Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод вказ для практ зан.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

Практичне заняття – 2 год.

Питання для обговорення – 1,5 год.

  1. Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

  2. Оцінка реального стану.

  3. SWOT – аналіз.

  4. Моделювання товарної політики.

  5. Стратегічний вартісний аналіз.

  6. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

6.1.Аналіз конкурентної позиції.

6.2.Модель матриці конкуренції (Матриця Портера).

6.3.Визначення стратегічних дій.

Тестові завдання – 0,5 год.

1. У чому полягає принцип комплексності?

а) у вивченні об'єкта в єдності всіх його елементів;

б) комплексність притаманна тільки комплексному економічному аналізу;

в) у неприпустимості відокремленого аналізу елементів, що утво­рюють об'єкт дослідження;

г) комплексність економічного аналізу ґрунтується на викорис­танні методів комплексної оцінки господарської діяльності.

2. Концепція вирішення ситуаційних завдань менеджменту полягає в такому:

а) поява проблемних ситуацій має постійний характер;

б) поява на виробництві будь-якої ситуації вимагає від фірми мобілізації всіх ресурсів;

в) для кожного конкретного завдання необхідний свій специ­фічний підхід і спосіб вирішення;

г) будь-яка проблемна ситуація вимагає вирішення.

3. Організація і проведення ситуаційного аналізу передбачає ви- конання таких заходів:

а) перегляд поставлених цілей;

б) збір інформації для оцінки поточної позиції;

в) оцінка сильних і слабких сторін підприємства;

г) усе перелічене.

4. Сприятливі можливості в SWОТ-аналізі включають фактор:

а) проблеми з фінансування;

б) доступність ресурсів;

в) законодавче регулювання ціни;

г) розуміння потреб споживачів.

5. Можливість виходу на зовнішні ринки належить до:

з) загроз;

б) слабких сторін;

в) сильних сторін;

г) усе перелічене.

6. Кваліфікованість персоналу належить до:

а) слабких сторін;

б) загроз;

в) можливостей;

г) сильних сторін.

7. Дати вірне визначення етапам ситуаційного аналізу

з/п

Назва eтaпу

Зміст

1 __

Оцінка ефективності просування існуючої стратегії

А) Метою цього етапу є розробка повного стратегічного переліку з використанням ситуаційного, а також галузевого і конкурентного аналізу для розуміння того, наскільки існуюча стратегія відповідає ситуації

2 __

Проведення SWOT-аналізу

Б) Стратегія повинна підтримувати вартісний фактор на рівні суперників, щоб забезпечити здатність компанії конкурувати

3 __

Оцінка вартісної позиції компанії щодо конкурентів

В) Включає огляд минулої стратегічної направленості, і визначення логічного взаємозв'язку окремих частин стратегії

4 __

Оцінка конкурентної позиції підприємства та його конкурентної сили

Г) Цей етап визначає позиції підприємства щодо суперників за головними показниками конкурентного успіху.

5 __

Визначення стратегічних підходів і проблем підприємства

Д) Оцінка основних блоків стратегії - її сильних та слабких сторін.

Основна література до змістового модуля: 3, 12, 18.

Додаткова література до змістового модуля: 26, 28, 34.

Змістовий модуль 11. Моделі управління матеріальними запасами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.