Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh.pdf
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.55 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

(ЕКОМЕН)

В.Ю. Клепко

В.Л. Голець

ВИЩА МАТЕМАТИКА В ПРИКЛАДАХ

І ЗАДАЧАХ

2 ге видання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ “Центр учбової літератури”

2009

1

Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

ББК 51(075.8) УДК 22.1я73

К 48

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2 –516 від 10.03.2005)

Рецензенти:

Майборода Р. Є.—докторфізико+математичнихнаук,професорКиївського національного університету імені Тараса Шевченка;

Єфіменко С. В. — кандидат фізико+математичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Клепко В. Ю., Голець В. Л.

К48 Вища математика в прикладах і задачах: Навчальний посібник. 2+ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 594 с.

ISBN 978-966-364-928-3

Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових прикладів і задач, набори прикладів і за+ дач для практичних занять та самостійної роботи студентів.

ISBN 978-966-364-928-3

© Клепко В. Ю., Голець В. Л., 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.

 

2

Передмова

Посібник «Вища математика в прикладах і задачах» для студентів економічних спеціальностей створено з огляду на сучасні вимоги щодо істотного підвищення рівня фундаментальної математичної підготовки таких фахівців і посилення прикладної її спрямованості.

Посібник ставить своєю метою допомогти студенту самостійно оволодіти розв’язуванням задач та прикладів з курсу вищої мате+ матики. Це визначило структуру посібника. В кожному розділі (главі, параграфі) подано короткі теоретичні відомості та формули, необхідні для розв’язку задач, наводиться значне число детально ро+ зібраних задач з указаними методами їх розв’язку; в кінці пропо+ нується ряд задач для самостійного розв’язку з наведеними відпо+ відями. Наприкінці кожного розділу наводиться добірка прикладних задач економічного змісту з докладними розв’язками, а також про+ понується система вправ для самоконтролю, що мають, зокрема, і прикладну спрямованість. Серед розв’язаних задач немало таких, які можна назвати типовими; в будь+якому випадку ознайомлення з ними дозволяє студенту при самій мінімальній допомозі зі сторо+ ни викладача оволодіти основними методами розв’язку задач дано+ го розділу. Ця обставина особливо важлива для студентів, які нав+ чаються заочно.

Як правило, в посібнику наводяться нескладні задачі. Автори свідомо намагаються уникнути задач підвищеної складності, так як ставили перед собою мету навчити студента розв’язувати основні задачі, дати деякий мінімум, необхідний для засвоєння студентом вимог вузівської програми курсу вищої математики для економіч+ них спеціальностей. Разом з тим робота з даним посібником дає можливість більш поглибленого вивчення предмету.

Слід відзначити, що посібник з’явився в результаті досвіду ро+ боти його авторів в вузах. Його автори на протязі багатьох років працювали на кафедрі вищої математики Київського технологічно+ го інституту легкої промисловості та кафедрі алгебри та геометрії Чернівецького Державного університету, а тепер працюють на ка+ федрі вищої математики Київського економічного інституту менед+ жменту.

3

Клепко В.Ю., Голець В.Л. «Вища математика в прикладах і задачах»

При написанні даного посібника «Вища математика в прикла+ дах і задачах» для студентів економічних спеціальностей було ви+ користано ряд задач та прикладів, взятих із відомих задачників та навчальних посібників, які звичайно розглядаються на заняттях зі студентами.

Автори посібника виносять щиру подяку ректору Київського економічного інституту менеджменту професору Рожку В.Д. за ви+ дання посібника та колективу інформаційно+обчислювального цент+ ру за комп’ютерний набір.

Автори

4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]