Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vstup_do_spec 2008.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2018
Размер:
205.31 Кб
Скачать

14

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Кафедра видавничої справи та редагування

Кафедра соціальної комунікації

Укладачі: к. філол. н., доц. Крайнікова Т. С., к. фіз.-мат. н., доц. Рябічев В. Л.

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності 6.030303 — видавнича справа та редагування

Затверджено

на засіданні кафедр

Протокол № 14

від «20» червня 2008 р.

Зав. кафедри

_______________ проф. М. С. Тимошик

Протокол № 12

від "17" червня 2008 р.

Зав. кафедри

________________ проф. В. В. Різун

Директор Інституту

________________ проф. В. В. Різун

КИЇВ 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Вступ до спеціальності»

Укладачі: к. філол. н., доц. Крайнікова Т. С., к. фіз.-мат. н., доц. Рябічев В. Л.

Викладачі:

к. філол. н., доц. Крайнікова Т. С., к. фіз.-мат. н., доц. Рябічев В. Л.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008 р.

________________/Н.П. Шумарова/

ВСТУП

«Вступ до спеціальності» — це базова теоретико-практична дисципліна, в якій студенти знайомляться з основними напрямами видавничої справи та редагування, виробничими процесами, вивчають базові поняття галузі, а також створюють видавничий продукт.

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є базовою нормативною для спеціальності видавнича справа та редагування. Викладається в 1 семестрі І курсу в обсязі 54 години, з них практичних —36 год., самостійної роботи — 18 год. Форма підсумкового контролю — іспит.

У дисципліну входить два блоки знань, необхідних для опанування видавничо-редакторського фаху: 1) методи програмування та методи моделювання виробничих процесів в галузі Інтернет-журналістики; 2) засадничі терміни, поняття і прийоми редакційно-видавничої справи.

Мета і завдання навчальної дисципліни

  • познайомити студента з основними конструкціями програмування, опанувати відповідну термінологію;

  • розглянути алгоритми розв’язання типових задач, пов’язаних з обробкою текстів і таблиць;

  • дати студентам загальні теоретичні відомості про видавничу справу та редагування;

  • навчити створювати нескладну друкарську продукцію, редагувати її.

Предмет навчальної дисципліни

Текст і об’єкти тексту, процеси редагування і підготовки видання до друку, сфера ділових відносин у видавничій справі.

Вимоги до знань та вмінь

По завершенню цього модуля студент повинен розуміти суть видавничої справи та процесу редагування.

Студент повинен уміти шукати інформацію в різних джерелах, опрацьовувати її, створювати нескладні друкарські продукти (листівка, бюлетень), використовуючи відповідне програмне забезпечення.

Опанувати алгоритми обробки тексту та даних і вміти їх застосовувати.

По закінченню модуля студент буде готовим для вивчення наступних профільних дисциплін.

Методи навчання і викладання

У процесі навчання викладачами модуля використовуються традиційні методи подачі інформації (читання лекцій, проведення семінарських занять). Проте пріоритетними методами спілкування зі студентською аудиторією є інтерактивні. Серед них, передовсім, виділяються рольові ігри, вивчення, аналіз прикладного матеріалу та моделювання зразків видавничої продукції, відвідування спеціалізованих виставок, проведення екскурсій до музеїв, видавництв та друкарень тощо, організація разом зі студентами різних заходів зі сфери їх майбутньої професійної діяльності.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем

Нормативна навчальна дисципліна "Вступ до спеціальності" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як «Основи видавничої справи та редагування», «Редакторський фах», «Видавничий бізнес», «Програмування», «Електронні видання», «Веб-дизайн», «Бази даних».

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Навчальна дисципліна складається з 2-х модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Максимальна сума балів за кожен модуль 30 балів.

Максимальна сума балів два модулі (за семестр) 30=60 балів.

Максимальна сума балів за іспит 40 балів.

Розподіл балів у межах модулів наводимо у табл. 1.

Таблиця 1

Завдання

Мінім. к-сть балів

Макс. к-сть балів

Кількість балів за змістовий модуль І (min — 15; max — 30)

Матриці, рядки, стовпчики. Операції з матрицями

0,5

1

Визначники. Обчислення визначників

0,5

1

Обернені матриці. Побудова за означенням

1

2

Поточна контрольна робота

5

10

Матричні системи. Обробка матриць за означенням. Метод Крамера

1

2

Матричні системи. Обробка матриць методом Гауса

1

2

Модульна контрольна робота

6

12

Всього

15

30

Кількість балів за змістовий модуль ІІ (min — 15; max — 30)

Виписати із теоретичних джерел тлумачення понять «видавнича справа», «видавець», «редактор». Проаналізувати визначення: спільне, відмінне, специфічне у трактуваннях.

0,5

1

Із довідкової літератури виписати та проаналізувати визначення терміна «поліграфія».

0,5

1

Написати звіт про виставку «Поліграфія 2008»; взяти інтерв’ю у трьох учасників виставки.

1

2

Створити та систематизувати збірку інформаційно-рекламних матеріалів із виставки «Поліграфія 2008».

0,5

1

Ознайомитися з епістоляріями, щоденниками відомих українських діячів і виписати чотири цитати про редактора і редагування.

0,5

1

Проаналізувати періодичне або продовжуване видання із видавничої справи (на вибір студента): визначити тематику, проблематику, авторський склад, ілюстративність тощо.

1

2

Ознайомитися з працями, епістоляріями, щоденниками відомих українських діячів і виписати цитати про значення мовної підготовки редактора, співпрацю редактора з автором, етичні засади редагування.

1

2

Написати замітку про відвідування Музею книги і друкарства.

1,5

3

Виконати редагування тексту.

1

2

Модульна контрольна робота

3

6

Усна відповідь

0,5 (0,5х9 зан. =4,5)

1

(1х9 зан. =9)

Всього

15

30

Кількість набраних за семестр балів відповідає таким оцінкам:

1–34 — «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35–59 — «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60–64 — «задовільно» («достатньо»);

65–74 — «задовільно»;

75–84 — «добре»;

85–89 — «добре» («дуже добре»);

90–100 — «відмінно».

Таблиця 2

Навчально-тематичний план практичних занять

н/п

Тема заняття

Кількість годин

семінари

самост. робота

Змістовий модуль 1

«Вступ до програмування»

1

Матриці, рядки, стовпчики. Операції з матрицями

2

1

2

Визначники. Обчислення визначників

2

2

3

Обернені матриці. Побудова за означенням

4

2

4

Поточна контрольна робота

2

5

Матричні системи. Обробка матриць за означенням. Метод Крамера

2

2

6

Матричні системи. Обробка матриць методом Гауса

4

2

7

Модульна контрольна робота

2

Змістовий модуль 2

«Редакційно-видавнича справа як сфера друку»

8

Початкові відомості про видавничу справу як сферу друку

2

1

9

Видавнича справа як сфера творча і бізнесова

2

10

Виставковий досвід видавців, поліграфістів та розповсюджувачів видавничої продукції.

Відвідування виставки «Поліграфія 2008»

2

2

11

Поняття про редагування. Роль редактора в організації редакційно-видавничого процесу

2

1

12

Довколовидавнича аналітика.

Відвідування виставки «Книжковий світ 2008»

2

1

13

Редактор як перший читач авторського матеріалу

2

1

14

Традиції та професіоналізм українських видавців.

Відвідування Музею книги і друкарства.

2

2

15

Поняття про оригінал. Шляхи його удосконалення.

2

1

16

Модульна контрольна робота

2

ВСЬОГО

36

18

Загальний обсяг 54 год., в тому числі:

Практичні — 36год.

Самостійна робота — 18 год.

Зміст модуля 1 «Вступ до програмування»

Тема 1. Матриці

Практичне заняття 1. МАТРИЦІ, РЯДКИ, СТОВПЧИКИ. ОПЕРАЦІЇ З МАТРИЦЯМИ. ВИЗНАЧНИКИ (2 год.)

План

1. Типи матриць.

2. Структура матриць.

3. Операції з матрицями.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Одиничні матриці.

2. Діагональні матриці.

Література

Основна: [10], [4], [14]; додаткова [6].

Практичне заняття 2. ВИЗНАЧНИКИ (2 год.)

План

1. Означення визначників.

2. Властивості визначників.

3. Обчислення визначників.

4. Алгоритм.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Верхньо- та нижньотрикутні матриці.

2. Обчислення визначників спеціального вигляду.

Література

Основна: [10], [4], [14] ; додаткова [2], [6].

Практичне заняття 3. ОБЕРНЕНІ МАТРИЦІ (2 год.)

План

1. Означення обернених матриць.

2. Властивості.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1.Алгебраїчне доповнення.

Література

Основна: [10], [4] ; додаткова [6].

Практичне заняття 4. ОБЕРНЕНІ МАТРИЦІ (2 год.)

План

1. Побудова за означенням.

2 Алгоритм.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Транспонування матриць..

Література

Основна: [10], [4] ; додаткова [6].

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. (2 год.)

1. Знайти добуток матриць: .

2. Обчислити визначник (за означенням): .

3. Знайти обернену матрицю: .

Контрольні питання та завдання.

1. Типи матриць.

2. Структура матриць.

3. Операції з матрицями.

4. Означення визначників.

5. Властивості визначників.

6. Обчислення визначників. Алгоритм.

7. Означення обернених матриць.

8. Властивості обернених матриць.

9. Побудова за означенням. Алгоритм.

10. Одиничні матриці.

11. Діагональні матриці.

12. Верхньо- та нижньотрикутні матриці.

13. Обчислення визначників спеціального вигляду.

14. Транспонування матриць.

Проблемні теми для обговорення

1. Операції з матрицями.

2. Побудова обернених матриць за означенням. Алгоритм.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]