Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

Наприклад,принадходженнівґрунтстронцію-90,коефіцієнтйого накопиченнявпосівахзерновихкультурсклав,залежновідтипуґрунту, від10до30 одиниць.

Дослідження кількості радіонуклідів, що переходять до складу зерновихкультур,показали,щоозимізерновікультури(пшениця,жито) накопичують його менше, ніж ярові культури (овес, ячмінь, ярова пшениця).

Длярослинідеревхарактерненакопиченнярадіоактивнихізотопів укореневійсистемі,стовбуріабоплодахзалежновідтипурадіонукліда. Рослина, як фільтр, затримує багато радіоактивних сполук.

Природні луги і пасовища сприяють більшому накопиченню в рослинах радіонуклідів, ніж зорані та засіяні поля. Це пояснюється концентрацієюрадіонуклідівуверхньомушаріґрунтулугів.Приоранні більша частина радіоактивних речовин затримується у ґрунті.

Зниженнюкількостірадіоактивнихсполукприотриманнім’ясакорів, кіз, свиней, птахів тощо сприяє їх переведення на чисті корми на час, що залежить від періоду виведення конкретного радіонукліда з їх організму. Потрібно зазначити, що вовна тварин, особливо овець, накопичуєрадіоактивнийпилінеочищуєтьсявіднього.Радіонукліди, залежновідхімічногоскладу,накопичуютьсяувідповіднихвнутрішніх органахтварин.

Радіоактивний пил затримується лісами, садами, лісозахисними смугами, тому в зоні радіоактивного зараження гриби, ягоди, листя, птахи і тварини будуть накопичувати в собі радіонукліди. Заходити та полювати у таких лісонасадженнях не рекомендується. Риба також концентруєусобірадіоактивніречовини,томуриболовляуцихмісцях забороняється.

Харчування населення у цей період повинно містити різноманітні вітаміниіпоживніречовини,необхіднідляшвидкоїзамінипошкоджених випромінюваннямклітинорганізму.

При виборі продуктів харчування, якщо відомий хімічний склад радіоактивних ізотопів, що потрапили в довкілля, бажано вводити до раціону продукти, які містять їх нерадіоактивні аналоги. Вони, створюючи надлишок в організмі нерадіоактивного елемента (наприклад, кальцію), сприяють більш швидкому виведенню з організму радіоак-

161

тивногоізотопу(наприклад,стронцію).Так,конкурентомрадіоактивного стронцію-90єкальцій,цезію-137–калійтаін.

Заумоввпливупідвищеногорадіаційногофонуналюдинудораціону потрібно включати продукти і напої, які сприяють зниженню кисню в тканинах організму і нейтралізації «активних радикалів», що утворюються в клітинах.

Забезпечення чистої води є найважливішим завданням у період роботи на зараженій території. Додатковими способами очищення звичайної питної води може бути дистиляція (очищення від радіоактивнихдомішоквипаровуванням),заморожування,фільтраціятощо. Привиборіспособуочищеннявраховуютьхімічнийскладрадіоактивних домішок.Наприклад,якщорадіоактивнийізотоп(стронцій-90)близький за хімічними властивостями до кальцію, то способи очищення води від солей кальцію забезпечать і очищення від солей стронцію-90. У період роботи в зоні не бажано обмежувати потребу людей у чистій питнійводі.Нетребавикористовуватисолоніпродукти,якізатримують водув організмі.

Ряд вітамінів А, В, С, Е сприяють підвищенню стійкості організму дозовнішньогоопромінення.

Вітамін А містять яєчний жовток, сир, морква тощо. Вітамін В – хліб з висівками, дріжджове тісто тощо. ВітамінС–смородина,морква,обліпиха,шипшинатощо. ВітамінЕ–олії (соняшникова,кукурудзяната ін.). Широкийспектрвітамінівмістятьпшеничнівисівки.

Для виведення радіонуклідів, що потрапили всередину організму, рекомендуються препарати, що посилюють роботу кишечнику. Наприклад,кефір,кислемолоко,відварпшеничнихвисівок,буряковий сік, тала вода. Виведенню радіонуклідів сприяє також зелений чай, чорнопліднагоробина,гранат,ізюм,чорнасмородина.

162

І

ІЗОБАРИ (ІЗОБАРНІ НУКЛІДИ) – ядра І. Н., що містять різне число протонів, але однакову загальну кількість частинок (протонів і нейтронів)(табл.8).

 

 

Ізобари

 

Таблиця 8

 

 

 

 

Атом

Число протонів

Число нейтронів

Число

Елемент

електронів

 

 

 

 

21081Tl

81

129

81

Талій

21082 Pb

82

128

82

Свинець

21083 Bi

83

127

83

Вісмут

21084 Po

84

126

84

Полоній

ІЗОТОПИ (ІЗОТОПНІ НУКЛІДИ) – атомні ядра одного і того желемента,щомістятьрізнечислонейтронів.Ізотопиданогоелемента відрізняютьсяодинвід одноготількичисломнейтронів.Отже,ізотопи мають:

однаковий атомний номер Z (однакове число протонів);

різнімасові числаА(різне числонуклонів).

Більшість хімічних елементів являє собою суміш різних ізотопів

(табл. 9), (дод. 4).

 

 

Ізотопи урану

 

Таблиця 9

 

 

 

 

Атом

Число протонів

Число нейтронів

Число

Поширеність

електронів

 

 

 

 

23492 U

92

142

92

0,0057 %

23592 U

92

143

92

0,72 %

23892 U

92

146

92

99,27 %

163

ІММОБІЛІЗАЦІЯ–тимчасовеприсипляннятваринзадопомогою хімічних речовин для полегшення транспортування або надання їм ветеринарноїдопомоги.

ІМУНІТЕТ–набутаабоспадкоємнанесприйнятливістьорганізму допевнихзбудниківзахворюваньабоотрут(клітин,речовин),щомають генетичночужоріднуінформацію.

ІМУННА ВІДПОВІДЬ – процес у живому організмі, який починається після введення чужорідної речовини (антигену), відбувається за участю спеціальних (імунних) клітин і закінчується формуваннямреакції,специфічноїдляцьогоантигену.Основніклітини імунноївідповіді:нейтрофіли,лімфоцитиімакрофаги.

ІНВЕРСІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ – зміни напрямку магнітного поляЗемліназворотнеприодномуітомусамомунапрямкугеомагнітної осі,щовиникаютьугеологічнійісторіїчерезпроміжкичасувід500 тис. до 50 млн років. Епохи прямого і зворотного напрямку магнітного моментуназвані іменамивідомихмагнітологів:Брюнес (0,7 млнроків тому) – теперішній час; Матуяма – 2,4–0,7 млн років тому; Гаусс – 3,33–2,4 млнроківтому.

ІНГІБІТОР – речовина, яка сповільнює або припиняє протікання хімічнихібіологічнихреакцій.

ІНДИКАТОР–прилад(пристрій,елемент,речовина),якийпоказує хід процесів або склад об’єктів у формі, зручній для сприйняття людиною.

ІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ – індикатор, який сигналізує про наявність,кумуляцію,змінукількостіабоякісногоскладузабруднювачів унавколишньомусередовищі.

ІНКОРПОРОВАНИЙ РАДІОНУКЛІД – радіонуклід, що надійшовдоорганізму.

ІНТОКСИКАЦІЯ – отруєння організму отруйними речовинами (токсинами).

ІНФРАЗВУК – звукові хвилі з частотами нижче можливого сприйняття людиною – менше 20 Гц.

ІОНІЗАЦІЙНАПОСТІЙНАдорівнюєпотужностідози,якастворюєтьсяджерелом -випромінюванняактивністю1 Бк навідстані1 м.

164

Для обчислення поглиненої дози -випромінювання використовують іонізаційнупостійнуК(названутакож -постійною).Якщо:

D – потужність дози (Вт/кг);

Дж м2

К –іонізаційнапостійнаджерела -випромінювання ;

кг

А – активність джерела -випромінювання (Бк = 1/с);

r – відстань від (точкового) джерела випромінювання (м),

то

D

КА

.

(5)

 

 

 

r2

 

ІОНІЗАЦІЯ – утворення іонів і вільних електронів та електрично нейтральнихатомівімолекулврезультатівпливунанихдеякихфізичних чинників(ультрафіолетовихпроменів,іонізуючоговипромінювання).

ІОНІЗАЦІЯ АТОМА – відторгнення від атома електрона.

ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ див. випромінювання іонізуюче.

ІОНОСФЕРА – шар атмосфери висотою від 80 до 800 км над поверхнеюЗемлі.Відзначаєтьсязначноюкількістюіонізованихмолекул і атомів газів. Приблизна температура газів 1 500 °С.

Й

ЙОД–хімічнийелементVIIгрупиперіодичноїсистеми.Належить до галогенів. Існують ізотопи від 120J до 139J. Великого значення набув 131J з періодом напіврозпаду 8 діб, який є бета- і гамма-випроміню- вачем.Радіоактивніізотопийодунабуваютьвеликоготоксикологічного значення у перші двадцять днів після ядерного вибуху, коли їх вміст серед продуктів поділу урану досягає 2,8%. Радіоактивний йод безперервно утворюється і розпадається у процесі роботи ядерних реакторівАЕС.Він поглинаєтьсяі засвоюєтьсятваринами і людиною, частково переходить у молоко і при його вживанні накопичується

165

у щитовиднійзалозілюдини.Добовапотребайодудорівнюєприблизно 150 мкг. Основним споживачем йоду в організмі людини є щитовидна залоза.Накопиченню радіоактивногойодувщитовиднійзалозіможна перешкоджати застосуванням так званої «йодної дієти», тобто введеннямвраціонлюдининапевнийперіодспеціальнихтаблетокабо розчинів,якімістятьнерадіоактивний(стабільний)йод.МКРБвважає, що маса щитовидної залози рівна 20 г. У залозі накопичується 30% радіонукліда, що потрапляє в кров. Йод, який міститься в їжі, швидко і практично повністю адсорбується зі шлунково-кишкового тракту у кров.Біологічнийперіоднапіввиведеннярадіоактивногойодузтканин організму дорівнює 12 діб, із щитовидної залози – 120 діб. Для профілактикипорушеньщитовидноїзалози,спричиненихрадіоактивним йодом,застосовуютьсястабільніпрепаратийоду.Йодовапрофілактика населенняпроводитьсяпісляповідомлення(отриманняінформації)про радіаційнунебезпекузметоюзахистувіднакопичуваннярадіоактивного йоду в щитовидній залозі. Вона полягає в прийманні (через ротову порожнину)препаратівстабільногойоду:йодистогокалію,або5%водноспиртовогорозчинуйоду.Йодистийкалійслідприйматипісляїжіразом

зчаєм, компотом, киселем або водою один раз на день протягом 7 діб:

дітям до двох років – по 0,04 г за один прийом;

дітямстаршедвохроківі дорослим–по0,125 г заодинприйом.

Водно-спиртовий розчинйодуслід прийматипісля їжі трирази на день протягом 7 діб:

дітям до двох років – 1–2 краплі 5-процентного розчину йоду

в100 млмолока(консервованого) абопоживноїсуміші;

дітям старше двох років і дорослим – по 3–5 крапель 5-процентного розчину йоду на стакан молока (консервованого) або води.

Додатковосліднаноситинаповерхнюкистірук5-процентнийрозчин йоду у вигляді сітки один раз на день протягом 7 діб. На жаль, при аварії на ЧАЕС значна частина населення України не мала уявлення про необхідні заходи щодо йодової профілактики. Дію різноманітних радіонуклідів,зарозрахункамифахівців,у1986 р.зазналиблизько75 млн мешканців колишнього СРСР, з них – 8 млн дітей у віці до 7 років. Найбільш значного впливу радіоактивного йоду у 1986 р. зазнало

166

приблизно 1,5 млн осіб, з них 160 000 дітей у віці до 7 років, які зараз мешкають в Україні, Білорусі та Росії.

У 2011 р. в Японії в районі атомної станції Фукусіма-1 від дії радіоактивногойодутакожпостраждалимільйонилюдей.

К

КАЛАМУТНІСТЬ ВОДИ – вміст зважених речовин в одиниці об’єму води, який виражається у міліграмах на літр.

КАНЦЕРОГЕН – речовина або фізичний агент, який здатний до розвиткузлоякіснихновоутвореньабоїхвиникненняуживихістот.

КАРБОН – хімічний елемент V групи періодичної системи, дуже поширений у природі. Є ізотопи від 10С до 15С. Найнебезпечнішим є радіоактивнийізотоп14Сзперіодомпіврозпаду5 730 років,якийшироко використовуєтьсяухімічнихібіологічнихдослідженняхякіндикатор. У зв’язку з випробуванням ядерної зброї і використанням атомних електростанцій рівень 14С в біосфері збільшився. Потрапляючи в організм, 14С бере участь у загальному обміні карбону та спричиняє онкологічнізахворювання.

КАТАЛІЗАТОР – речовина, що ініціює або збільшує швидкість хімічноїреакції,алесамаприцьомунезмінюється,невходитьдоскладу кінцевихпродуктів.

КАТАРАКТА–помутніннякришталикаока,одинзпізніхсимптомів променевоїхвороби.

КАТЕГОРІЯ «А» ОПРОМІНЕНИХ ОСІБ У НОРМАХ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (НРБ) УКРАЇНИ – особи у складі персоналу атомної станції, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньозджереламиіонізуючоговипромінювання.

КАТЕГОРІЯ «Б» ОПРОМІНЕНИХ ОСІБ – особи, які не працюють безпосередньо з джерелами іонізуючого випромінювання, але за умовами мешкання або розміщення робочих місць можуть зазнавати впливу радіоактивних речовин та інших джерел випромінювання.

167

КАТЕГОРІЯ «В» ОПРОМІНЕНИХ ОСІБ – населення країни,

республіки, краю і області, які безпосередньо не контактують із штучнимиджереламиіонізуючоговипромінювання.

КЕРМА–відношеннясумипервиннихкінетичнихенергійdWk всіх заряджених частинок, утворених під впливом побічного іонізуючого випромінювання в елементарному об’ємі речовини, до маси dm речовиниуцьомуоб’ємі:K = dWk / dm.Одиницявимірюваннякерми– грей (Гр).

КИСЛОТНІСТЬ ВОДИ – один з параметрів, які визначають якістьводи,щоозначаєздатністьводидовзаємодіїізсильноюосновою. У природних водах К. в. визначається присутністю в ній кислот (наприклад,вугільної,сірчаної).

КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТУ – концентрація іонів водню у ґрунтовомурозчині,одинізважливішихагрохімічнихпоказників.

КИСНЕВИЙ ЕФЕКТ – посилення ефекту опромінення при збільшенні вмісту кисню у середовищі. Пов’язаний з утворенням додаткових хімічних продуктів з окислювальними властивостями.

КІСТКОВИЙ МОЗОК – сукупність клітин у середині кісток, здатних до численного ділення і диференціювання, внаслідок яких утворюютьсяновіклітиникрові.

КЛАС НЕБЕЗПЕКИ РЕЧОВИНИ за ДСТ 12.1.007-76 «Класифікація і загальні вимоги безпеки» – умовний розподіл речовин, залежно від їхньої небезпеки для людини. Речовини надзвичайнонебезпечні–І клас,речовинивисоконебезпечніІІ клас, речовини помірно небезпечні ІІІ клас, речовини малонебезпечні ІV клас. Клас небезпеки шкідливих речовин установлюють залежно від норм і показників, зазначених у табл. 10.

Приналежністьшкідливоїречовинидокласунебезпекивизначають за показником, значення якого відповідає найбільш високому класу небезпеки.

КОЕФІЦІЄНТ СТОКУ – відношення величини поверхневого стоку,вираженеводиниці об’ємуводи,докількості опадів,які випали на таку саму площу за такий самий час.

КОМПОСТУВАННЯ – екзотермічний процес біологічного окислювання, у процесі якого органічний субстрат (найчастіше різні

168

Таблиця 10

Клас небезпеки речовини

Найменування показника

ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, мг/м3

Середня смертельна доза (LD50) при попаданні у шлунок,мг/кг Середня смертельна доза при попаданні нашкіру, мг/кг

Середня смертельна концентрація у повітрі, мг/м3

Коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння (КМІО)

Зона гострої дії Зона хронічної дії

 

Норма для класу небезпеки

 

I

II

III

IV

< 0,1

0,1–1,0

1,1–10,0

> 10,0

< 15

15–150

151–5 000

> 5 000

< 100

100–500

501–2500

> 2 500

< 500

500–5 000

5 001–50 000

> 50 000

> 300

300–30

29–3

< 3

< 6,0

6,0–18,0

18,1–54,0

> 54,0

> 10,0

10,0–5,0

4,9–2,5

< 2,5

відходи) піддається аеробній переробці змішаною популяцією мікроорганізміввумовахпідвищеноїтемпературиівологості.Продукт К. – компост.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА – норматив кількості шкідливої речовини у навколишньому середовищі, яка при постійному контакті або дії за певний проміжок часу практично не впливаєназдоров’ялюдиниіяканеспричиняєнесприятливихнаслідків у її потомства.

КОРОЗІЯ–руйнуванняфізичнихоб’єктівпіддієюхімічнихагентів абофізико-хімічнихфакторів.

КОСМІЧНІ ПРОМЕНІ – електромагнітні хвилі, які йдуть до поверхніЗемлізкосмосу.Радіаційнийфон,щостворюєтьсякосмічними променями, дає трохи менше половини зовнішнього опромінення, що отримується населенням від природних джерел радіації. Космічні промені, в основному, приходять до нас з глибин всесвіту, але деяка їх частинанароджуєтьсянаСонціпідчассонячнихспалахів.К. п.можуть досягатиповерхніЗемліабовзаємодіятизїїатмосферою,спричиняючи повторневипромінюванняіутворюючирізнірадіонукліди.

169

НемаєтакогомісцянаЗемлі,кудибнепотрапиликосмічніпромені. Північний і Південний полюси отримують більше радіації, ніж екваторіальні області, через наявність у Землі магнітного поля, що відхиляєзарядженічастинки(зяких,восновному,іскладаютьсякосмічні промені). Відомо, що рівень опромінення зростає з висотою, оскільки при цьому над нами залишається все менше повітря, що відіграє роль захисного екрана. Безпечним для людини лікарі вважають отримання за рік еквівалентної дози 5 мЗв (5·10–3 Зв), або 0,5 бер. Люди, які мешкаютьнарівніморя,отримуютьчерезкосмічніпроменіефективну еквівалентнудозублизько300 мкЗв(300·10–6 Зв) зарік; длялюдей,які мешкаютьвище2 000 мнадрівнемморя,цявеличинавдекількаразів більше.Щебільшінтенсивного,хочівідноснонетривалогоопромінення, зазнають екіпажі та пасажири літаків. При підйомі з висоти 4 000 м (максимальна висота, на якій розташовані людські поселення – села шерпів на схилах Евереста) до 12 000 м (максимальна висота польоту трансконтинентальних авіалайнерів) рівень опромінення за рахунок космічнихпроменівзростаєприблизноу25 разівіпродовжуєзростати при подальшому збільшенні висоти до 20 000 м (максимальна висота польотунадзвуковихреактивнихлітаків)івище.ПриперельотізНьюЙоркадоПарижапасажирзвичайноготурбореактивноголітакаотримує дозублизько0,005 бер,апасажирнадзвуковоголітака–на20%менше, хоч зазнає більш інтенсивного опромінення. Це пояснюється тим, що у другому випадку переліт займає набагато менше часу. Також необхідновраховуватидозуопроміненняприконтролібезпекипасажирів в аеропорту.

КРИТИЧНАГРУПАОСІБ–найбільшазакількістюгрупалюдей категоріїБ,згідноз«НормамирадіаційноїбезпекиУкраїни»однорідна за умовами життя, віком, статтю або іншими чинниками, яка зазнає найбільшого радіаційного впливу в межах установи, його санітарнозахисноїзониізониспостереження.

КУМУЛЯЦІЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ – результат шкідливих наслідків накопичення забруднювачів у живих організмах або навколишньомусередовищі.

170

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]