Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatoliy_Moskalenko_Teoriya_zhurnalistiki.doc
Скачиваний:
706
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

Теорія журналістики

Q організація підготовки в одному із вузів України фахівців у галузі інформаційного права;

□ забезпечення різнобічної участі України у міжнародних про­ грамах та проектах із різних напрямів інформатизації, інтегру­ вання до світового інформаційного середовища з урахуванням і використанням можливостей, наданих світовими комп'ютерни­ ми мережами, для швидшого входження України у світовий ін­ формаційний простір.

Безперечно, усе це має бути підкріплене матеріально-техніч­ним та фінансовим забезпеченням. У контексті заходів, спрямо­ваних на матеріально-технічне та фінансове забезпечення розвит­ку, використання та захисту національного інформаційного про­стору України, доцільним є:

Q припинення приватизації державних видавництв, книго­торговельної мережі, великих друкарень і видавничих комплек­сів з огляду на їх важливість для здійснення державної політики в галузі інформації;

  • максимальне використання для забезпечення функціону­вання і розвитку державного та муніципального телебачення і радіомовлення за рахунок держбюджету теле- та радіомереж;

  • сприяння технічному переоснащенню редакцій газет (особ­ливо міських та районних) шляхом надання пільгових кредитів;

  • завершення будівництва другої черги і матеріально-техніч­не переоснащення апаратно-студійного комплексу Національ­ної телекомпанії України та реконструкція апаратно-студійного комплексу Національної радіокомпанії України;

  • здійснення захисту національного виробника інформацій­ного продукту шляхом звільнення від податку на додану вар­тість редакцій державних і муніципальних газет, журналів, ви­давництв, теле- і радіокомпаній. Водночас необхідно підвищи­ти тарифи на виготовлення і розповсюдження газет та журналь­ної продукції зарубіжних країн, що друкуються на поліграфіч­ній базі України;

  • віднесення суб'єктів інформаційної діяльності — редакцій засобів масової інформації, їх кореспонденстських пунктів, книж­кових видавництв, друкарень — до категорії закладів культури за оплатою орендованих ними приміщень та наданих їм комуналь­них послуг;

  • надання пільгових кредитів державним поліграфічним під­приємствам з випуску газетно-журнальної продукції, які мають намір створити власні структури для розповсюдження вітчизня­ної преси.

144

Нормативна база діяльності преси

Норми професійної Як і в усьому цивілізованому світі, у нас етики журналіста вирізняються, сказати б, два табори жур-

налістики. При цьому помітні і дві тен­денції: з одного боку, як відомо, іде процес глобалізації, а з ін­шого — помітне збільшення розважальних функцій ЗМІ. Цей процес можна зобразити приблизно у такий спосіб:

Далі ми детальніше зупинимося на проблемах професійної ети­ки співробітників як елітної, так і розважальної журналістики.

А поки що зробимо невеликі уточнення деяких журналістсь­ких понять, якими послуговуються зарубіжні теоретики і прак­тики преси, в умовах свободи преси.

Journalist — журналіст. Ми звикли до поняття журналіст, що це — професійний працівник, котрий займається журналісти­кою, тоді як журналістика — це: а) літературно-публіцистична діяльність у журналах, газетах, на радіо і телебаченні і б) періо­дичні видання в цілому.

Таким чином, з точки зору поняттєвого апарату, за нашою термінологією, не зовсім чітко трактується, журналістикою у якому сенсі займається журналіст — у першому чи у другому? На побу­товому рівні журналіст сприймається як газетно-журнальний працівник. Будемо виходити з того, що журналіст — це професі­ональний працівник, що займається літературно-публіцистичною діяльністю у журналах, газетах, на радіо і телебаченні. Щоб від­різнити журналіста з олівцем чи пером у руках від журналіста, котрий працює на радіо і телебаченні, ряд зарубіжних учених, зокрема шведський дослідник Ерік Багерстам, пропонують ви­користовувати такі поняття: журналіст преси (преса — періодич-

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]