЕЙ (Гр) – одиниця дози опромінення у Міжнародній системі одиниць,приякійопроміненійречовинімасою1 кгпередаєтьсяенергія будь-якогоіонізуючоговипромінювання1 Дж(1 Гр=1 Дж/кг=102 рад).

ГРУПИКРОВІ–імуногенетичніособливостікрові,щодозволяють представникампевноговидуоб’єднуватисьвокремігрупи.Групакрові залежитьвіднаявностіверитроцитахдвохякісновідміннихаглютиногенів (антигенів), а у плазмі крові – аглютинінів (антитіл). Виявляють групу крові за допомогою реакції гемаглютинації. У людини 4 групи крові, у тварин понад – 12. Групи крові тварин не сумісні з групами кровілюдини.

ГУМУС–органічна речовина ґрунту, створенавнаслідок розпаду рослинних та тваринних залишків та продуктів життєдіяльності організмів. Складається із гумінових кислот, фульвокислот, гуміну та ульміну.Ґрунти,багатінагумус,маютьвисокуродючість,айоговтрата призводитьдовиснаженняґрунту.Нинівукраїнськихчорноземахвміст гумусу становить 4–6%.

ГУЧНІСТЬЗВУКУ–величина,щохарактеризуєслуховевідчуття даного звуку, залежить від інтенсивності (сили) звуку. Залежність між інтенсивністю звуку та відчуттям гучності звуку встановлена експериментальним шляхом. Початком відліку гучності прийнято вважати інтенсивність найслабкішого звуку, що називається порогом чутності (І0 = 10-12 Вт/м2). Гучність будь-якого звуку, що має інтенсивність I, буде дорівнювати I = 10lgІ/І0 дБ. Гучність звуку, що відчувається нашим вухом, пропорційна логарифму його енергії. Потокомзвуковоїенергіїназиваєтьсяенергія,щопроходитьза1 счерез одиницюплощі(Вт/м2).Одиницеюгучностієбел(Б).Протенапрактиці зручніше користуватися десятою часткою бела – децибелом. Якщо інтенсивність початкового звуку збільшується в 10 разів, то гучність звукузбільшуєтьсяна10 дБ.Наприклад,середнійрівеньрозмовноїмови

101

навідстані1 м–60 дБ(10-6 Вт/м2),шуммоторавантажногоавтомобіля 70 дБ (10-5 Вт/м2), больовий поріг людського вуха – 130 дБ (10 Вт/м2), щоможеспостерігатисяуприродіприсильнихударахгрому,увійськах підчас вибухівбоєприпасів.

Ґ

ҐРУНТ – особливе органо-мінеральне природне утворення, яке виникло внаслідок впливу живих організмів на мінеральний субстрат і розпадмертвихорганізмів,атакожвпливуприроднихводіатмосферного повітря на поверхневі горизонти гірських порід у різних умовах кліматуі рельєфувгравітаційномуполіЗемлі.

Д

ДАМПІНГ – скидання і поховання відходів у водних басейнах. ДДТ– стійкий пестицид, з допомогою якого майже повністю були знищені носії холери та черевного тифу, і тим самимзначно обмежена захворюваністьнаціхвороби.Завідкриттяінсектициднихвластивостей ДДТ у 1937 р. П. Мюллер одержав Нобелівську премію. ДДТ здатен акумулюватися в організмах рослин і тварин і може переміщуватися

навеликівідстанітрофічнимишляхами.

ДЕАЕРАЦІЯ – вилучення із води розчинених у ній газів. ДЕГАЗАЦІЯ–видаленняотруйниххімічнихречовинзішкіряного

покривулюдини,одягу,взуття,транспортнихзасобів,предметів,зякими стикається людина. Зазвичай здійснюється за допомогою хімічних сполук,щоруйнуютьотруйніречовиниіперетворюютьїхнанетоксичні сполуки.

ДЕГІДРАТАЦІЯ – процес вилучення води з певної речовини. ДЕЗАКТИВАЦІЯ – видалення зі шкіри людини, одягу, взуття, транспортних засобів, предметів, з якими контактує людина, радіоактивних хімічних сполук. Здійснюється шляхом змиття радіоактивних

речовин розчинниками, що містять ПАВ.

102

ДЕЗІНТОКСИКАЦІЯ–комплексреакційорганізму,спрямований назменшеннябіологічноїактивностіта концентраціїотрути.

ДЕЗОДОРАЦІЯ – сукупність заходів, спрямованих на усунення неприємнихзапахів,якіутворюютьсявідгниттяорганічнихсубстратів.

ДЕМПФІРУВАННЯ – примусове гасіння коливань або зменшенняамплітудиколиваньдоприпустимихзначень.

ДЕНУДАЦІЯ–переміщенняпродуктіввивітрюваннягірськихпорід піддієюсилитяжіння,води,вітру,льодуіснігу.

ДЕСИКАНТИ – хімічні отруйні речовини, що використовуються дляприскореннявисушуваннякультурнихрослиннакорені.

ДЕСИКАЦІЯ – перед збиранням урожаю хімічне підсушування культурнихрослиннакоренідляприскоренняїхдозрівання.

ДЕСОРБЦІЯ – віддача поглинутої під час процесу адсорбції речовинизповерхніпоглинача.

ДЕСТРУКЦІЯ–процесрозкладанняорганічнихречовинпомерлих організмів до більш простих складів, здійснюваний редуцентами (бактеріями, грибами, дощовими хробаками тощо).

ДЕТОНАЦІЯ–хімічнеперетворення(окислення)вибуховоїречо- вини (ВР) з виділенням енергії. При розширенні стиснутих продуктів Д. стається вибух.

ДЕТРИТ – органічні залишки мертвих рослин, тварин та інших істот.

ДЕТРИТОФАГ – організм, який живиться детритом. ДЕФЛЯЦІЯ – вітрова ерозія, що супроводжується видуванням

з ґрунтового покриву більш дрібних частинок та їх перенесенням на великівідстані(чорні,бурі).

ДЕФОЛІАНТ – отруйна речовина, що використовується для знищеннялистярослин.

ДЖЕРЕЛО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (джере-

ло випромінювання) – об’єкт, що містить радіоактивну речовину чи технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створюватиіонізуючевипромінювання.

«ДІРКА» ОЗОНОВА – ділянка в озоновому шарі із заниженим (до 50 %) вмістом озону.

ДІЯ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ – зміни, що відбуваються в організмі

103

птахів,риб,ссавцівтаіншихвидівживихістотпіддієюрадіоактивного випромінювання.

Діяіонізуючоїрадіаціїнабагатоклітиннийорганізмвиявляєтьсяне тільки в реакції та наслідках, що розвиваються в окремих клітинах

ітканинах,алеі черезнайтіснішізв’язкиіпереплетенняфізіологічних функційворганізмівзагальнихреакціях,властивихорганізмуякєдиній складній біологічній системі. Як правило, існує певна залежність між мірою,рівнемрозвиткуорганізмівтаїхчутливістюдоіонізуючоїрадіації. Так,одноклітинніорганізмизначностійкіші,ніжбагатоклітинні;особливо висока радіочутливість притаманна ссавцям. Якщо, наприклад, для критеріюрадіочутливостівикористатитакийпоказник,якзагибель50% взятих у дослідження особин на 30-й день спостереження після опро-

мінення(ЛД50/30),товінвиявляєтьсярізнимдляокремихкласівживих організмів (табл. 4). Причини різної чутливості живих організмів до випромінювання повністю досі ще не з’ясовані. Різну чутливість холодно- і теплокровних організмів намагаються пояснити низькою температурою тіла і повільним обміном речовин у холоднокровних; разом з тим температура тіла і обмін речовин у птахів вищі, але вони

ібільшстійкідодіївипромінювання,ніжссавці.

Таблиця 4

Чутливість деяких організмів до іонізуючої радіації

Клас

Представник

Опромінення,рад

Ефект

Найпростіші

Амеба

100 000

ЛД50

Ракоподібні

Дафнія

6 500

ЛД100

Риби

Карась

1 500

ЛД50/30

Земноводні

Жаба

700

ЛД50/30

Тритон

3 000

ЛД50/30

 

Плазуни

Черепаха

1 500

ЛД50/30

Птахи

Кури

600–800

ЛД50/30

 

Кролик

800

ЛД50/30

Ссавці

Пацюк

600

ЛД50/30

Морськасвинка

300–350

ЛД50/30

 

 

Мавпа

550

ЛД50/30

104

Стійкістьдоопроміненняіракоподібнихпояснюєтьсяприсутністю

вїх організмах підвищеної кількості речовин, що мають захисну дію. У раківнапевнозахисноюдієюволодіютьамінокислоти,аміниідрібні поліпептиди,щоберутьучастьурегуляціїосмотичноготиску(уссавців регуляціяосмотичноготискуздійснюється,насамперед,задопомогою іонів Na,K, Mgтощо).

Певну роль у радіочутливості відіграє кількість хромосомних наборів у клітинах організму. Передбачається, що радіочутливість клітинипрямопропорційнадомасиядра,тобтокількостіДНК.

Чутливістьссавцівдоіонізуючоїрадіаціїзалежитьвідфізіологічного стану організму, умов його існування, індивідуальних особливостей. Більш чутливі до опромінення новонароджені ссавці і старі тварини, у першомувипадкузарахунокпідвищеноїактивностіклітин(особливо чутливий до опромінення ембріон тварин і людини), у другому – за рахунокпогіршенняздатностіклітиниітканинорганізмудовідновлення. Радіочутливістьтеплокровнихістотнопідвищуєвагітність.

Визначення індивідуальної радіочутливості (явище, яке досі поки щенемаєдостатньогопояснення)полягаєвтому,щозчисленноїгрупи тваринодноговиду,навітьвиведенихшляхомблизькородногосхрещування,частина(хочі незначна)можезагинутивід опроміненнядозою,

що становить менше половини ЛД50/30, а невеликий процент тварин переживаєопроміненнядозою,яка вдвічі перевищуєЛД50/30.

Ефект впливу іонізуючої радіації на організм людини і тварин залежитьвіднизкипричин,головнимизякихприйнятовважатирівень поглиненихдоз,часопроміненняіпотужністьдоз,об’ємтканиніорганів, щоопромінюються,видвипромінювання.

Ступеніпроменевогоураження,щорозвиваютьсяпісляопромінення, значноюміроюзалежатьвідтого,зазнаєопроміненнявсетілочитільки його певна частина. Досить, наприклад, у собаки при опроміненні її смертельноюдозоюекрануватиживітзтим,щобпопередитилетальний кінець. Інший приклад: при терапії злоякісних новоутворень у хворих

вураженійпухлиною тканиністворюєтьсяпоглиненадоза,щодосягає тисяч радіан, тобто доза, що у багато разів перевищує абсолютно смертельнудля людиниуразі загального опромінення.

Численнимидослідженнямибулодоведено,щоефектпроменевого впливу на організм залежить не тільки від поглиненої дози та її

105

фракціонуванняучасі,алеізначноюміроювідпросторовогорозподілу поглиненоїенергії.

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота – гігантська молекула, в ланцюгахякоїзберігаєтьсяспадковаінформаціяклітин.

ДОЗАВОРГАНІ(DТ)–середняпоглиненадозаворганічитканині, яка розраховується за формулою DТ = Т/mТ, де Т – сумарна енергія, що виділилася в органі чи тканині, mТ – маса органа чи тканини.

ДОЗА ЕКВІВАЛЕНТНА В ОРГАНІ АБО ТКАНИНІ (НТ)

величина,якавизначаєтьсяякдобуток поглиненої дозиDТ вокремому органі або тканині на радіаційний коефіцієнт якості WR ·HT = DT·WR. Одиниця еквівалентної дози в системі SI – зиверт (Зв). 1 Зв = 100 бер. Радіаційнийкоефіцієнтякостідорівнює1длярентгенівськоговипромінювання, - та випромінювання. Для -частинок він дорівнює 20, повільнихнейтронів–3,швидкихнейтронів–10.

ДОЗА ЕФЕКТИВНА ЕКВІВАЛЕНТНА (Е) – сума добутків еквівалентних доз HT в окремих органах і тканинах на відповідний значущий коефіцієнт WТ·Е = HT·WТ. Вимірюється у зивертах.

ДОЗА ІЗОТОПУ, ЩО ВВОДИТЬСЯ – кількість ізотопу (за активністю), що вводиться в організм тим або іншим шляхом із розрахунку на 1 кг / 1 г ваги тіла. Виражається в мілікюрі на кілограм (мКі/кг) або мікрокюрі на грам (мкКі/г).

ДОЗАКОЛЕКТИВНАЕКВІВАЛЕНТНА–сумаіндивідуальних еквівалентнихдозопроміненняпевноїгрупинаселеннязапевнийперіод часу, або сума добутків середньогрупових еквівалентних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується. Одиниця вимірювання – людино-зиверт (люд.Зв).

ДОЗА КОЛЕКТИВНА ЕФЕКТИВНА ЕКВІВАЛЕНТНА

сума індивідуальних ефективних доз опромінення в конкретній групі населення за певний період часу, або сума добутків середньогрупових ефективнихдознакількістьосібувідповіднихгрупах,щоутворюють колектив, для якого вона розраховується. Одиниця вимірювання – людино-зиверт (люд.Зв).

ДОЗА ПОГЛИНЕНА (D) – відношення середньої енергії d , що передана іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному об’ємі, до маси dm речовини в цьому об’ємі: D = d /dm. Одиниця вимірювання в системі SI – грей (Гр).

106

ДОЗА ТОКСИЧНА – мінімальна кількість шкідливого агента, яка призводитьдопомітногоотруєнняорганізму.

ДОЗИМЕТР – прилад для визначення доз радіації. ДОЗИМЕТРІЯ– розділ прикладної ядерної фізики, яка вивчає дії

іонізуючого випромінювання на об’єкти живої та неживої природи, а такожметодиітехнічнізасоби(дозиметри)длявимірюваннявеличини, яка характеризує цю дію.

ДОПУСТИМІ УМОВИ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ – умови і харак-

терпраці,заякихрівеньнебезпечнихішкідливихвиробничихфакторів неперевищуєвстановленихгігієнічнихнормативівнаробочихмісцях, аможливіфункціональнізміни,викликанітрудовимпроцесом,зникають зачасрегламентованоговідпочинкупротягомробочогодняабодомашнього відпочинку до початку наступної зміни і не завдають несприятливого впливу в близькому і віддаленому періоді на стан здоров’я працівниківтанаїхнєпотомство.

ДОЩ КИСЛОТНИЙ – дощові опади з показником рН < 5,6. Утворюютьсявнаслідоквзаємодіїпромисловихвикидів(двоокисусірки, азоту тощо) з атмосферною вологістю.

E

ЕКВІВАЛЕНТНА ДОЗА РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІ-

НЮВАННЯ–поглиненадозавипромінювання,помноженанасередній коефіцієнтякостівипромінюваннядлябіологічноїтканини.Вимірюється

взивертах (1 Зв = 100 бер). Наприклад, для гамма-випромінювання поглинена доза в 1 Гр відповідає еквівалентній дозі в 1 Зв. Поглинена доза для альфа-випромінювання в 1 Гр відповідає еквівалентній дозі

в20 Зв.Коефіцієнтякостівипромінюваннявиявляєступіньможливого руйнуваннябіологічноїтканиниконкретнимвидоміонізуючихчастинок.

Длязахистувідвипромінюванняважливознативпливрадіоактивного випромінюваннянаживутканину.Еквівалентнадоза,яканеєфізичною величиною,визначаєтьсяшляхоммноженняпоглиненоїдозинаперевідний коефіцієнт якості Q (табл. 5). Перевідний коефіцієнт Q до 1985 р. називавсякоефіцієнтомвідносноїбіологічноїефективності(ВБЕ).

107

Таблиця 5

Коефіцієнт якості Q

 

 

бер/рад

1.

Рентгенівські промені

1

2.

γ-промені

1

3.

β-промені

1

4.

α-промені

20

5.

Повільні нейтрони

3

6.

Швидкі нейтрони

10

ЕКОЛОГІЧНА ВІЙНА (ЕКОЦИД) – навмисний вплив на існуючі екологічні системи Землі або навколишній космічний простір з метою їх руйнування. Прикладом екологічної війни є дії США у В’єтнамі,Лаосі та Кампучії (1961–1975 рр.),уЮгославії (1999 р.).

Сьогодніспособиведенняекологічноївійниудосконалюються,серед нихвідомітакі:

утворення дощів (у тому числі кислотних), що призводять до затопленнятериторій;

розсіяння дощових хмар, які призводять до засухи на певній території;

знищенняозоновогошарунадпевнимирайонами;

зараження поверхневих, підземних вод високотоксичними стійкимихімічнимиаборадіоактивнимиречовинами.УВ’єтнамівикористовували діоксин, піклорам. В Югославії використовували снаряди, що містятьслабозбагаченийуран,якіпіслявибухузалишаютьнамісцевості дужетоксичнийдлялегенівабошлункалюдинирадіоактивнийпил;

створенняцунамідлязатопленняприбережнихрайонівізнищення військово-морськихбаз;

змінанапрямківморськихтечій,якіформуютькліматузаданому регіоніпланети;

створенняземлетрусів,стимулюваннятаненняльодовиків,сходу селевихпотоків,зсувів;

знищеннярослинностітаплодючостішаруґрунтузадопомогою хімічнихречовин,пожеж,бомбометання,бульдозерівтаіншоїтехніки;

стимулюванняерозіїґрунтів,руйнуванняландшафтів.

108

ЕКОЛОГІЧНА ЗБРОЯ – сучасна зброя масового ураження, що знищуєцивільнітавійськовіоб’єкти,екологічнісистемиугідросфері, літосфері. Особлива небезпека в тому, що вона у разі використання може застосовуватися приховано і мати непередбачені наслідки для всієї планети уціломуна тривалийчас.

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК – комплекс організаційно-технічнихзаходів,направленийнаохоронунавколишнього середовища у процесі діяльності військ, а також на захист особового складуівійськовоїтехнікивідекологічнонесприятливихантропогенних іприроднихфакторів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ – процес перевірки об’єктивно отриманихіоцінювальнихаудиторськихданихдлявизначеннявідповідності абоневідповідностікритеріямаудитупевнихвидівекологічноїдіяльності, подій,умов,системадміністративногоуправлінняабоінформаціїпроці об’єкти, а також повідомлення клієнту результатів, отриманих у ході цьогопроцесу.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ – комплексна система спостережень,оцінкиіпрогнозузмінстанунавколишньогосередовища підвпливомантропогеннихдійзметоюконтролюіпрогнозуваннязміни біосферинапевнійтериторіїувизначенийтермін.

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНИ – філософські категорії, які відображають екологічні, стійкі відносини, що повторюються, між явищами об’єктивноїреальності.Існуютьтакіекологічнізакони:

Закон біогенної міграції атомів – міграція хімічних елементів на земнійповерхнітаубіосферівцілому,яказдійснюєтьсяпідпереважним впливомживоїречовини.

Законбіогенетичний–організм(особина),якийвіндивідуальному розвитку (онтогенезі) у скороченому і закономірно зміненому вигляді повторюєісторичний(еволюційний)розвитоксвоговиду.

Закон внутрішньої динамічної рівноваги – речовина, енергія,

інформаціяідинамічніякостіокремихприроднихсистемтаїхієрархії взаємопов’язані настільки, що будь-яка зміна одного з цих показників викликаєсупровідніфункціонально-структурнікількіснітаякіснізміни інших показників. При цьому зберігається загальна сума речовинноенергетичних,інформаційнихідинамічнихякостейсистем,депроходять цізміни,абоуїхнійієрархії.

109

Закон генетичної різноманітності – усе живе є генетично різним імаєтенденціюдозбільшеннябіологічноїрізноманітності.

Закон історичної незворотності – процес розвитку людства як цілогонеможейтивідбільшпізніхфаздопочаткових,тобтосуспільноекономічні формації не можуть змінюватися у зворотному порядку. Окремі елементи соціальних відносин, наприклад рабство, в історії повторюються,алезагальнийпроцесрозвиткуодноспрямований.

Закон константності – кількість живої речовини біосфери для даногогеологічногоперіодуєвеличинапостійна.

Закон максималізації енергії – у суперництві з іншими системами виживає та з них, яка найкращим чином сприяє отриманню енергії та використовуємаксимальнуїїкількістьнайефективнішимспособом.

Закон мінімуму – витривалість організму визначається найслабкішимланцюгомусистемі йогоекологічнихпотреб.

Законнеобмеженняпрогресу–існуєвічне,безперервнепрагнення живоїматеріїдовідносноїнезалежностівідумовсередовищаіснування.

Закон обмеження природних ресурсів – усі природні ресурси планетиЗемлякінцеві.

Закон падіння природно-ресурсного потенціалу – у межах історичного розвитку людства корисні копалини стають усе менше доступними і потребують збільшення затрат праці та енергії на їх одержання.

Закон піраміди енергії – з одного харчового рівня екологічної пірамідинаіншийрівеньпереходитьусередньомунебільше10%енергії.

Закон послідовності проходження фази розвитку – фази розвиткуприродноїсистемивідбуваютьсявеволюційнозакріпленому порядкувідвідноснопростогодоскладного.

Закон розвитку природної системи за рахунок навколишнього середовища будь-яка природна система може розвиватися тільки за рахунок використання матеріально-енергетичних й інформаційних можливостей навколишнього середовища. Абсолютно ізольований саморозвитокнеможливий.Наслідкицьогозакону:

а) абсолютно безвідходне виробництво не можливе; б) будь-яка більш високоорганізована система живих організмів

являєзагрозудлянизькоорганізованих; в) біосфера Землі розвивається не тільки за рахунок ресурсів

110

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]