Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ. КП ІННОВАЦІЯ 3грудня 2014.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
933.89 Кб
Скачать

Глосарій і

 1. Інновація як процес

 • Інновація – це науково-економічний процес, який завдяки практичному використанню продуктів розумової праці – ідей і винаходів, приводить до створення кращих за властивостями нових видів продуктів та нових технологій.

 • Інновація – це процес реалізації нової ідеї в будь-якій сфері життєдіяльності людини, що сприяє задоволенню існуючих потреб на ринку та забезпечує економічних ефект.

 • Інновація – це процес розроблення, освоєння, експлуатації та вичерпання виробничо-економічного і соціального потенціалу, що лежить в основі новації.

 • Інновація – комерціалізація нововведень.

 • Інновація – це прибуткове використання новацій у вигляді нових технологій, видів продукції, органічно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного чи іншого характеру.

 1. Інновація як зміни

 • Інновація – зміна в первісній структурі виробничого організму, тобто як перехід його внутрішньої структури до нового стану.

 • Інновація – цільова зміна у функціонуванні підприємства як системи.

 • Інновація – проведення змін і техніці, технології, організації, екології, економіці, а також у соціальній сфері з метою одержання економічного ефекту на основі задоволення певних суспільних потреб.

 1. Інновація як об’єкт

 • Інновація – нова або покращена продукція ( товар, робота, послуга), спосіб ( технологія) її виробництва або застосування нововведення або вдосконалення в сфері організації і (або) економіки виробництва, і (або) реалізації продукції, що забезпечує економічну вигоду, створює умови такої вигоди або покращення споживчих якостей продукції (товару, роботи, послуг).

 • Інновація – нововведення в галузі техніки, технології, організації праці і управління, основані на використанні досягнень науки і передового досвіду, а також використання цих новацій в різних галузях і сферах діяльності.

 • Інновація стосовно АПК – це нові технології, нова техніка, нові сорти рослин, нові породи тварин, нові добрива і засоби захисту рослин і тварин, нові методи профілактики і лікування тварин, нові ферми організації, фінансування і кредитування виробництва, нові підходи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів і т.д.

 1. Інновація як результат

 • Інновація (нововведення) - кінцевий результат інноваційної діяльності, який реалізованої у вигляді нової або вдосконаленої продукції, що реалізується на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності.

 • Інновація – це результат створення і освоєння принципово нового чи модифікованого засобу (нововведення), що задовольняє конкретні потреби.

 • Інновація – кінцевий результат наукового дослідження або відкриття, що якісно відрізняється від попереднього аналогу і проваджений у виробництво.

 • Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Інноваційний продукт– результат наукого-дослідної і (або) дослідно-констурукторсько-технологічної розробки, що відповідає вимогам інноваційності.

Інноваційна продукція– нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають вимогам ринку і створення на основі інноваційних продуктів.

Інноваційний проект – комплекти документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних), щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.

Інновація технологічна– інновація, яка пов’язана з розробленням і освоєнням технологічних процесів і продуктів.

Інновація організаційно-економічна – інновація, яка забезпечує створення чи удосконалення процесів організації і управління виробництвом, трудовими ресурсами, економічних умов та процесів у фінансовій, платіжній, бухгалтерській сферах діяльності, сфері послуг, умов безпосередньої діяльності, щодо задоволення потреб в процесі цієї діяльності.

Інновація соціальна– інновація, що поліпшує соціально-побутові умови життя, екологію, гігієну та безпеку праці.

Т

Технологія – можливі способи та варіанти виробництва, які визначають за допомогою знарядь праці економічно доцільно перетворювати предмети праці в конкретний продукт з потрібними властивостями.

Технологія в зоотехнії (тваринництві) – це науково-обгрунтована система організаційних, економічних, зоотехнічних, ветеринарних та інженерних заходів з розведення, годівлі, утримання тварин, приміщень, засобів механізації і автоматизації виробництва, що забезпечують випуск продукції високої якості з мінімальними можливими витратами праці і матеріальних ресурсів. Технологія складається з певних елементів (складових частин) – це відтворення поголів’я, селекція (поліпшення породних і племінних якостей тварин), тип і рівень годівлі, способи утримання тварин, заходи боротьби і профілактики захворювань.

Р

Рентабельність– дохідність, прибутковість підприємства, галузі, виробництва окремої продукції. Це показник економічної ефективності. Він свідчить, що підприємство, галузь, від своєї діяльності отримує прибуток. Співставляючи отриманий прибуток з виробничими витратами (собівартістю) розраховують показник рентабельності.

Е

Ефект– це наслідки, результат тих чи інших заходів, які здійснюють в підприємстві, організації. Ефект характеризується збільшенням кількості продукції – урожайність з одного гектара, приростом продуктивності тварин.

Економічна ефективність– це кінцевий позитивний ефект від використання засобів виробництва і живої праці, віддачу сукупних вкладень. Економічна ефективність визначається відношенням одержаних результатів до затрат. Показником економічної ефективності є рентабельність.

ДОДАТОК