Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод вказ для практ зан.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

3. Що таке стратегія підприємства ?

а) розробка намірів;

б) визначення стратегічних цілей;

в) визначення стратегічних напрямів діяльності;

г) загальний план досягнення попередньо визначених стратегічних цілей.

4. Що таке стратегічні наміри підприємства ?

а) тактичні завдання підприємства;

б) поточні завдання підприємства;

в) стратегічні завдання підприємства;

г) основна загальна мета (місія) підприємства.

5. Необхідні вимоги до стратегічних цілей:

а) системність;

б) динамічність;

в) комплексність;

г) орієнтовність у часі.

6. Дайте правильну відповідь:

Об'єктивні обмеження при формуванні стратегічних альтернатив

Обмеження

Характеристика

1 _Рівень наявних фінансових ресурсів

А) Досить часто обрані стратегії потребують більше можливостей, ніж їх має підприємство, наприклад, фірма має солідний виробничий потенціал, проте не має досвіду проведення маркетингових досліджень

2__ Рівень прийнятого ризику

Б) Як правило, підприємства не готові ризикувати, намагаються зменшувати ризик до мінімуму.

3 __Потенційні навички та можливості підприємства

В) Навіть якщо обрана стратегія є оптимальною, керівництво повинно виважено підійти до вибору джерела надходження необхідних фінансових коштів.

4__ Відносини в межах робочих зв'язків підприємства

Г) Часто постачальники не можуть забезпечити прийнятних умов і можливостей працювати так, щоб успішно реалізувати обрану стратегію

5__ Протидія конкурентів

Д) Часто обґрунтовані стратегії неможливо використати через дію конкурентних сил.

7. Дати вірну характеристику експертним методам прийняття стратегічних рішень

Назва методу

Характеристика

1__Метод „мозкової атаки”

А) Співбесіда організатора прогнозної діяльності з прогнозистом-експертом

2 __ Метод Дельфі

Б) Побудова моделі, що максимально імітує умови функціонування об’єкта управління

3__ Метод інтерв’ю

В) Колективна генерація ідей

4__Імітаційне моделювання

Г) Проведення анкетних опитувань, їх статистична обробка з формуванням діапазону думок з певної проблеми

Основна література до змістового модуля: 1, 10, 16, 19.

Додаткова література до змістового модуля: 24, 36.

Змістовий модуль 14. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємств.

Практичне заняття – 2 год.

Питання для обговорення – 1,5 год.

 1. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

  1. 1.1.Поняття прогнозування.

  2. 1.2.Види прогнозів.

  3. 1.3.Розробка прогнозів.

  4. 1.4.Кількісні методи прогнозування.

 2. Моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємств.

 3. Прогнозування фінансової діяльності.

 4. Прогнозування на основі пропорційних залежностей.

 5. Оцінка ефективності моделей прогнозування.

Тестові завдання – 0,5 год.

1. Помилка прогнозу – це

а) різниця між прогнозним і фактичним значенням;

б) різниця між фактичним і прогнозним фактором;

в) сума прогнозного і фактичного значення.

2. Який з наведених факторів є інтенсивним?

а) обсяг матеріальних ресурсів;

б) середня вартість основних фондів;

в) фондовіддача;

г) чисельність працівників.

3. Який із наведених факторів є екстенсивним?

а) фондомісткість;

б) фондовіддача;

в) матеріаловіддача;

г) обсяг сировинних ресурсів.

4. Які фактори, що впливають па результати діяльності підприємства, є зовнішніми?

а) обсяг платоспроможного попиту населення;

б) ритмічність поставки сировини;

в) якість сировини та матеріалів;

г) ефективність використання основних фондів.

5. Які фактори, що впливають на результати діяльності підприємства, є внутрішніми?

а) ресурси підприємства;

б) платоспроможність населення на продукцію підприємства;

в) конкурентоспроможність продукції підприємства;

г) чисельність населення.

6. Різниця між прогнозним і фактичним значеннями є:

а) ефективність прогнозу;

б) еластичність прогнозу;

в) помилка прогнозу;

г) усе назване.

7. Ресурси, що неможливо відновити - це :

а) трудові;

б) зворотні;

в) матеріальні;

г) незворотні.

8. За яким показником можна оцінити інтенсивність розвитку підприємства?

а) частка активної частини основних фондів у загальній вартості основних фондів підприємства;

б) темп економічного зростання;

в) швидкість обороту оборотних засобів;

г) фондовіддача.

9. Фінансове прогнозування передбачає застосування різних методів, основними з яких є:

а) асоціація і аналогія;

б) побудова економетричних моделей, що описують динаміку показників фінансових планів в залежності від факторів, що визначають і впливають на економічні процеси;

в) метод безпосередньої експертної оцінки;

г) усі наведені.

Основна література до змістового модуля: 2, 18, 20.

Додаткова література до змістового модуля: 27, 33,35.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ»

Виходячи із обсягу та структури програмного матеріалу дисципліни, він поділяється на 2 модулі.

Розрахункова кількість годин на один модуль включаючи лекції, практичні заняття, самостійну роботу становить:

1-й модуль - 52 годин,

2-й модуль – 92 години,

Всього – 144 годин.

Ваговий коефіцієнт кожного модулю в загальній кількості годин з дисципліни складає:

1 - й модуль – 52 : 144=0,4

2 - й модуль – 92 : 144=0,6

Сума = 1.

Кожен із модулів оцінюється за 100-бальною шкалою за видами роботи:

1. Відвідування лекцій - 5 балів.

2. Перевірка готовності до виконання практичного завдання (опитування): 5 балів - відповідь повна, правильна, логічна; 4 бали - відповідь неповна, описова, не структурована; 3 бали - відповідь містить загальне уявлення про зміст запитання, але з помилками; 2 бали - відповідь неповна, з помилками; 0 балів - відповіді немає або вона неправильна.

3. Виконання практичної роботи: 5 балів - за своєчасно, правильно, поетапно виконані практичні завдання; 4 бали - за своєчасно, виконані практичні завдання з деякими неточностями; 3 бали – не своєчасно виконані практичні завдання з неточностями; 2 бали – практичні завдання виконанні в неповному обсязі (50%); 0 балів - практичні завдання виконанні з помилками або їх немає.

4. Тестування: 5 балів - 100% відповіді правильні; 4 бали - 80% відповіді правильні, з деякими неточностями; 3 бали - 60 % відповідей правильні, інші - по 40 %, з неточностями; 2 бали - 50% відповіді з неточностями, інші - 50% - неправильні; 1 бал - 20% правильних відповідей і 80% - неправильних; 0 балів - жодної правильної відповіді.

5. Виконання самостійної роботи і її захист проводиться студентом в усній формі після перевірки роботи лектором і оцінюється за рейтинговою системою оцінювання знань, зокрема: 20 балів - студент виконав реферат, опанував теоретичний і практичний матеріал, використав його при виконанні практичних завдань. Матеріали виконаного завдання оформлені охайно, студент виявив глибокі знання з теми дисципліни; 15 балів - студент не виконав реферату, опанував теоретичний і практичний матеріал при виконанні практичних завдань. Роботу студент виконав в повному обсязі, охайно її оформив; 10 балів - студент не виконав реферату, частково опанував і використав теоретичний і практичний матеріал при виконанні практичних завдань, з помилками застосував у роботі, не точно відповідає на поставлені запитання; 5 балів - студент не виконав реферату, теоретичний матеріал при виконанні практичних завдань з помилками застосував у роботі, неповно виконав і неохайно оформив роботу, фрагментарно відповідає на поставлені запитання; 0 балів - студент не виконав завдання, не давав відповіді на поставлені запитання, самостійно не володів поняттями та визначеннями, або робота списана.

6. Підсумковий модульний контроль (контрольна робота) – 60 балів.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками

і рейтингом з дисципліни

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Співвідношення між оцінками ECTS, %

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

Відмінно

A

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

(0,90 – 1,00)

Rдис

Добре

B

25

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

(0,82 – 0,89)

Rдис

C

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

(0,75 – 0,81)

Rдис

Задовільно

D

25

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

(0,66 – 0,74)

Rдис

E

10

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

(0,60 – 0,65)

Rдис

Незадовільно

FX

-

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

(0,35 – 0,59)

Rдис

F

-

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

(0,01 – 0,34)

Rдис