Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

bj

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.45 Mб
Скачать

напевно є дірки, що утворилися при плавленні палива. TEPCO повернулося до ідеї про замикання контуру на блоці з обов’язковою дезактивацією води, що циркулювала в ньому.

31.05.2011 р.аварійнуяпонськуАЕСочікувалиновівипробування – розпочавсясезондощів.«ФукусімаДайїчі»,щопережилааварію,була готова до них не повністю. Першого лиха вдалося уникнути: тайфун, щонаприкінці травня наближавсядостанції,відвернув насхід.Проте зливи робили свою справу, внаслідок чого рівень води на блоках зростав. Саме дощі стали новим джерелом води, на додаток до тієї, що подавалася у блоки для охолодження реакторів.

«Дахи блоків № 1, 3, 4 ушкоджені. Таким чином, дощова вода неминуче буде проникати усередину будинків», – коментував прессекретар TEPCO Юніті Мацумото. Там вона зустрічалася з водою, що була в контакті з коріумом, і ставала забрудненою. Об’єми брудної води,щозібраласьублоках,ітакбуливеличезними,адощщепосприяв їхньомузростанню.Ліквідаторамзагрожувалиновіпротікання,причому не тільки в океан. Стало відомо, що принаймні на блоках № 2–3 вода у будинках була в контакті з підземними водами.

Зважаючи на це, компанія ТЕРСО взяла паузу в активних заходах щодо боротьби з водною кризою. Очікувалось, що кардинальний переломповиненбувнаступитиучервні,післявведеннявдіюустановки з очищення й дезактивації води, що споруджувалась за французькою технологією.Натойвипадок,якщоводнегосподарствоублокахвийде з-підконтролю,ліквідаторитрималинапоготовінасосидлятермінового відкачуванняводи.Перекачуватиїїможнабулонамегафлоуті(спеціалізованесуднодлязберіганнявідходів),щопришвартувалосядостанції. Кожнановапроблемана аварійномумайданчикусуттєвопідвищувала загальну вартість ліквідації наслідків аварії. За оцінками японського центру економічних досліджень, аварія коштувала японському суспільству від 70 до 246 млрд доларів.

5.06.2011 р.воднакризанаяпонськійАЕС«ФукусімаДайїчі»сягає кульмінації.Вумовах,колиусвіті прихованоширилосяневдоволення неспішними діями TEPCO з ліквідації аварії, ліквідатори прагнули швидше ввести в дію установки з переробки забрудненої води. Сотні цистерн, що рухалися до майданчика, були готові зустріти воду, яка шукала виходузбудинківблоків.

21

Проблема брудної води на аварійній станції залишалася найскладнішою. Ліквідаториі дощі все продовжувализаливати на блоки чисту воду. Взаємодіючи із коріумом, вода ставала брудною. Приблизно третина її випаровувалася, а інша частина виливалася у машинні зали таіншіприміщенняблоків.

ЗаоцінкамиTEPCO,усьогоначотирьохблокахстаномна18 травня накопичилося близько 105 тис. тонн води з різним ступенем забруднення. Проте одержати достовірну інформацію із запасів води було важко через високі потужності доз.

Для порівняння, 12 квітня японські регулятори в документі про присвоєння аварії на Фукусімі рівня «7» за шкалою ІNES навели такі дані зсумарноговикидуйодуіцезію натоймомент–6,3 1017 Бк.Лейк Барретт, ліквідатор на TMІ-2, вважає, що японці зробили помилку, поклавшисьнаводнеохолодження,ізкожнимднемтількизбільшували її. Тецуо Іто, японський учений з університету Кінкі, підтверджував: «Ризик витоку води серйозний, тому що паливні стрижні в активних зонах розплавлені. TEPCO повинна була визнати цей ризик тижнями раніше, щоб вдатисядо відповідних заходів».

Поворотнимпунктомсталовведеннявдію французької установки з фільтрації і дезактивації води, що дозволило ліквідаторам повертати воду з машинних залів до реакторів.

Із середини серпня на майданчику було відкрито підземний бак місткістю10 тис.тонндлязберіганнябрудноїводи.Французькатехнологія,запропонованадляФукусіми,випробувананазаводізпереробки ОЯТ у Ля Аг, де вона була використана для очищення рідких радіоактивних відходів (РРВ), що утворюються при переробленні. Французи вважають, що її ефективність достатня. Відомий американський експерт Девід Локбаум запропонував компроміс: ефективність очищення води не 100 %, але однаково – це краще, ніж нічого.Занормальнихумов,колиуводінемаєуламків,нафтопродуктів і солей, французька установка змогла б дезактивувати до 50 т води за годину.

7.06.2011 р. поряд із водною кризою на японській АЕС «Фукусіма Дайїчі» назрівала сміттєва, адже ліквідатори не знали, що робити із зібранимирадіоактивнимиуламками.Забиті сміттямконтейнерибули вибудованівлініюуздовжоднієїздорігпоблизустанції.Об’ємкожного

22

з контейнерів – 4 кубометри. Станом на 5 червня, повністю було заповнено 279 контейнерів. За даними прес-служби компанії TEPCO,

укомпаніїнемалиуявленнящодотого,щоперебуваєвкожномузконтейнеріві яківнихпотужностідоз.

Було заплановано завершити збір радіоактивних уламків на майданчику за три місяці, зважаючи на трудомісткість цієї роботи і великі обсяги сміття.

Одержувачемконтейнерівзуламкамибулакомпанія«JapanNuclear FuelLtd.»(JNF),компаніяпаливногоциклу,заснованаспільнопровідними японськимиексплуатаційнимиорганізаціями.УнеїєкомплексуРокасі, наякомувонаприймаєнизькоактивнівідходи.Длятого,щобприйняти радіоактивне сміття, необхідно знати потужності доз і склад сміття. Частина фукусімського сміття – це бетонні уламки, що утворилися в результаті вибухів водню на чотирьох блоках, а також те, що було принесено на майданчик цунамі 11 березня. Деякі з уламків світили так, що зарахувати їх до НАО ніяк не було можливим – мова йшла про потужності доз на рівні «коли армійські дозиметри зашкалювали». Це зиверти за годину.

НезабаромнаФукусіміутворилосящеоднеджерелоРАО–відходи, які виходили при очищенні й дезактивації води, що накопичилась

ублоках. У ліквідаторів не було жодних прийнятних ідей, що з ними робити.

Вагентстві NІSA – японському регуляторі, відповідальному за інспекції на АЕС – мали намір довгостроково вивчати питання про відходивідочищенняводизпоглядутехнологійі нормативів.

20.06.2011 р.відкриваючиконференцію,главаМАГАТЕЮкіяАмано закликав агентство зайнятися проведенням вибіркових перевірок

увипадковому порядку атомних станцій в усьому світі.

Спричиниланезадоволеннявисокаоцінка,щобуладанавдоповіді експертної комісії МАГАТЕдіямяпонської сторонивперші дні аварії, аджекризовийштабнемавзв’язкуізмайданчикомідирекцієюстанції, а також досить суперечливими були розпорядження (лити воду або не лити, вентилювати блоки або не вентилювати).

Хоча аварійні інструкції на Фукусімі були, проте невідомо, чи проводилися згідно з ними тренування, і чи розумів взагалі персонал, що сталася серйозна аварія.

23

Помилковими виявилися оцінки ушкоджень, учинених станції землетрусом:якщозпершогоднястверджувалося,щоаваріюспричинило цунамі, то пізніше з’явилася впевненість у тому, що землетрус призвівдосерйознихушкодженьобладнання,хочапроектнімежівгалузі блоківнебулиперевищені.

Хочаяпонці традиційноособливо акуратноставилися досейсміки атомних об’єктів, і досвід японських фахівців у цій сфері широко використовувався атомними проектами в інших країнах, після аварії оцінкисейсмостійкостіяпонськихАЕСвиявилисяскомпрометованими.

Було запропоновано модифікувати міжнародну шкалу радіаційної аварії:шкалувирішилирозширитидомаксимальноїоцінки«9»інадати її аварії на Чорнобильській АЕС; щодо Фукусіми, то за нею зберегли сімку, але це вже девальвований рівень «7».

Той факт, що після перенормування японська аварія виявилася на дварівнілегшечорнобильської,мавбизаспокоїтисуспільнудумку.

27.06.2011 р.роботазапущеноїциклічноїсистемидезактиваціїводи і охолодження реакторів на АЕС «Фукусіма-1» знову була припинена. За даними японських фахівців, система, запущена в понеділок після десятиденного тестування, була знову зупинена через протікання у з’єднаннішлангів.

Циклічна система очищення високорадіоактивної води, що накопичилась у підвальних приміщеннях реакторів аварійної АЕС, з наступною подачею її для охолодження реакторів, повинна була вирішитивідразу кілька завдань: по-перше, –запуск системиповинен бувстатипершимкрокомдостабільногоохолодженняреакторівізняти необхідністьзаливанняводиззовні,щодозволилобвирішитипроблему високорадіоактивноїводи,щонакопичиласьупідземнихприміщеннях реакторів; по-друге, високорадіоактивна вода, що накопичилась у підземних приміщеннях енергоблоків, повинна була очищатися від радіаціїтасолійнаправлятисядляохолодженнярадіоактивногопалива.

Очищеннявідбувалосяучотириетапи.Водапослідовноочищалася від мастил, потім за допомогою цеоліту (неорганічного силікату – природногоабсорбенту)проходиладезактиваціюінаостанньомуетапі опріснювалася.Врезультатірівеньрадіації уводізнижувавсяу1 000– 100 тис.разів.Післяочищенняводазновунаправляласянаохолодження реакторів.Цедозволялощодняочищати1,2 тис.тонн,анаприкінціроку

24

очистити 200 тис. тонн води. Витрати на цю операцію становили 53,1 млрд єн (663 млн доларів). Вода, що накопичилась, значно ускладнювала проведення аварійних робіт і являла загрозу для навколишнього середовища, тому що її рівень через кілька днів міг зрівнятися з поверхнею землі. Усього в підземних приміщеннях енергоблоківстанціїнакопичилосябільше110 тис.тоннвисокорадіоактивної води. Щодня цей обсяг поповнювався за рахунок води, яка прохолоджувалареактори.

Системабулазапущена17 червня,однакуробочомурежимізмогла пропрацювати всього п’ять годин. Перші десять днів система працювала в тестовому режимі.

09.07.2011 р.підвищенийвмістрадіоактивногоцезіюбуввиявлений у яловичині, що надійшла із префектури Фукусіма, де перебуває однойменнааварійнаАЕС.Забрудненерадіоактивноюречовиноюм’ясо буловиявлененаодномузпакувальнихпідприємствуТокіо.Цезійбув виявлений у м’ясі 11 корів, що надійшло з міста Мінамісома, розта- шованогопоблизумежі20-кілометровоїевакуаційноїзонинавколоАЕС «Фукусіма-1». Вміст радіоактивної речовини в різних зразках перевищував норму в 3–6 разів. Раніше влада префектури Фукусіма неодноразово виявляла вміст радіації в місцевих овочах і молоці. У м’ясі жрадіоактивніречовинибуливиявленівперше.

10.07.2011 р.прем’єр-міністрЯпоніїНаотоКанзаявив,щоліквідація наслідків аварії АЕС «Фукусіма Дайїчі»затягнеться на кілька десятиліть.Нацеймоментневизначенадоляблоків№ 5–6«ФукусімаДайїчі», які, як і раніше, є серед діючих. Немає також визначеності щодо зони відчуженнябіляаварійноїАЕС«ФукусімаДайїчі».

10.07.2011 р.ученіЯпоніїрозпочалиоперацію«Соняшник»зметою перевірити, чи здатна ця рослина допомогти видалити з ґрунту радіоактивніізотопицезію.ГрупапідкерівництвомпрофесораМасаміті Ямасіті, що спеціалізується в японському агентстві авіакосмічних досліджень на проблемах сільського господарства в умовах космосу, висадила насіння соняшників на трьох полях у префектурі Фукусіма. Потужності доз у місцях посадки досить високі – в одному метрі над землею вони коливаються в межах від 7 до 21 мкЗв/год. Ямасіта відзначає,щоцезійподібнийдокалію–сільськогосподарськоїдобавки, що дозволить соняшнику витягати з ґрунту цезій, тим самим

25

дезактивуючийого.Протезалишаласяпроблемаутилізаціїсоняшників: їх не можна було спалювати, щоб цезій не потрапив до атмосфери. Тому Ямасіта і його колеги запропонували використати для утилізації бактерії.

11.07.2011 р. радіоактивний цезій у концентрації, що перевищує 70 тис. бекерелів на кілограм, був виявлений у попелі на сміттєпереробномузаводі в префектурі Тіба недалековід японської столиці.

За розпорядженням уряду, у випадку, коли концентрація радіоактивних речовин у продуктах переробки сміття перевищує 8 тис. бекерелів, заводи не мали права на його поховання і зобов’язані були помістити його в резервуари «для тимчасового зберігання». Однак, на сьогоднівказівок,якдаліповодитисьізрадіоактивнимпопелом,неіснує. Тим часом, у дефіциті – вільні ємності сміттєпереробного заводу для сміття, де були виявлені радіоактивні відходи (РВ).

Адміністрація префектури пояснила високий вміст радіоактивних речовинупопеліпрофілактичнимимірамидезактивації,аджеубагатьох районах префектури було скошено траву і зрізано дерева, які згодом булиспаленіразомзіншимсміттям,щойдаловисокіпоказникирадіації. Надходили також повідомлення про високий вміст радіоактивних речовинумулі водоочиснихспоруд 16японськихпрефектур.

12.07.2011 р. м’ясо з ферми в японській префектурі Фукусіма, у якомубуввиявленийвмістрадіоактивногоцезію,надійшлонаринки 10префектур.

Вміст цезію у виявленому на ринку у префектурі Сідзуока м’ясі перевищивнормув4 рази.УТокіоаналізпоказав,щовмістцезіюмайже

в7 разів перевищив норму – 3,4 тис. бекерелів на кілограм. Є ймовірність,щоякасьчастинацьогом’ясабулапродана.Приграничнійнормі

в500бекерелів,ум’ясі11 корівзфермимістаМінамісомабуввиявлений радіоактивний цезій, також було виявлено до 3,2 тис. бекерелів на кілограм, але забруднене м’ясо на ринок не надійшло.

Аналіз води і кормів показав, що, швидше за все, радіоактивні речовинипотрапиливорганізмкорівчерезсіно,щоудніаваріїнаАЕС «Фукусіма-1»зберігалосянавулиці.Заінформацієюагентства,вмістра- діаціївньомуперевищувавкількадесятківтисячбекерелівнакілограм.

Припущенняпроте,щом’ясобулозараженимчерезкормитварин, стало найімовірнішим після того, як з’ясувалося, що корови, які не

26

залишалиприміщеньфермипісляаварії,незазналивпливурадіаційного опромінення.

Аналізуючиусінаведенідані,можназробититаківисновки:

1)аварія свідчить, що японські атомщики у гонитві за прибутками недостатньо приділяли уваги питанням аварійного енергопостачання АЕС,навчаннюперсоналудіятиваварійнихситуаціях;

2)керівникикомпанії таперсоналнезнайшлиправильноговиходу

заварійної ситуації, що призвело до вибухів водню та руйнувань 1–4реакторів;

3)радіоактивний пил у перші дні аварії після вибухів водню та руйнувань1–4реакторівпокривавдороги,рослини,ґрунтурадіусі100 км від реакторів. Також він потрапляв на одяг, взуття та до легень населення.Всеценадаліпризвелодорадіоактивногозабрудненняміст таселищ,погіршеннястануздоров’ямешканцівЯпонії;

4)населенняЯпоніїпротягомдекількохмісяцівнебулозабезпечене дозиметрами для контролю радіаційної обстановки, продуктів харчування, питної води. Воно також не мало рекомендацій, як діяти в зонірадіаційногозабруднення;

5)згідноззакономбіогенноїміграціїатомів,доекосистемиЯпонії потрапила значна кількість радіоактивних речовин, які, переходячи

зводи та ґрунту в рослини та інші живі організми, призведуть до радіоактивногозараженняекосистемикраїни на десяткироків;

6)керівники японського уряду не понесли кримінальної відповідальності за зменшення масштабів аварії, за відсутність рішень

зевакуації населення із зони в радіусі 100 км від АЕС, за відсутність науковообґрунтованихдійіззахистунаселення.

Конструктивніособливостіреакторівпосилилимасштабаварії,тому що на другому поверсі реакторів знаходяться басейни з водою та відпрацьованеядернепаливо.Пошкодженняоболоноквідпрацьованого ядерного палива та самих басейнів призвело до витокурадіоактивних відходівіз цихсховищ у1–4 реакторах;

7)особливістюаваріїсталорозплавленняядерногопаливатапоява так званого «коріуму», який містить сплав оболонок твелів, ядерного палива,графіту,бетону.Вінпроплавивкорпусиреакторів1–4тапризвів до витікання води із зруйнованих реакторів 1–4. Таким чином, вода, щозакачуваласядоцихреакторівта басейнів,крізьтріщинитаотвори

27

корпусів стікала у нижні приміщення станції. Вода містить значну кількість радіоактивних речовин, які при контакті зі шкірою людини призводять до появи радіоактивних опіків, що потребує подальшої ампутації певної частини тіла. Тільки у перші дні аварії 5 000 м3 такої водибулозлитоуТихийокеан,крімтого,значнийоб’ємрадіоактивної водипотрапивдодовкілля;

8)десяткилюдей,щопрацювалинастанції,вжеотрималирізнідози опромінення,щетисячіпрацівниківпротягомдесятківроківотримають пошкодженнягенетичногокоду,щовпливатименаздоров’яїхмайбутніх поколінь;

9)наявністьзначноїкількостірадіоактивноїводиприскорюєкорозію металевихтазалізобетоннихконструкційстанції,томуновіземлетруси здатніпризвестидоновихруйнуваньпошкодженихреакторів;

10)приліквідаціїнаслідківаваріїз’явиласьзначнакількістьтвердих радіоактивних відходів, які потребують будівництва нових сховищ радіоактивнихвідходів,щозбільшитьвартістьзаходівізліквідаціїаварії;

11)обурення міжнародної спільноти викликає спроба японського урядузадопомогоюМАГАТЕзмінитишкалуІNESшляхомрозширення домаксимальноїоцінки«9»іпропозиціяаваріїнаЧорнобильськійАЕС присвоїти рівень «9», а собі залишити оцінку«7». Насправді аварія на Фукусімівідповідаєоцінці«9»,ане«7»;

12)приховування масштабів та наслідків аварії для довкілля та населення керівниками компанії та керівниками японського уряду

єспробою дезінформування світової спільноти та народу Японії та

єзлочином перед народами усього регіону.

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – енергетика, яка використовує енергію радіоактивного розпаду хімічних елементів. Атомні електростанції являють собою лише частину ядерного паливного циклу, який починаєтьсяздобуванняізбагаченняурановоїруди.Наступнийетап– виробництво ядерного палива. Відпрацьоване в АЕС ядерне паливо іноді повторно обробляютьі, щоб вилучити з нього уран і плутоній. Закінчуєтьсяцикл,якправило,похованнямрадіоактивнихвідходів.На кожній стадії ядерного паливного циклу в довкілля потрапляють радіоактивніречовини.

Приблизно половина всієї уранової руди видобувається відкритим способом, а інша половина – шахтним. Здобуту руду везуть на

28

збагачувальну фабрику, зазвичай розташовану неподалік. І рудники,

ізбагачувальні фабрики є джерелом забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами. Збагачувальні фабрики створюютьпроблемудовготривалогозабруднення:упроцесіпереробки руди утворюється безліч відходів – «хвостів». Поблизу діючих збагачувальнихфабрикуженакопичилисязначнімасивідходів,іякщо ситуація не зміниться, їх кількість зростатиме.

Таківідходибудутьзалишатисярадіоактивнимипротягоммільйонів років, коли фабрика давно припинить своє існування. Отже, відходи є головнимдовготривалимджереломопроміненнянаселення,пов’язанимзатомною енергетикою.Однак,впливопроміненняможназначно зменшити, якщо відвали заасфальтувати або покрити їх полівінілхлоридом.Звичайно,покриттянеобхіднобуде регулярноміняти.

Урановий концентрат, що надходить зі збагачувальної фабрики, зазнаєподальшогопереробленнятаочищенняінаспеціальнихзаводах перетворюєтьсянаядернепаливо.Крімтого,внаслідоктакоїпереробки утворюються газоподібні та рідкі радіоактивні відходи. Однак дози опромінення від них набагато менші, ніж на інших стадіях ядерного паливногоциклу.

Останнімчасомспостерігаєтьсятенденціядозменшеннякількості викидів з ядерних реакторів, незважаючи на збільшення потужності АЕС.Частковоцепов’язанозтехнічнимиудосконаленнями,частково – іззапровадженнямбільшсуворихзаходівізрадіаційногозахисту.

Усвітовому масштабі приблизно 10% використаного на АЕС ядерного палива відправляється на переробку для вилучення урану

іплутонію з метою повторного їх використання. Сьогодні у Західній Європієлишетризаводи,дезаймаютьсятакоюпереробкою впромис- ловомумасштабі:уМаркулеіЛа-Аге(Франція),івУїндськейле(Велика Британія). Найбільш «чистим» є завод у Маркуле, на якому здійснюєтьсяособливосуворийконтроль,оскількийогостокипотрапляють до річки Рони. Відходи двох інших заводів потрапляють до моря, при цьомузаводвУїндськейлеєнабагатобільшимджереломзабруднення, хоч основна частина радіоактивних матеріалів потрапляє до довкілля неприпереробленні,авнаслідоккорозії сховищ,уякихядернепаливо зберігається до переробки.

Радіоактивнівідходи–цевироби,матеріали,речовиниібіологічні

29

об’єкти, забруднені радіоактивними речовинами в кількості, що перевищуєвеличини,встановленічинниминормамиіправилами;вони не підлягають подальшому використанню в даному виробництві

ів експериментальних дослідженнях. Радіоактивні відходи, що утворюються на різних стадіях паливного циклу, значно розрізняються за кількістю, хімічним та ізотопним складом, рівнем активності та агрегатним станом. Розглянемо основні джерела утворення відходів на підприємствах атомної енергетики (рис. 1), їх класифікацію

ітехнологіюперероблення.

Радіоактивні відходи, що утворюються при отриманні урану

івиробництві твелів. Під час здобуття урану радіоактивними відходамиєповітрянівикидизшахт,щомістятьаерозолітарадіоактивні гази,зокрема радон,якийутворюєтьсяприрозпаді226Ra,щоміститься вурановихрудах.Радонвиділяєтьсяприподрібненніпородиідифундує в повітря шахт. Для забезпечення допустимих концентрацій радону необхіднаінтенсивнавентиляціяшахт.

При потраплянні ґрунтових вод у шахту утворюються рідкі радіоактивні відходи, що містять уран, радій і продукти їх розпаду. Ці водиперіодичновідкачуютьзшахтуспеціальнібасейнидляподальшого перероблення.

Технологія здобуття та збагачення руд матеріалів, що діляться, включає такі процеси, як дроблення, подрібнення, вилуговування

іфільтрація.Яквідомо,вмістуранувурановихрудахневеликий,тому великачастинапереробленогорудногоматеріалускидаєтьсядохвостів, якіувиглядіпульпивидаляютьсявспеціальніставки–пульпосховища. Після того, як у сховищах тверді частинки осядуть на дно, освітлений розчин повертають для повторного використання в процесі вилуговування.Уоборотномурозчинімістятьсяхімічніреагенти,деякакількість ізотопівурану,атакож226Raі230Th.Багатокороткоживучихрадіонуклідів розпадаютьсязачасперероблення,здовгоживучихнайбільшунебезпекустановитьрадій.У1 туранової рудиможеміститисяблизько0,5 мг радію.

Упроцесіпереробленняурановихконцентратівметодамихімічного осадження і перекристалізації, екстракції, іонного обміну, з використаннямлеткихсполукурануітакдаліутворюютьсярідківідходирізного хімічного складу. За ізотопним складом вони аналогічні скидним

30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]