Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ. КП ІННОВАЦІЯ 3грудня 2014.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
933.89 Кб
Скачать

Приклад оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовому проекті

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

Два автори

Три автори

Чотири і більше

Монографії

Навчальний посібник

Збірник наукових праць

Законодавчі та нормативні документи

Дисертації

Автореферати дисертацій

Електронні джерела

Рубан Ю.Д. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. Юрій Дмитрович Рубан.- Х.: Ескада, 2005.-576с.

Бусенко О.Т. Технологія виробництва продукції тваринництва/ Бусенко О.Т., Столюк В.Д.- К.: Вища освіта, 2005.-496с.:іл.

Азізов С.П. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах/ Азізов С.П., Канінський П.К., Скупий В.М.-Київ. ІАЕ, 2001.-834с.

Технологія м’яса та м’ясних продуктів/ Клименко М.М., Віннікова Л.Г., Береза І.Г., Гончаров І.І. та ін., За ред. М.М.Клименка.-К.:Вища освіта, 2006.-640с.:іл.

Подобєд Л.І. Корми і годівля високопродуктивних молочних тварин: Монографія.-Дніпропетровськ:ТОВПКР «Арт-Пресс», 2012-416с.

Вдовиченко Ю.В., Вороненко В.І., Найдьонова В.О., Омельченко Л.О. М’ясне скотарство в Степовій зоні України: Монографія. –Нова Каховка:ПИЄЛ.2012.308с.

Технологія виробництва продукції свинарства: навч.посіб./ [В.С.Топіха, В.Я.Лихач, С.І.Луговий та ін.]; за ред. В.С.Топіхи.- Миколаїв:МДАУ,2012.-453с.:іл.

Організація племінної справи:навч. посіб./ [В.С.Топіха, Т.І.Нежлукченко, С.І.Луговий, В.Я.Лихач ]; за ред. В.С.Топіхи.- Херсон : Грінь Д.С., 2012-264с.

Назаренко С.О.-Оптимізація щільності посадки бройлерів за статтю вирощування. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип.78.-Херсон: Грінь Д.С., 2012.-С.127-131

Вовченко Б.О., Новікова Ю., Ряполова І.О.-Вплив біологічно –активних речовин на продуктивні якості свиноматок. Таврійський науковий вісник:Науковий журнал. Вип.78.- Херсон: Грінь Д.С., 2012.-С.35-40.

Закон України «Про племінне тваринництво» [Газета] «Урядовий кур’єр.-К. від 21.01.2000р.

Інструкція з бонітування свиней.-К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003.-12с.

Остапенко В.І. Теоретичне обґрунтування та розробка методів оцінки племінних і продуктивних якостей птиці сучасного генофонду: дис. доктора с.-г. наук: 06.02.01/Остапенко Володимир Іванович. - Херсон, 2013.-297с.

Головатюк А.А. Удосконалення технологічних прийомів підготовки кормів до згодовування ремонтним телицям: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец.06.02.04- технологія виробництва продуктів тваринництва / А.А.Головатюк - Херсон, 2013.-18с.

Щербина О.В. Біохімічні показники сироватки крові високопродуктивних яєчних кросів [Електронний ресурс] http:// www.webpticeprom.ru.

ДОДАТОК

ОЦІНКА ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Розділ

Бали максимальні

Бали факт.

РЕФЕРАТ

4

ГЛОСАРІЙ

3

ВСТУП

3

 

РОЗДІЛ 1 Огляд літератури

10

 

РОЗДІЛ 2 Стан виробництва

10

 

РОЗДІЛ 3 Обґрунтування інноваційного проекту (до економічної ефективності)

10

 

Розділ 3 п. 3.2 (економічна ефективність)

10

 

Розділ 3 п.3.3 і п.3.4 (соц.. ефективність проекту; екологічна безпека)

3

 

Висновки і пропозиції

3

 

Використана літератури

2

 

Оформлення КП

2

 

ВСЬОГО за виконання

60

0

ЗАХИСТ КП

40

 

ІТОГО

100

0

ДОДАТОК

№ п/п

Класифікаційна ознака

Види інновацій

1

Біологічні

Нові сорти і гібриди с.-г. рослин

Нові породи, типи тварин і кроси птиці

Створення рослин і тварин стійких до хвороб і шкідників, несприятливих чинників навколишнього середовища

2

Техніко- технологічні

Використання нової техніки

Нові технології обробки с.-г. культур

Нові індустріальні технології в тваринництві

Науково-обгрунтовані системи землеробства та тваринництва

Нові добрива і їх системи

Нові засоби захисту рослин

Біологізація і екологізація землеробства

Нові ресурсно-зберігаючі технології виробництва і зберігання харчових продуктів, спрямованих на підвищення споживчої цінності продуктів харчування

3

Організаційні

Розвиток кооперацій і формувань інтегрованих структур в АПК

Нові форми технічного обслуговування і забезпечення ресурсами АПК

Нові форми організацій і мотивації праці

Нові форми організації і управління в АПК

Маркетинг інновацій

Створення інноваційно-консультативних систем в сфері науково-технічної і їнноваційної діяльності

Концепції, методи прийняття рішень

Форми і механізми інноваційного розвитку

4

Соціальні

Формування системи кадрів науково-технічного забезпечення АПК

Поліпшення умов праці, вирішення проблем охорони здоров'я, освіти і культури працівників села

5

Екологічні

Поліпшення якості навколишнього середовища

Забезпечення сприятливих екологічних умов для життя, праці і відпочинку населення

Технології підтримання та поліпшення стану природних ресурсів (земельних, водних тощо).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.