Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ. КП ІННОВАЦІЯ 3грудня 2014.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
933.89 Кб
Скачать

Розділ 3

Основна направленість написання розділу це обґрунтування, розробка і впровадження інноваційного продукту (технології, елементів технології) з метою покращення виробничих, організаційних, економічних показників діяльності галузі (господарства).

Використовуючи інформацію про стан галузі (технології, елементів технології) та виявлені недоліки (не відповідності існуючої технології нормативним показникам) студент обґрунтовує необхідність удосконалення названих параметрів, методів та за допомогою яких інноваційних продуктів є можливість їх покращити (обігрівачі, обладнання для підготовки, згодовування кормів, системи транспортування, теплоізоляція, системи освітлення і т.д.). Вказуються марки, назви пропонуємих нововведень, ступінь новизни (вказується, що застосування технології, елементів технології відповідає світовій тенденції переходу розвинених країн на виробництво високоякісних енергозберігаючих, безвідходних, екологічно безпечних) продуктів у відповідності до інноваційної політики ведення галузі. Вказуються основні переваги даних технологічних рішень перед аналогами в комплексному підході до розв’язання технологічних, біологічних, технічних та природоохоронних проблем.

Опис (характеристика) інноваційного продукту – технічні характеристики (розміри, габарити, площі обігріву, теплопровідність, енергетична цінність, склад і т.д.) та головне – представити за рахунок яких інноваційних властивостей продукту отримуються переваги при виробництві кінцевої продукції. Наводяться розширені дані про сутність новизни, опис характерних властивостей, можливі області застосування і перспективи удосконалення якісних (кількісних) показників продукту, що планується виробництва. Описується організаційні питання, що забезпечують впровадження інноваційного проекту (продукту): завод-виробник, контактні особи, контактні телефони, способи доставки, організації з монтажу, налагодження, сервісу.

Основна мета інноваційних технологій (продукту) – це отримання позитивного ефекту, економічної ефективності. У цьому плані рекомендується студенту в КП викласти основні поняття, а саме – ефект – як наслідок, результат тих чи інших заходів, що призводять до збільшення кількості продукції; та економічна ефективність – як відношення одержаних результатів до затрат, тому що впровадження інновацій – це додаткові витрати, а економічна ефективність показує чи повертаються ці додаткові витрати за допомогою одержаного ефекту (додаткової кількості продукції). Тому в розділі 3 студент зобов’язаний виконати розрахунки в повному обсязі і в певній послідовності, методика яких буде запропонована на практичних заняттях, а саме розрахунки витрат, розрахунки виручки, доходів, прибутку, термін окупності додаткових витрат на впровадження інноваційного продукту, народногосподарський загальний ефект, внутрішньогосподарський ефект, економічний ефект від технічних нововведень, індекс рентабельності та інше.

Методика оцінки ефективності виконання інноваційних проектів. Оцінюємо результат виконання даного інноваційного проекту за сумарною кількістю балів, нарахованих за такими критеріями ефективності (ЕФ):

1. Показник прибутковості інноваційного проекту:

ЕФ1 = ОП / З, (3.1)

де ОП - сума отриманого прибутку, млн. грн.;

З - загальний обсяг витрат на виконання інноваційного проекту за звітний період, млн. грн.

2. Показник чистої прибутковості:

ЕФ2 = ОЧП / 3, (3.2)

де ОЧП - сума отриманого чистого прибутку, млн. грн..

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції, товарів, послуг:

ЕФ3 = О / З, (3.3)

де О - обсяг продукції у млн. грн..

4. Кількість працюючих, задіяних у виконанні проекту:

ЕФ4 = К / 3, (3.4)

де К - кількість працюючих, осіб.

5. Бюджетна ефективність інноваційного проекту:

ЕФ5 = БЕП/3, (3.5)

де БЕП - обсяг бюджетних інвестицій, отриманих виконавцем при реалізації проекту у млн. грн..

6. Кількість видів створеної інноваційної продукції, технологічних процесів, товарів, послуг:

ЕФ6 = В / 3, (3.6)

де В - кількість видів інноваційної продукції, створеної на відповідному етапі реалізації інноваційного проекту, шт..

7. Загальна кількість прав інтелектуальної власності виконавця інноваційного проекту:

ЕФ7=ПІВ/3, (3.7)

де ПІВ - кількість отриманих прав на об'єкти інтелектуальної власності, у т. ч.: на патенти на винаходи; патенти на промислові зразки та корисні моделі; свідоцтва на знаки товарів і послуг (товарні знаки), шт..

8. Загальна кількість ліцензій:

ЕФ8 = Л/3, (3.8)

де Л - кількість виданих ліцензій, шт.

9. Сума доходів, отриманих від продажу прав інтелектуальної власності, створених за інноваційним проектом (патентів на винаходи, промислові зразки і корисні моделі, свідоцтв на знаки товарів і послуг (товарні знаки), ліцензій тощо):

ЕФ9 = ДІВ/З, (3.9)

де ДІВ - сума доходів, отриманих від продажу прав інтелектуальної власності, створених за проектом, млн. грн.;

У випадку виконання усіх етапів календарного плану ефективність інноваційного проекту (ЕФ10) дорівнюватиме 1, а при невиконанні одного з етапів - 0. Сумарна кількість балів (ефективність виконання проекту):

ЕФП = ЕФ1+ ЕФ2+ ЕФ3 + к1ЕФ4+ к2ЕФ5+ к3ЕФ6 + к4ЕФ7 + к5ЕФ8 + к6ЕФ9 + ЕФ10, (3.10)

де к, - вагові коефіцієнти, які, відповідно, дорівнюють:

k1 = 0,01 млн. грн./особу;

к2 = 0,01;

к3=0,8 млн. грн./шт.;

к4 = 0,8 млн. грн./шт.;

к5 = 0,8 млн. грн./шт.;

к6= 10.

При ЕФП > 2 виконання інноваційного проекту вважається ефективним.

Аналіз інноваційного проекту. Необхідно проаналізувати можливі ризики проекту та розробити заходи з їх подолання (приклад наведено у таблиці 3.1).

Таблиця 3.1

Аналіз проекту (приклад)

Ризики проекту

Заходи щодо усунення

Збільшення періоду відгодівлі (> 120 діб) внаслідок незадовільної якості кормів.

Провести навчання і ознайомити потенційних фермерів з технологією утримання поросят на незмінюваній підстилці в ангарах холодного типу, видати технологічні рекомендації.

Зниження якісних показників свинини (через недотримання технології годівлі)

Провести навчання, видати технологічні рекомендації по процесу відгодівлі

Збільшення % вибуття

Провести навчання, видати технологічні рекомендації, забезпечити можливість оперативного контролю мікроклімату в ангарі (за допомогою його конструкції)

Відмова від подальшого співробітництва після одного циклу відгодівлі

Передбачити легко демонтовані конструкції ангара

Невизначеність відповідальності з боку клієнта за результати і наслідки проекту (якщо один з ризиків все-таки буде мати місце).

Всі питання пов'язані з ризиками сторін обумовити в договорі в таких розділах як: ризики, відповідальність сторін, обов'язки сторін

У п.3.3. студент повинен описати соціальну ефективність проекту (технології, елементів технології), що пропонується до впровадження, а саме: створення нових робочих місць, підвищення заробітної плати працівників, підвищення кваліфікації працівників, задіяних у виконанні проекту у зв’язку з необхідністю експлуатації складної техніки (технології).

У п. 3.4. студент повинен описати як реалізація інноваційного продукту сприятиме: раціональному використанню факторів довкілля, зменшення негативного впливу на природні ресурси, поєднання економічних та екологічних цілей виробництва, отриманню екологічно чистої та високоякісної продукції.