Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ. КП ІННОВАЦІЯ 3грудня 2014.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
933.89 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики і продовольства україни двнз «Херсонський державний аграрний університет»

Біолого-технологічний факультет

Кафедра технології

виробництва продукції тваринництва

Методичні вказівки (рекомендації)

до виконання курсового проекту

з дисципліни «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва»

для студентів 6 курсу БТФ

ОКР-магістр

8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Херсон – 2014

УДК 636.22 / 28:637.1.5 / 075 /

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри технології виробництва продукції тваринництва та методичною комісією біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету протокол № від “ ” вересня 2014 року

ПІДГОТУВАЛИ:

Дєбров В.В., доктор с-г наук, професор

Пелих Н.Л., кандидат с-г наук, доцент

Панкєєв С.П., кандидат с-г наук, доцент

Назаренко С.О., кандидат с-г наук, доцент

Соболь О.М., кандидат с-г наук, доцент

Ведмеденко О.В., кандидат с-г наук, доцент

Буряк В.Г., кандидат с-г наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТ: Шабаєв О.В., кандидат с-г наук, доцент кафедри генетики та розведення с.г. тварин ім.. В.П. Коваленко

Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва». - Херсон. – Ред. Вид. Центр „Колос” ХДАУ. – 2014. –  с.

УДК 636.22 / 28:637.1.5 / 075 /

Дєбров В.В., 2014

Пелих Н.Л., 2014

Панкєєв С.П., 2014

Назаренко С.О., 2014

Соболь О.М., 2014

Ведмеденко О.В., 2014

Буряк В.Г., 2014

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

ВСТУП 4

Мета і задачі курсового проекту 5

Структура і об’єм КП 6

Загальний план КП 6

Основні вимоги до оформлення КП 8

Орієнтовний перелік тем КП 11

ПРИКЛАД виконання КП в галузі свинарства 12

ЗМІСТ КП 12

Методичні рекомендації з розробки питань КП 13

ВСТУП 13

РЕФЕРАТ 13

ГЛОСАРІЙ 14

Розділ 1. Огляд літератури за темою КП 14

Розділ 2 14

Розділ 3 20

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 24

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

ДОДАТКИ 26

ВСТУП

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002р., інноваційний проект це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.

Інноваційним визнається проект, яким передбачаються розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що відповідають вимогам статей 14 і 15 Закону України "Про інноваційну діяльність" (визначення інноваційного проекту та інноваційної продукції).

Державна підтримка реалізації інноваційного проекту, передбачена Законом України "Про інноваційну діяльність", надається за умови його державної реєстрації.

Державна реєстрація інноваційного проекту здійснюється за ініціативою суб'єкта інноваційної діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. Цей орган веде Державний реєстр інноваційних проектів.

Необхідною умовою занесення проекту до Державного реєстру інноваційних проектів є його кваліфікування. Для кваліфікування інноваційних проектів спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності визначає окремий підрозділ.

Установа для кваліфікування інноваційних проектів організує проведення експертизи прийнятих до розгляду проектів. Експертиза при кваліфікуванні інноваційних проектів виконується за рахунок коштів суб'єктів інноваційної діяльності, які заявляють проекти на державну реєстрацію, та відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

Проекти, визнані за результатами експертизи інноваційними, заносяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності до Державного реєстру інноваційних проектів.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності видає суб'єкту інноваційної діяльності свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту, яке є чинним протягом трьох років від дати його видачі. Після завершення цього терміну державна реєстрація інноваційного проекту і відповідний запис у Державному реєстрі інноваційних проектів анулюються. Інформація про це публікується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у його бюлетені.

Державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає будь-яких зобов'язань щодо бюджетного кредитування його виконання чи іншої державної фінансової підтримки.

Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі — інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає таким вимогам:

— він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути визначальним для цього продукту;

— розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень;

— в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.

Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає таким вимогам:

— вона є результатом виконання інноваційного проекту;

— така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку, вона є конкурентоздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники.