Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ. КП ІННОВАЦІЯ 3грудня 2014.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
933.89 Кб
Скачать

Загальний план кп

ЗМІСТ

Реферат

ГЛОСАРІЙ

Вступ

Розділ 1. Огляд літератури. Теоретичні і методичні підходи до розробки та впровадження інноваційних проектів.

    1. Інновації як один із основних напрямків розвитку аграрного сектору економіки. Особливості бізнес-проектування у сільському господарстві.

    2. Необхідність та ефективність застосування інноваційних технологій в галузях тваринництва (приклади інноваційних технологій, їх значення для тих чи інших галузей тваринництва). Пріоритетні напрями розвитку інноваційного продукту у тваринництві.

    3. Стратегія інноваційного розвитку аграрного сектору економіки (галузі тваринництва). Основні напрями вдосконалення науково-технічної бази виробництва продукції тваринництва.

Розділ 2. Сучасний стан виробництва галузі в господарстві як передумова необхідності впровадження інноваційних досягнень.

2.1. Характеристика господарства (місце розташування, форма власності, організаційна структура, наявність галузей).

2.2. Характеристика галузі (склад і розміри галузі, виробництв і реалізація продукції, економічна ефективність господарювання).

2.2.1. Характеристика приміщень, обладнання та причини, що не дозволяють інтенсивному веденню галузі.

2.2.2. Породи, лінії і кроси, методи розведення, їх продуктивні і відтворювальні якості в конкретних умовах та ситуація, що вимагає здійснення пошуку інноваційних рішень.

2.2.3. Система кормо забезпечення, кормові ресурси, рівень і способи годівлі та виявлення недосконалих технологій, вказаних напрямків діяльності господарства.

Розділ 3. Обґрунтування впровадження інноваційного проекту з удосконалення вибраного напряму (приміщення, обладнання, породи, ліній, кроси, методи розведення, система кормозабезпечення, годівлі і т.д.).

3.1. Необхідність удосконалення техніко-технологічної бази виробництва продукції тваринництва в господарстві.

3.1.1. Ступінь новизни продукту.

3.1.2. Опис інноваційного продукту (характеристика інноваційного продукту-технології, елементів технології) та відповідність його пріоритетним напрямам інноваційної діяльності господарства.

3.1.3. Організація забезпечення впровадження інноваційного продукту (обладнання, технології і т.д.)

3.2. Економічна ефективність запровадження інноваційних розробок або аналіз і оцінка запровадження інноваційних розробок.

3.2.1. розрахунки витрат.

3.2.2. Розрахунки доходів.

3.2.3. Економічна ефективність запровадження інноваційних розробок в господарстві.

3.3. Соціальна ефективність проекту.

3.4. Ступінь екологічної безпеки.

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Основні вимоги до оформлення кп

1. Загальні положення

При написанні КП студент обов’язково повинен посилатися на авторів літературних джерел, які досліджували питання, що вивчаються.

У КП необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень і тавтології.

Текст КП може бути рукописним, написаний чітким почерком або набраним на комп’ютері. Текст КП розміщується на одній сторінці формату А4, залишаючи поля таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній, нижній – 20 мм. Щільність тексту повинна бути однаковою ─ до 30 рядків на сторінці.

Заголовки структурних частин КП “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ”…. пишуть великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуть маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 1 інтервалу. Кожну структурну частину КП починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”.

Першою сторінкою КП є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок КП. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють по середині верхнього поля сторінки без крапки в кінці.

Зміст, вступ, висновки, список літературних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка пишуть заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 1.3.2. (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують відповідно у межах розділу, за винятком ілюстрацій, показаних у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках), з врахуванням номеру розділу. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слова “Продовження таблиці” і вказують номер таблиці, наприклад: Продовження табл. 2.1.

Формули в КП (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, у яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітка” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки: 1…………..

2…………..

Якщо примітка одна, то її не нумерують.

Таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і пишуть симетрично до тексту. Назву починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті, таким чином, щоб її можна було читати без оберту переплетеного блоку КП або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш (сторінку), назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину над іншою у межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головок, в іншому випадку – боковик. Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками, якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифри або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подаються, то ставлять прочерк.

Формули.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають із слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка.

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (*) і ділення ( / ).

Посилання.

При написанні КП студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, що наводяться, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, виявленню яких присвячений КП. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити вірогідність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.