Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕВ-Опорний конспект-туристи-ГРС.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
643.07 Кб
Скачать

16.4. Регіональні валютно-кредитні організації Спільного ринку

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1958 році з метою надання кредитів терміном від 20 до 25 років для здійснення міждержавних проектів та модернізацію галузей структури виробництва.

Європейський фонд валютного співтовариства (ЄФВС) створений у 1973 році в рамках Європейської валютної системи (ЄВС). Він надає кредити на покриття дефіциту платіжного балансу країн - членів ЄВС за умови виконання ними програм стабілізації економіки. ЄФВС виконує у рамках ЄВС функції кредитно-розрахункового обслуговування країн-членів.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) утворено відповідно до підписаної 29 травня 1990 року в Парижі угоди для сприяння реформ у країнах Центральної та Східної Європи у зв'язку з переходом країн цього регіону до орієнтованої на ринок економіки.

Засновниками банку є 40 країн — усі країни Європи, крім Албанії, а також США, Канада, Мексика, Венесуела, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія і дві міжнародні організації - Європейська економічна спілка та Європейський інвестиційний банк. У створенні банку брав участь і колишній СРСР. Членом банку тепер є Україна.

ЄБРР розпочав діяльність з квітня 1991 року, його капітал у розмірі 70 млрд. франків розподіляється так :

 • 50% належить Комісії європейських спілок ;

 • 12% - країнам ЄС ;

 • 11,3% - іншим європейським країнам ;

 • 24% - неєвропейським державам, у тому числі:

 • США - 10% капіталу,

 • Японії - 8,52%,

 • країнам Східної і Центральної Європи - 13,7%,

 • колишньому СРСР (а тепер РФ) - 6%.

Мета діяльності ЄБРР - відігравати роль стимулятора і прискорювача залучення капіталів у галузі інфраструктури країн Центральної та Східної Європи. Надаючи кредити, банк допомагає західним виробникам йти на необхідний ризик у завоюванні ринків на сході, а це сприятиме швидкому переходу східно-європейських країн до економічної стабільності і запровадженню конвертованості своїх валют.

Контрольні запитання

 1. З якою метою створено міжнародні і регіональні валютно-кредитні та фінансові організації ?

 2. Для чого і коли було створено Банк міжнародних розрахунків (БМР)?

 3. В чому полягає основне завдання діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ)?

 4. В чому полягає специфіка діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)?

Література

 1. Адокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М.: ИВЦ „Маркетинг“, - 1997.- 196 с.

 2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. К. Основи. – 1996. –240 с.

 3. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. К.: „LIBRA“. – 1993. –95 с.

 4. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. Навчальний посібник. Львів, в-во „ Центр Европи“. – 1997. – 206 с.

 5. Звіт про світовий розвиток. Важке завдання розвитку. Київ, Абрис. – 1994.

 6. Киреев А. Международная экономика. Часть 1. М. „Международные отношения“. – 1997. – 415 с.

 7. Международные экономические отношения: Учебник для вузов; Под ред. Проф. В.Е. Рыбалкина.- 3-е издание, перераб и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-503 с.

 8. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник. – М.:МГУ им. М.В. Ломоносова, “Дело и Сервис”, 1998.-272 с.

 9. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ Конспект лекцій І.І. Дідович, УкрДЛТУ Львів 2001

 10. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 528 с.

 11. Толкачев С.А. Международная экономика: теория и практика. – М.: Компания Спутник , 2000. – 178 с.

 12. Пахомов Ю.М. та інші. Національна економіка в глобальному конкурентному середовищі. К.: „Україна“. – 1997.

 13. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Міжнародна економіка: Короткий конспект лекцій.- К.: МАУП, 1999.-104 с. 101. Рос.

 14. Угода про партнерство . Повний текст угоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 16 червня 1994 року.

 15. Френклін Р.Рут, Антон Філіпенко Міжнародна торгівля та інвестиції /Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.- 743 с.

 16. Філіпенко А.С., Боринець В.А. та ін. Міжнародні економічні відносини. Сучасні економічні відносини. Підручник. – К.: Либідь, 1992.

 17. Філіпенко А.С.,.Вергун В.А, Бураковський І.В. та ін. Економіка зарубіжних країн: Підручник. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 18. Філіпенко А.С., Мазуренко В.Д. та ін. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник К.: “Либідь”. 1997.- 208.

 19. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 1994.

 20. Хойер В. “Как делать бизнес в Европе”.- М.:Прогресс, 1992.- 253 с.

 21. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 1996.

 22. Шніцер Мартін. Порівняння економічних систем. / Пер. з англ. – К. Основи. – 1997. – 519 с.

ЗмІст

ВСТУП……………………………………………………………………………. 3

ТЕМА 1. СУТЬ, СТРУКТУРА ТА СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 4

1.1. Сутність та структура МЕВ 4

1.2. Сутність та характеристика середовища МЕВ 7

Контрольні запитання 11

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ. СВІТОВИЙ РИНОК ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 12

2.1. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці 12

2.2. Світовий ринок 14

2.3. Світове господарство 15

Контрольні запитання 17

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 18

3.1. Характеристика міжнародної торгівлі, як однієї з форм МЕВ 18

3.2. Регулювання міжнародної торгівлі 19

3.3. Роль ГАТТ/СОТ в регулюванні міжнародної торгівлі 23

Контрольні запитання 24

ТЕМА 4. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 25

4.1. Меркантилізм 25

4.2. Теорія абсолютних переваг 25

4.3. Теорія порівняльних переваг 26

4.4. Теорія розміру країни 27

4.5. Теорія співвідношення факторів виробництва 27

4.6. Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва 28

4.7. “Парадокс Леонтьєва” та його пояснення 29

4.8. Теорія життєвого циклу товару 29

4.9. Теорія подібності країн або теорія перехресного попиту 29

4.10. Теорія конкурентних переваг М.Портера 30

Контрольні запитання 30

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ 31

5.1. Міжнародна міграція капіталу 31

5.2. Міжнародні інвестиції 32

5.3. Міжнародний кредит 33

Контрольні запитання 35

ТЕМА 6. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ 36

6.1. Поняття та структура міжнародних послуг 36

6.2. Характеристика видів міжнародних послуг 37

Контрольні запитання 43

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 44

7.1. Суть та характеристика мiжнародної трудової мiграцiї 44

7.2. Характеристика основних свiтовi ринків та експортерів робочої сили 47

7.3. Регулювання та наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів 48

Контрольні запитання 49

ТЕМА 8. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 50

8.1. Суть та структура світової валютної системи (СВС) 50

8.2. Основні етапи еволюції СВС 54

8.3. Види та структура валютних ринків 56

Контрольні запитання 58

ТЕМА 9. МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЧЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 59

9.1. Міжнародна виробнича спеціалізація 59

9.2. Міжнародна виробнича кооперація та спільне виробництво 61

Контрольні запитання 63

ТЕМА 10. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО 64

10.1. Суть міжнародного науково-технічного співробітництва 64

10.2. Міжнародне передавання технологій 64

10.3. Міжнародне технічне сприяння 67

Контрольні запитання 68

ТЕМА 11. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 69

11.1. Суть міжнародної економічної інтеграції (МЕІ) 69

11.2. Основні етапи розвитку МЕІ 70

11.3. Основні категорії МЕІ 72

11.4. Наслідки МЕІ 73

Контрольні запитання 74

ТЕМА 12. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ (ВЕЗ) 75

12.1. Вільні економічні зони (ВЕЗ): сутність та цілі створення 75

12.2. Основні види ВЕЗ і досвід їх функціонування 76

Контрольні запитання 78

ТЕМА 13. ТЕОРІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ 79

13.1. Основні характеристики платіжного балансу 79

13.2. Принципи класифікації платіжного балансу 81

Контрольні запитання 82

ТЕМА 14. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН 83

14.1. Загальні підходи до класифікації країн 83

14.2. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються 84

14.3. “Нові індустріальні країни” у системі світового господарства 86

14.4. Країни з перехідною ринковою економікою 87

Контрольні запитання 88

ТЕМА 15: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ 89

15.1. Суть та цілі міжнародного бізнесу, види, суб’єкти та сучасні форми міжнародного бізнесу 89

15.2. Основні особливості діяльності ТНК 90

Контрольні запитання 93

ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 94

16.1. Банк міжнародних розрахунків (БМР) 94

16.2. Міжнародний валютний фонд (МВФ) 94

16.3. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) 96

16.4. Регіональні банки розвитку 98

Контрольні запитання 99

ЛІТЕРАТУРА 100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.